tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

Uchwała Nr 247/XXXII/2013

Rady Gminy w Konopiskach

z dnia 17 czerwca 2013r

 

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,  poz. 594) w związku z art. 7 oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) Rada Gminy uchwala  co następuje:

 

 

§ 1

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 2715, zwanego dalej „Statutem” wprowadza się następującą zmianę:

 

 w § 5 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego używa się: „Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach”. ”

 

 

§ 2

Ustala się jednolity tekst Statutu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w Konopiskach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2015-03-26 14:04:31
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4090