Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013

Dyrektora SP ZOZ GOZ w Konopiskach

z dnia 14.03.2013r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w KONOPISKACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654).
  2. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach
  3. Karty Praw Pacjenta
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „ustawie” , należy przez to rozumieć ustawę
  o działalności leczniczej.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Zakładzie” należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.   

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Radę Gminy Konopiska.

2.W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego używa się: "Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach".

§ 2

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

§ 3

 1. Do zadań Zakładu  należy:
  1.  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  2.  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • ginekologii i położnictwa
 • rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych
 1.  udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej
 2.  sprawowanie opieki lekarsko – pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów nauczania i wychowania
  1. wykonywanie badań EKG i USG
  2. zabiegi pielęgniarskie
  3. szczepienia ochronne
  4. środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza
  5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy
  6. badania  stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy
  7. badania profilaktyczne
  8. promocja zdrowia  

§ 4

W realizacji zadań Zakład współdziała z:

 1. Narodowym Funduszem Zdrowia  
 2. Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
 3. innymi podmiotami leczniczymi  
 4. Pogotowiem Ratunkowym
 5. oddziałami szpitalnymi, przychodniami i poradniami specjalistycznymi
 6. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 

§ 5

Zakład zapewnia ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. świadczeń ambulatoryjnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej: ginekologii i rehabilitacji.
 3. świadczeń z zakresu diagnostyki medycznej dostępnej w Zakładzie.
 4. świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia skutków.

§ 6

Świadczeń zdrowotnych udzielają: Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3 oraz Punkt Lekarski w Hutkach nr 161.

§ 7

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Zadania określone w § 3 wykonują komórki organizacyjne: Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, Punkt Lekarski w Hutkach, Pielęgniarka koordynująca
   i Sekcja Administracyjno – Finansowa.
 3. Graficzny schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Wykaz komórek organizacyjnych SP ZOZ w Konopiskach stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Przebieg procesu udzielanych świadczeń

§ 8

 1. Świadczenia zdrowotne w SP ZOZ GOZ w Konopiskach udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1800, a w soboty, niedziele
  i święta oraz w godzinach od 1800  do 800  świadczenia udzielane są w przychodni,
  z którą podpisana została umowa na opiekę całodobową – informacja o takiej przychodni wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ GOZ w Konopiskach.
 2.  Świadczenia zdrowotne udzielane są w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach – informacje o godzinach przyjęć lekarzy i pielęgniarek wywieszone są na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach każdego gabinetu.
 3. Zakład sporządza i prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną, składającą się z historii choroby –  dokumentacja ta jest udostępniana na wniosek pacjenta, którego dotyczy lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się w dniu zgłoszenia – pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien posiadać dokument świadczący o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku braku dokumentu świadczącego o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, pacjent może mieć udzielone świadczenie medyczne odpłatnie (wg obowiązującego cennika).
 5. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, tj. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 6. W dniu zgłoszenia pacjent ma udzieloną poradę lekarską, w przypadku potrzeby wykonywane są badania diagnostyczne.
 7. Każda porada kończy się ustaleniem rozpoznania (wraz z przyporządkowaniem symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji ICD 10). Po zakończonej poradzie pacjent otrzymuje wskazówki dotyczące dalszego leczenia.
 8. W przypadku niemożliwości wykonania świadczenia w dniu zgłoszenia tworzy się listę pacjentów oczekujących na jego realizację.
 9. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia.
 10. Poza kolejnością przyjmowani są:
 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety z widoczną ciążą,
 • osoby z dziećmi do lat trzech lub dzieckiem niepełnosprawnym,
 • pracownicy służby zdrowia,
 • kombatanci i inwalidzi wojenni,
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi.
 1. Personel udzielający świadczeń zdrowotnych w Zakładzie posiada wymagane      prawem kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń.

 

§ 9

 1. Zakład pobiera opłaty za świadczenia medyczne według cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu:
 1. od osób nieubezpieczonych lub nie posiadających ważnego dokumentu ubezpieczenia
 2. za świadczenia medyczne realizowane poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia
 3. za orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz za inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie zainteresowanego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej.  
 4. Zakład pobiera opłaty za udostępnienie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej w następującej wysokości:
 5. za jedną stronę wyciągu lub odpisu: 5,00 zł
 6. za jedną stronę kopii historii choroby: 0,50 zł
 7. za sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym: 5,00 zł

 

Rozdział II

Organizacja i zadania

poszczególnych pracowników.

 

§ 10

 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

§ 11

 1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem przy pomocy zastępcy dyrektora, pielęgniarki koordynującej oraz księgowej.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go jego zastępca.

§ 12

Prawo do podpisywania pism z zakresu działania Zakładu ma Dyrektor Zakładu, lub zastępca dyrektora oraz pracownicy, którym Dyrektor udzielił pełnomocnictwa.

§ 13

 1. Wszelkie pisma przygotowane do podpisania przez Dyrektora powinny być na kopiach parafowane przez  pracownika prowadzącego sprawę. Pracownicy ci ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalno – prawną treść pisma oraz jego zgodność z przepisami prawa i interesem Zakładu.
 2. Pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania gospodarcze, finansowe
  i statystyczne do upoważnionych jednostek są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe oraz rzetelność i terminowość, zgodnie z obowiązującymi
  w tej mierze przepisami, zarządzeniami lub instrukcjami.

§ 14

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników

 1. Do obowiązków pracowników należy:
 • kompetentne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
  w sposób zgodny z interesami Zakładu,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy oraz zasad organizacji pracy
  w Zakładzie,
 • utrzymywanie własnych kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów i zasad BHP i ppoż.
 • zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Zakładu, zabezpieczanie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • uprzejme traktowanie pacjentów i interesantów oraz rzetelne załatwianie ich spraw.
 1. Do uprawnień pracowników należy:
 • otrzymanie formalnego określenia zakresu obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności,
 • żądanie umożliwienia mu dostępu do środków działania niezbędnych do wywiązania się z przyjętych zadań,
 • żądanie zabezpieczenia mu właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy,
 • wybór sposobu, czasu, miejsca realizacji zadań, o ile nie są one ograniczone decyzją przełożonego lub obowiązującymi procedurami,
 • zwracania się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązywania się z zadań.
 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
 • terminowość i jakość wykonywanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień środków i warunków działania,
 • stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,
 • przestrzeganie obowiązującego prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur działania obowiązujących w zakładzie.

 

Zadania szczegółowe

I. Dyrektor Zakładu

§ 15

Zadania:

 1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia zadań statutowych Zakładu poprzez:
 • ustalanie i wprowadzanie w życie technicznie i funkcjonalnie sprawnej organizacji pracy służb i komórek organizacyjnych w formie regulaminów, instrukcji, zarządzeń i poleceń określających tryb pracy Zakładu, podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności,
 • właściwy dobór pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi na stanowiska kierownicze i wykonawcze,
 • zapewnienie dopływu dostatecznych środków finansowych dla sprawnego funkcjonowania Zakładu i realizacji jego celów,
 • zabezpieczenie jak najlepszego poziomu zaopatrzenia w środki techniczne.
 1. Opracowywanie i ustalanie wytycznych do planów działalności Zakładu, zwłaszcza planów rozwojowych, ekonomiczno – finansowych, zatrudnienia i zakresu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dbanie o właściwy poziom Zakładu i jego wizerunek, w tym stan higieniczno- sanitarny oraz jakość i rzetelność świadczonych usług medycznych.
 3. Zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów, ich kontroli, gromadzenia
  i przechowywania /w tym również przechowywania informacji niejawnych/ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Okresowa kontrola i ocena pracy podwładnych pracowników.
 5. Opracowywanie wewnętrznych taryfikatorów kwalifikacyjnych, regulaminów
  i zasad wynagradzania.
 6. Czuwanie nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 7. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.
 8. Wykonywanie i wdrażanie w życie wszelkich przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zawartych w ustawach i rozporządzeniach.
 9. Współpraca z organem założycielskim, organami administracji państwowej
  i samorządowej, Radą Społeczną Zakładu, Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i innymi instytucjami i jednostkami współuczestniczącymi w realizacji zadań Zakładu.
 10. Informowanie organu założycielskiego o wszelkich zewnętrznych utrudnieniach
  w wykonywaniu zadań i zagrożeniach zwłaszcza finansowych w funkcjonowaniu Zakładu.
 11. Wykonywanie obowiązków lekarza medycyny w Przychodni Lekarskiej
  w Konopiskach.

 

II. Lekarze zatrudnieni w Ośrodku Zdrowia

 § 16

Zadania:

 1. Organizowanie opieki leczniczej i profilaktycznej Zakładu w rejonie działania Ośrodka w sposób zapewniający właściwy poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. Wykonywanie obowiązków lekarza rodzinnego dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zakładu w tym m. in.:
 • przeprowadzanie badań pacjentów i udzielanie porad lekarskich,
 • leczenie pacjentów,
 • zlecanie badań diagnostycznych,
 • opieka nad kobietą ciężarną,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na niezbędne konsultacje medyczne i leczenie specjalistyczne,
 • działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
 • dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania Ośrodka.
 1. Zapewnienie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy)
 2. Pełnienie funkcji przełożonego służbowego pracowników Ośrodka.
 3. Zapewnienie terminowości i rzetelności sporządzania sprawozdań dla potrzeb zakładu.
 4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi.

 

III. Pielęgniarka koordynująca

§ 17

Zadania:

 1. Sprawowanie nadzoru nad poziomem i organizacją pracy personelu pielęgniarskiego, położnych, laborantów i rejestratorek medycznych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów służbowych.
 2. Określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy i poziomu kwalifikacji zawodowych personelu pielęgniarskiego i położniczego dla zabezpieczenia potrzeb lecznictwa
  w poradniach i pracowniach.
 3. Dokonywanie systematycznej oceny jakości i dostępności świadczeń medycznych przestrzeganie standardów opieki realizowanych przez średni personel medyczny.
 4. Nadzorowanie stanu higieniczno – sanitarnego wszystkich pomieszczeń związanych z leczeniem pacjentów oraz podejmowanie niezbędnych działań eliminujących nieprawidłowości.
 5. Współpraca z Kierownikami ośrodków i lekarzami Zakładu, dla zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów pielęgniarskich.
 6. Opracowywanie systemu zaopatrzenia w leki i materiały medyczne oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ich pobieraniem, przechowywaniem
  i zabezpieczeniem.
 7. Organizowanie właściwego przepływu informacji o pacjencie pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu leczenia.
 8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Organizowanie szkoleń personelu, ocenianie poziomu wiedzy oraz organizowanie dokształcania specjalistycznego.
 11. Nadzorowanie przebiegu staży zawodowych pielęgniarek i położnych oraz ocena poziomu uzyskanych umiejętności.
 12. Reprezentowanie interesów personelu średniego wobec Dyrektora Zakładu.
 13. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad odpowiednim przechowywaniem dokumentacji medycznej.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zakładu.

 

IV. Sekcja Administracyjno – Finansowa

§ 18

Zadania:

 1. Przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników zawieraniem i rozwiązywaniem umów o prace, zmianami stanowisk pracy i okresowymi zastępstwami.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, ich ewidencji, spraw dotyczących urlopów pracowniczych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy
  z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa.
 3. Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 4. Wydawanie pracownikom dokumentów dotyczących ich zatrudnienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Załatwianie wszelkich spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty emerytury lub zasiłki.
 6. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
 7. Zabezpieczanie potrzeb socjalnych pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, opracowywanie planów działalności socjalno – bytowej i ich realizacja.
 8. Opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo i rzetelnie.
 9. Zabezpieczanie techniczno – eksploatacyjnego funkcjonowania Zakładu w sposób zapewniający sprawne i ciągłe wykonywanie zadań statutowych.
 10. Sporządzanie planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres świadczonych usług medycznych.
 11. Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia w wymaganej formie.
 12. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 13. Prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia wg obowiązujących zasad oraz wszelkiej z nim korespondencji.
 14. Przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i ich aktualizacja.
 15. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania na zamówienia publiczne zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i wytycznymi.
 16. Kontrola faktur pod względem zastosowania procedur w zakresie zamówień publicznych.
 17. Realizowanie zamówień wewnętrznych na środki, materiały eksploatacyjne
  i wyposażenie techniczne po akceptacji Dyrektora.
 18. Ewidencja, rozliczanie i kontrola wszystkich operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w majątku Zakładu.
 19. Opracowywanie, aktualizacja i wprowadzanie w życie instrukcji obiegu dokumentów wraz z zakładowym planem kont oraz nadzorowanie jej przestrzegania.
 20. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
   w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.
 21. Kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego oraz polityki finansowej Zakładu.
 22. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi.
 23. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie rachunków bankowych i operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.
 24. Ewidencjonowanie i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych
  z działalnością Zakładu, a w szczególności:
 • rozliczania amortyzacji,
 • sporządzania list wynagrodzeń
 • sporządzania kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych,
 • naliczanie funduszu świadczeń socjalnych i jego obsługa.
 1. Terminowe i rzetelne rozliczanie należności podatkowych, składek ZUS i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, dla Urzędów Skarbowych, ZUS itp. oraz sporządzanie okresowych rozliczeń finansowych, w tym bilansów rocznych.
 3. Egzekwowanie należności Zakładu, w tym odsetek za nieterminową zapłatę za usługi.
 4. Systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu, w tym środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zakładu.

 

Rozdział III

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów
i ciągłości postępowania

§ 19

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego w Narodowym Funduszu Zdrowia przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania.
 2. Lekarz I kontaktu współpracuje ściśle i na co dzień z podmiotami leczniczymi, które udzielają stacjonarnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, wreszcie z klinikami i instytutami naukowymi.

§ 20

Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi czy też z lekarzami praktykującymi prywatnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

 1. kierować go na takie badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
 2. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
 3. w razie konieczności udzielenia stacjonarnych świadczeń zdrowotnych kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
 4. informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do uzyskania świadczeń:
 • ginekologa i położnika
 • dermatologa i wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • okulisty
 • w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla inwalidów wojennych
  oraz świadczeń związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem.

§ 21

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do innego podmiotu leczniczego lub innego lekarza, jeżeli wymaga tego dalsze leczenie pacjenta. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy
 i rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Rozdział IV

Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta

§ 22

 1. Zgon pacjenta i jego przyczynę potwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

§ 23

Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w SP ZOZ GOZ w Konopiskach wydaje się jego najbliższej rodzinie.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje osobiście w wyznaczonych godzinach.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę o działalności leczniczej, ustawę o zawodzie lekarza i ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Świącik
Odpowiada:Agata Świącik
Wytworzył:Agata Świącik
Data ostatniej zmiany:2015-05-08 13:41:26
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3517