Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

UCHWAŁA NR92/XVI/2015

RADY GMINY W KONOPISKACH

z dnia 01 grudnia 2015r.

w sprawie: zmian w STATUCIE Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r poz. 1515 ) w związku z art. 7 oraz art. 42  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r,  poz. 618 z póź. zm. )

 Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

§ 1.W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Konopiskach opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r poz. 4670, zwanego                 dalej „Statutem” wprowadza się następującą zmianę:

  § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:

„ W skład „Ośrodka” wchodzą:

 1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
 3. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
 4. punkt szczepień,
 5. poradnia położniczo – ginekologiczna,
 6. pracownia fizjoterapii,  
 7. pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
 8. poradnia rehabilitacyjna,
 9. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Hutkach nr 161
 10. gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 11. gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 12. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,

Gminny Ośrodek Zdrowia Konopiska ul. Lipowa 3

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

przy Szkole Podstawowej  w Łaźcu  – Łaziec 66

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach –  Rększowice 78

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

przy Zespole Szkół  w Konopiskach  – Konopiska ul. Sportowa 7

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni - Kopalnia ul. Szkolna 2

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

przy Szkole Podstawowej  w Jamkach – Korzonek 4

 1. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

                   przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach –  Hutki 161 „.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w Konopiskach.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

        Województwa Śląskiego.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2016-02-12 13:05:02
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4512