tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 4 do Uchwały nr  30/2009 Rady Społecznej

        z dnia 03.12.2009 roku.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w KONOPISKACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 2007r.
  Nr 14,poz 89 z późn. zmianami/.
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych.
 3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach
 4. Deklaracji Praw Pacjenta Światowej Organizacji – WHO.

Jeżeli w regulaminie jest mowa o „ustawie” , należy przez to rozumieć ustawę
o zakładach opieki zdrowotnej.

 

§ 1

 1. Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach jest udzielanie pacjentowi profesjonalnej opieki medycznej.
 2. Do podstawowych zadań Zakładu w szczególności należy:
 • Sprawowanie podstawowej opieki medycznej,
 • Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
 • Udzielanie świadczeń diagnostycznych w dostępnym zakresie,
 • Udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie,
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • Zapobieganie powstaniu urazów chorób społecznych i zakaźnych poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
 • Prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
 • Organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych
   i klęsk żywiołowych,
 • Dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania zakładu.

 

 

§ 2

Zakład zapewnia ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Świadczeń ambulatoryjnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, a to: dermatologii, ginekologii, rehabilitacji.
 3. Świadczeń z zakresu diagnostyki medycznej dostępnej w Zakładzie.
 4. Świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia skutków.

 

§ 3

Zakład realizuje za odpłatnością świadczenia zdrowotne:

 1. Dla osób nieubezpieczonych,
 2. Świadczenia, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym świadczenia służby medycyny pracy,
 3. Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie zainteresowanego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej.

§ 4

Świadczeń zdrowotnych udzielają: Poradnia w Konopiskach oraz Punkt Lekarski w Hutkach.

§ 5

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Zadania określone w rozdziale I wykonują komórki organizacyjne Zakładu: Poradnia w Konopiskach, Punkt Lekarski w Hutkach, Pielęgniarka koordynująca
   i Sekcja Administracyjno- Finansowa.
 3. Graficzny schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Wykaz komórek organizacyjnych SP ZOZ w Konopiskach stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Przebieg procesu udzielanych świadczeń

§ 6

 1. Świadczenia zdrowotne w SP ZOZ GOZ w Konopiskach udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1800  , a w soboty, niedziele
  i święta, oraz w godzinach od 1800  do 800  świadczenia udzielane są w Przychodni
  z którą podpisujemy umowę na opiekę całodobową – informacja o takiej Przychodni wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ GOZ w Konopiskach.
 2.  Świadczenia zdrowotne udzielane są w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach – informacje o godzinach przyjęć lekarzy i pielęgniarek wywieszone są na tablicy ogłoszeń, oraz na drzwiach każdego gabinetu.
 3. Zakład sporządza i prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną, składającą się z historii choroby- dokumentacja ta jest udostępniana na wniosek pacjenta, którego dotyczy lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta- osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się w dniu zgłoszenia- pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien posiadać dokument świadczący o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku braku dokumentu świadczącego o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, pacjent może mieć udzielone świadczenie medyczne odpłatnie ( wg obowiązującego cennika).
 5. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, tj. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 6. W dniu zgłoszenia pacjent ma udzieloną poradę lekarską, w przypadku potrzeby wykonywane są badania diagnostyczne.
 7. Każda porada kończy się ustaleniem rozpoznania ( wraz z przyporządkowaniem symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji ICD 10). Po zakończonej poradzie pacjent otrzymuje wskazówki dotyczące dalszego leczenia.
 8. W przypadku niemożliwości wykonania świadczenia w dniu zgłoszenia tworzy się listę pacjentów oczekujących na jego realizację.
 9. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia.
 10. Poza kolejnością przyjmowani są:
 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety z widoczną ciążą,
 • osoby z dziećmi do lat trzech lub dzieckiem niepełnosprawnym,
 • pracownicy służby zdrowia,
 • kombatanci i inwalidzi wojenni,
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi.

11. Personel udzielający świadczeń zdrowotnych w Zakładzie posiada wymagane      prawem kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń.

Rozdział II

Organizacja i zadania

poszczególnych pracowników.

§ 7

 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

§ 8

 1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem przy pomocy zastępcy dyrektora, pielęgniarki koordynującej oraz księgowej.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go zastępca ds. lecznictwa.

 

§9

Prawo do podpisywania pism z zakresu działania Zakładu ma Dyrektor Zakładu, lub zastępca dyrektora oraz pracownicy, którym Dyrektor  udzielił pełnomocnictwa.

§ 10

 1. Wszelkie pisma przygotowane do podpisania przez Dyrektora powinny być na kopiach parafowane przez  pracownika prowadzącego sprawę. Pracownicy ci ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalno – prawną treść pisma oraz jego zgodność z przepisami prawa i interesem Zakładu.

 

 1. Pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania gospodarcze, finansowe
  i statystyczne do upoważnionych jednostek są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe oraz rzetelność i terminowość, zgodnie z obowiązującymi
  w tej mierze przepisami, zarządzeniami lub instrukcjami.

 

§ 11

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników.

 1. Do obowiązków pracowników należy:
 • kompetentne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
  w sposób zgodny z interesami Zakładu,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy oraz zasad organizacji pracy
  w Zakładzie,
 • utrzymywanie własnych kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy , przepisów i zasad BHP i ppoż.
 • zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Zakładu, zabezpieczanie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • uprzejme traktowanie pacjentów i interesantów oraz rzetelne załatwianie ich spraw.
 1. Do uprawnień pracowników należy:
 • otrzymanie formalnego określenia zakresu obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności,
 • żądanie umożliwienia mu dostępu do środków działania niezbędnych do wywiązania się z przyjętych zadań ,
 • żądanie zabezpieczenia mu właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy,
 • wybór sposobu, czasu, miejsca realizacji zadań, o ile nie są one ograniczone decyzją przełożonego lub obowiązującymi procedurami,
 • zwracania się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązywania się z zadań.
 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
 • terminowość i jakość wykonywanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień środków i warunków działania,
 • stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,
 • przestrzeganie obowiązującego prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur działania obowiązujących w zakładzie.

 

Zadania szczegółowe

I. Dyrektor zakładu

§ 12

Zadania:

 1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia zadań Statutowych Zakładu poprzez:
 • ustalanie i wprowadzanie w życie technicznie i funkcjonalnie sprawnej organizacji pracy służb i komórek organizacyjnych w formie regulaminów, instrukcji, zarządzeń i poleceń określających tryb pracy Zakładu, podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności,
 • właściwy dobór pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi na stanowiska kierownicze i wykonawcze,
 • zapewnienie dopływu dostatecznych środków finansowych dla sprawnego funkcjonowania Zakładu i realizacji jego celów,
 • zabezpieczenie jak najlepszego poziomu zaopatrzenia w środki techniczne.
 1. Opracowywanie i ustalanie wytycznych do planów działalności Zakładu, zwłaszcza planów rozwojowych, ekonomiczno – finansowych, zatrudnienia i zakresu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dbanie o właściwy poziom Zakładu i jego wizerunek, w tym stan higieniczno- sanitarny oraz jakość i rzetelność świadczonych usług medycznych.
 3. Zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów, ich kontroli, gromadzenia
  i przechowywania / w tym również przechowywania informacji niejawnych/ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Okresowa kontrola i ocena pracy podwładnych pracowników.
 5. Opracowywanie wewnętrznych taryfikatorów kwalifikacyjnych , regulaminów
  i zasad wynagradzania.
 6. Czuwanie nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 7. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.
 8. Wykonywanie i wdrażanie w życie wszelkich przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zawartych w ustawach i rozporządzeniach.
 9. Współpraca z organem założycielskim, organami administracji państwowej
  i samorządowej, Radą Społeczną Zakładu , Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i innymi instytucjami i jednostkami współuczestniczącymi w realizacji zadań Zakładu.
 10. Informowanie organu założycielskiego o wszelkich zewnętrznych utrudnieniach
  w wykonywaniu zadań i zagrożeniach zwłaszcza finansowych w funkcjonowaniu Zakładu.
 11. Wykonywanie obowiązków lekarza medycyny w Przychodni Lekarskiej
  w Konopiskach.

II. Lekarze zatrudnieni w Ośrodku Zdrowia

 § 13

Zadania:

 1. Organizowanie opieki leczniczej i profilaktycznej Zakładu w rejonie działania Ośrodka w sposób zapewniający właściwy poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. Wykonywanie obowiązków lekarza rodzinnego dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zakładu w tym m. in.:
 • przeprowadzanie badań pacjentów i udzielanie porad lekarskich,
 • leczenie pacjentów,
 • zlecanie badań diagnostycznych,
 • opieka nad kobietą ciężarną,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na niezbędne konsultacje medyczne i leczenie specjalistyczne,
 • działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
 • dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania Ośrodka.
 1. Zapewnienie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych ( klęski żywiołowe, katastrofy )
 2. Pełnienie funkcji przełożonego służbowego pracowników Ośrodka.
 3. Zapewnienie terminowości i rzetelności sporządzania sprawozdań dla potrzeb zakładu.
 4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi.

 

III. Pielęgniarka koordynująca

§ 14

Zadania:

 1. Sprawowanie nadzoru nad poziomem i organizacją pracy personelu pielęgniarskiego, położnych, laborantów i rejestratorek medycznych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów służbowych.
 2. Określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy i poziomu kwalifikacji zawodowych personelu pielęgniarskiego i położniczego dla zabezpieczenia potrzeb lecznictwa
  w poradniach i pracowniach.
 3. Dokonywanie systematycznej oceny jakości i dostępności świadczeń medycznych przestrzeganie standardów opieki realizowanych przez średni personel medyczny.
 4. Nadzorowanie stanu higieniczno – sanitarnego wszystkich pomieszczeń związanych z leczeniem pacjentów oraz podejmowanie niezbędnych działań eliminujących nieprawidłowości.
 5. Współpraca z Kierownikami Ośrodków i lekarzami Zakładu, dla zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów pielęgniarskich.
 6. Opracowywanie systemu zaopatrzenia w leki i materiały medyczne oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ich pobieraniem, przechowywaniem
  i zabezpieczeniem.
 7. Organizowanie właściwego przepływu informacji o pacjencie pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu leczenia.
 8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Organizowanie szkoleń personelu, ocenianie poziomu wiedzy oraz organizowanie dokształcania specjalistycznego.
 11. Nadzorowanie przebiegu staży zawodowych pielęgniarek i położnych oraz ocena poziomu uzyskanych umiejętności.
 12. Reprezentowanie interesów personelu średniego wobec Dyrektora Zakładu.
 13. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad odpowiednim przechowywaniem dokumentacji medycznej.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zakładu.

 

IV. Sekcja Administracyjno – Finansowa

§ 15

Zadania:

 1. Przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników zawieraniem i rozwiązywaniem umów o prace, zmianami stanowisk pracy i okresowymi zastępstwami.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, ich ewidencji, spraw dotyczących urlopów pracowniczych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy
  z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa.
 3. Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 4. Wydawanie pracownikom dokumentów dotyczących ich zatrudnienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Załatwianie wszelkich spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty emerytury lub zasiłki.
 6. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
 7. Zabezpieczanie potrzeb socjalnych pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, opracowywanie planów działalności socjalno – bytowej i ich realizacja.
 8. Opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo i rzetelnie.
 9. Zabezpieczanie techniczno – eksploatacyjnego funkcjonowania Zakładu w sposób zapewniający sprawne i ciągłe wykonywanie zadań statutowych.
 10. Sporządzanie planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres świadczonych usług medycznych.
 11. Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia w wymaganej formie.
 12. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 13. Prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia wg obowiązujących zasad oraz wszelkiej z nim korespondencji.
 14. Przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i ich aktualizacja.
 15. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania na zamówienia publiczne zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i wytycznymi.
 16. Kontrola faktur pod względem zastosowania procedur w zakresie zamówień publicznych.
 17. Realizowanie zamówień wewnętrznych na środki, materiały eksploatacyjne
  i wyposażenie techniczne po akceptacji Dyrektora.
 18. Ewidencja, rozliczanie i kontrola wszystkich operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w majątku Zakładu.
 19. Opracowywanie, aktualizacja i wprowadzanie w życie instrukcji obiegu dokumentów wraz z zakładowym planem kont oraz nadzorowanie jej przestrzegania.
 20. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
   w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.
 21. Kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego oraz polityki finansowej Zakładu.
 22. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi.
 23. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie rachunków bankowych i operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.
 24. Ewidencjonowanie i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych
  z działalnością Zakładu, a w szczególności:
 • rozliczania amortyzacji,
 • sporządzania list wynagrodzeń
 • sporządzania kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych,
 • naliczanie funduszu świadczeń socjalnych i jego obsługa.
 1. Terminowe i rzetelne rozliczanie należności podatkowych, składek ZUS i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, dla Urzędów Skarbowych, ZUS itp. oraz sporządzanie okresowych rozliczeń finansowych, w tym bilansów rocznych.
 3. Egzekwowanie należności zakładu, w tym odsetek za nieterminową zapłatę za usługi.
 4. Systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu, w tym środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zakładu.

 

Rozdział III

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów
i ciągłości postępowania

 

§ 16

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego w Narodowym Funduszu Zdrowia przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje
o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badań.

 

 

Lekarz I kontaktu współpracuje ściśle i na co dzień z zakładami opieki zdrowotnej, które udzielają stacjonarnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, wreszcie z klinikami
i instytutami naukowymi.

 

§ 17

Współpracując z innymi zakładami opieki zdrowotnej czy też z lekarzami praktykującymi prywatnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

 1. kierować go na takie badania diagnostyczne i do takich zakładów ( przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem ), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
 2. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
 3. w razie konieczności leczenia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
 4. informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do uzyskania świadczeń:
 • ginekologa i położnika
 • dermatologa i wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • okulisty
 • w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla inwalidów wojennych
  oraz świadczeń związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem.

 

§ 18

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do innego zakładu opieki zdrowotnej lub innego lekarza, jeżeli wymaga tego dalsze leczenie pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy
 i rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

 

 

Rozdział IV

Prawa Pacjenta

I. Ogólne prawa pacjenta

§ 19

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w szczególności Pacjent ma prawo:
 • wymagać aby lekarz i inne osoby wykonujące zawód medyczny udzieliły mu świadczenia zdrowotnego zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, bez zbędnej zwłoki i przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i środków rozpoznania, leczenia i łagodzenia cierpień. Realizując to prawo pacjent powinien mieć świadomość, że pomimo ogromnego postępu, wiedza medyczna jest jeszcze bezradna wobec niektórych chorób i może łagodzić niekiedy tylko jej objawy
   i przebieg.
 • Zwrócić się do lekarza leczącego, aby w razie niepomyślnego przebiegu leczenia zasięgnął opinii lekarza specjalisty lub zorganizował konsylium lekarskie. Jeżeli lekarz tego nie uczyni pacjent ma prawo żądać, aby fakt ten i przyczyny odmowy zostały odnotowane w dokumentacji medycznej.
 • Uzyskiwać dostatecznie wcześnie informacje o tym, że lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny zamierza odstąpić od prowadzonego leczenia lub pielęgnacji. Pacjent może zażądać wskazania możliwości dalszego leczenia lub pielęgnacji przez inną osobę lub inny zakład opieki zdrowotnej.
 • Otrzymać doraźną pomoc lekarską w sytuacji zagrożenia życia od każdego lekarza będącego w pobliżu Zakładu.

 

II. Prawo pacjenta do wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na określone świadczenie zdrowotne.

§ 20

 1. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na zlecone przez lekarza badania lekarskie, badania diagnostyczne, zabieg operacyjny i inny zabieg lekarski, zabieg leczniczy lub wykonywany dla celów diagnostycznych oraz na inne czynności medyczne. Prawo to może ograniczyć tylko ustawa albo okoliczność gdy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego wyklucza możliwość porozumienia się
  z pacjentem, a czynność medyczna dla dobra pacjenta powinna być podjęta bez zwłoki.
 2. Zgodę na zabieg operacyjny podejmowany w celach diagnostycznych lub leczniczych na poddanie się eksperymentalnej metodzie diagnostyki lub leczenia oraz na eksperyment medyczny dla celów naukowych – pacjent wyraża na piśmie.
 3. Pacjent ma prawo do uzyskania przed wyrażeniem zgody na czynności medyczne, informacji o celu i charakterze, a także o stopniu ich ryzyka w zakresie umożliwiającym świadome wyrażanie swojej woli.
 4. Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody na czynności medyczne w każdym czasie bez obawy poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.

 

 

III. Prawo do informacji o stanie zdrowia, przebiegu choroby i rokowaniu na przyszłość.

§ 21

 1. Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, jego uzasadnieniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych oraz o stopniu ich ryzyka, o metodach alternatywnych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, postępach w wynikach leczenia oraz o rokowaniu. Nie jest naruszeniem tego prawa, jeżeli lekarz w wyjątkowych sytuacjach, kierując się dobrem pacjenta, a w szczególności jego stanem psychicznym lub brakiem możliwości pojęcia w pełni diagnozy i rokowania, ograniczy informację
  o rozpoznaniu choroby i rokowaniu na przyszłość. Pacjent ma jednak prawo, aby
   i w takim przypadku ograniczenie informacji nie wpłynęło ujemnie na możliwość załatwienia jego spraw życiowych i rodzinnych oraz potrzeb duchowych
  i religijnych.
 2. Na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielić mu pełnej informacji.
 3. Pacjent na prawo za pośrednictwem prowadzącego ( leczącego ) go lekarza, do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby oraz ewentualnie żądać niezbędnych wyjaśnień.

 

IV. Prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 22

 1. Pacjent ma prawo, aby wszelkie informacje dotyczące jego osoby uzyskane
  w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi, w tym sam fakt udzielania świadczenia i pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej pozostały
  w tajemnicy, także po śmierci, chyba że pacjent wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy lub ujawnienie tajemnicy dopuszcza w interesie społecznym ustawa.
 2. Pacjent ma prawo zastrzec, aby informacje objęte tajemnicą nie były ujawnione osobom trzecim, w tym również współmałżonkowi, rodzicom, bądź dzieciom pacjenta. Zastrzeżenie to nie wiąże co do faktu zgonu w odniesieniu do osób uprawnionych do pochówku.
 3. Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel medyczny
  z wykluczeniem osób trzecich.
 4. Pacjent przygotowując się do badania lub zabiegu ma prawo wymagać aby poszanowano jego wstydliwość, przez umożliwienie dokonania tych czynności
  w osobnym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym.
 5. Pacjent przebywający w zakładzie ma prawo wymagać, aby personel medyczny zadbał o możliwie najpełniejsze poszanowanie intymności i godności pacjenta stosując przy badaniu lub zabiegu odpowiednie parawany lub inne osłony.
 6. Pacjent w tym również pacjent obłożnie chory przebywający w domu lub
  w zakładzie ma prawo do kontaktu z lekarzem z wyłączeniem wszelkich osób trzecich.

 

 

Obowiązki Pacjenta

§ 23

 1. Pacjent ma obowiązek posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych.
 2. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, oraz spożywania alkoholu na terenie SP ZOZ GOZ w Konopiskach.
 3. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny osobistej.
 4. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ppoż.
 5. Pacjent ma obowiązek w miarę możliwości współpracować z osobami wykonującymi świadczenia zdrowotne.
 6. Przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich.
 7. Okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę pacjenta.
 8. Pamiętać, że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie, a swoim stylem życia przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia.

Rozdział V

Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta

§ 24

 1. Zgon pacjenta i jego przyczynę potwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

§ 25

Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w SP ZOZ GOZ
w Konopiskach wydaje się jego najbliższej rodzinie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje osobiście
  w wyznaczonych godzinach.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia, ustawę o zawodzie lekarza i ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie wyciągu
  odpisu lub kopii pobiera się opłaty w  wysokości:

1)    0,0015 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego
dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej.

2)    0,00015 kwoty o której mowa w pkt. 1 za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej.

3)    0,001 kwoty o której mowa w pkt. 1 za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2011-07-20 17:17:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2954