Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Archwium - Zasady rekrutacji do szkoły

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI 2012/2013

 

a)      Szkoła Podstawowa

Zapisy do oddziału przedszkolnego

 (dzieci 5 i 6 letnie)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zawiadamia o możliwości dokonania zapisu do oddziału przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2012/2013 Państwa syna/córki.


UWAGA:

Od dnia 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat jest  obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku
(do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu  lub sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie szkoły w terminie od 15 marca 2012 r.do 21 kwietnia 2012 r.

Zapisy klasy I Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zawiadamia o obowiązku dokonania zapisu do klasy I na rok szkolny 2012/2013 Państwa syna/córki.
Rodzice obowiązani są wypełnić wniosek (do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu  lub sekretariacie szkoły) i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie od 15 marca 2012 r.do 21 kwietnia 2012 r.

 RODZICE SZEŚCIOLATKÓW!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia:

* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola,
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Decyzja należy do Państwa!
Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do 17 kwietnia 2012 r.


Rodzice dokonują zapisu dzieci do klasy I   i oddziału przedszkolnego osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie      w godz. 7:00 – 15:00. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.


b) Gimnazjum

Warunki i tryb przyjmowania uczniów
do Gimnazjum Zespołu Szkół w Krzęcinie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 (Dz.U. Nr 97/2001) ustala się:
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Krzęcinie
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (max. 40 pkt.)
b) liczbę punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 50 pkt.):
- język polski
- matematyka
- język obcy
- przyroda
- historia
według następującej skali:
- celujący - 10 pkt.
- bardzo dobry - 8 pkt.
- dobry - 6 pkt.
- dostateczny - 4 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.
c) w przypadku równej ilości punktów decyduje ocena z zachowania
d) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum
niezależnie od kryteriów o których mowa w punktach a, b, c.
3. Ustala się następujące terminy przebiegu rekrutacji:
a) podania do gimnazjum uczniowie składają do 31 kwietnia danego roku
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianów w klasie szóstej uczniowie dostarczają do 27 czerwca.
c) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do 29 czerwca.
d) dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy pzystąpili do sprawdzianu po szóstej klasie w późniejszym terminie od 21 do 24 sierpnia danego roku.
4. Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły do dnia 14 kwietnia danego roku.
5. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor szkoły, który ma decydujący głos w sytuacjach nie objętych wymienionymi wyżej kryteriami.
6. Ostateczne wyniki rekrutacji zatwierdza Rada Pedagogiczna na swoim sierpniowym posiedzeniu.

Ostateczna decyzja co do przydziału klasy należy do Dyrektora szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ryszard Przywarty
Odpowiada:Paweł Szuber
Wytworzył:Ryszard Przywarty
Data ostatniej zmiany:2012-02-21 10:43:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1503