Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Organy

 

Organami Szkoły Podstawowej w Krzęcinie są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski.


DYREKTOR

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzęcinie  jest mgr Honorata Kłosek

 1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie zespołu szkół.RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
Radę tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.
Rada obraduje na zebraniach plenarnych.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są Rozdziale 4 § 31-34 Statutu.

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.
Rada Rodziców  jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów szkoły podstawowej.
Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.
 • Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.
 • Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.

Zadania Rady Rodziców określone są w Rozdziale 5 § 35-38 Statutu.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Szkole Podstawowej w Krzęcinie działa samorząd uczniowski:

 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.
Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów.
Samorząd ma prawo do:

 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Rozdziale 6 § 39-44 Statutu.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Artur Szulc
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2021-12-26 22:45:49

Archiwum

Data Autor
2021-01-14 11:16 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2017-10-18 15:28 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2016-01-13 21:49 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2012-02-20 12:01 Ryszard Przywarty zobacz
2012-02-14 12:47 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1382