Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Archwium - Zasady rekrutacji do szkoły

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Krzęcinie

 na rok szkolny 2020/2021

Podstawy prawne :

Zasady przyjęć do klasy I w szkole podstawowej zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35);
 • zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2020/2021.

 

Informacje ogólne

 1. Do klasy I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wnioski w celu zapisania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej można pobrać i złożyć do dnia 31 marca 2020 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie tel. 957655148 (dostępne również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie).

Klasa_I_-_formularz.docx

 

 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin  na rok szkolny 2020/2021


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2020/2021.

1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

2.  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3.  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

4.  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Krzęcin
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie (brak miejsc) , Wójt Gminy Krzęcin wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

5. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych należy złożyć w sekretariacie szkolnym do dnia 14 lutego 2020 r. (tel. 957655148), natomiast wnioski o przyjecie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 16 marca 2020 r.(dostępne również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie).

WNIOSEK_PRZEDSZKOLE(1)-1.docx

DEKLARACJA_O_KONTYNUACJU_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO_LUB_OBOWIaZKU_PRZEDSZKOLNEGO.docx

oswiadczenie_-_przedszkole.docx

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Honorata Kłosek
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2021-01-14 12:14:02
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1503