Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - bibliotekarz - 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie
ogłasza nabór na stanowisko pracy

młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz


1. Warunki pracy:


Wymiar etatu: 1/2 etatu.
Umowa o pracę.


2. Miejsce pracy:


Biblioteka Publiczna w Piasecznie/Dział udostępniania zbiorów, jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych
placówkach w Bibliotece Publicznej w Piasecznie.


3. Oferujemy:


Ciekawe środowisko pracy.
Możliwość rozwoju osobistego.
Szkolenia.


4. Wymagania niezbędne:


Minimum wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie (preferowane bibliotekarskie).
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.


5. Wymagania dodatkowe:


Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.


6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących
literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
Opracowywanie zbiorów.
Udzielanie informacji.
Skontrum księgozbioru.
Dbałość o stan powierzonego mienia.
Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego
przekazu (media, strona internetowa, facebook).
Współpraca z lokalnymi instytucjami.


7. Wymagane dokumenty:


List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
Życiorys (CV).
Kopie świadectw pracy.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych.
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”


8. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy złożyć do 23 października 2020 r. osobiście
w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno lub
pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej
w Piasecznie).
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na
stanowisko bibliotekarza”.
Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie
podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP na stronie internetowej
biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia
o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów,
a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.


9. Uwagi końcowe:


Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez
komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-09-30 09:27:46

Archiwum

Data Autor
2020-09-30 09:14 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1638