Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury
drukuj

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze nr 3/2023

Ogłoszenie o pracę na stanowisko instruktora do spraw organizacyjno-programowych w Gminnym
Centrum Kultury, 86-005 Białe Błota, ul. Czysta 1A
miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury, 86-005 Białe Błota, wejście od strony ul. Gronowej
opublikowane na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w dniu 17.05.2023 roku.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Instruktor do spraw organizacyjno-programowych,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
- organizację imprez kulturalnych w pomieszczeniach GCK oraz w innych miejscach gminy,
- prezentację wydarzeń kulturalnych gminy i promocję środowiska twórczego,
- organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- realizację działań programowych Centrum,
- działania edukacyjne i warsztatowe,
- przygotowania i realizację programu Centrum,
- przygotowania preliminarzy i rozliczeń imprez oraz wyszukiwanie konkurencyjnych ofert,
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z działalności Centrum.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie,
- umiejętność organizowania i współorganizowania imprez,
- umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office,
- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,
- dyspozycyjność i odporność na sytuacje stresowe,
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- samodzielność w działaniu,
- udział w imprezach organizowanych przez GCK,
- prawo jazdy kat. B,
- komunikatywność,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- umiejętność współdziałania w zespole.
b) dodatkowe:
- umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy ze społecznością lokalną,
stowarzyszeniami, klubami, z dziećmi, osobami dorosłymi oraz seniorami,
- uzdolnienia np. plastyczne, muzyczne, organizacyjne lub inne,
- umiejętność aktywnej i kompleksowej obsługi portali społecznościowych.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
- list motywacyjny,
- życiorys / CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i wykształcenia, opatrzony
oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych”,
- kserokopie dokumentu/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,
- kserokopia prawa jazdy,
- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru w ogłoszeniu.

V. Wymagane dokumenty można składać:
- osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach, ul. Czysta 1A, wejście od strony
ul. Gronowej.- przesłać pocztą na adres:
Gminne Centrum Kultury
ul. Czysta 1A (wejście od strony ul. Gronowej)
86-005 Białe Błotaw terminie do 31.05.2023 roku
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Instruktor do spraw organizacyjno-programowych – ogłoszenie nr 3/2023”.

VI. Inne informacje:
- o zakwalifikowaniu się do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej,
- oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Kultury po określonym terminie lub będą
niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu
w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach lub data stempla pocztowego.
- z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Natasza Czerwińska
Odpowiada:Violetta Drążkowska
Wytworzył:Violetta Drążkowska
Data ostatniej zmiany:2023-05-17 14:06:36

Archiwum

Data Autor
2023-05-17 09:38 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:37 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:37 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:19 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:15 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:14 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:13 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:12 Natasza Czerwińska zobacz
2023-05-17 09:11 Natasza Czerwińska zobacz
2023-03-20 12:27 Natasza Czerwińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 43