Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach
drukuj

Ogłoszenia i przetargi

Nabór do pracy, ogłoszenia, przetargi

 


 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-09

 


Nabór na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych.

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Wymagania związane z w/w stanowiskiem:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) nie karanie za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) mile widziana co najmniej 3 miesięczna praktyka w Ośrodku Pomocy Społecznej,
Wymagania dodatkowe: posiadanie wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 roku poz. 182 ze zm.)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. realizacji świadczeń GOPS:

a) realizacja i prowadzenie postępowań w przedmiocie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych,
b) opracowywanie, przygotowywanie bilansów, zestawień, list wypłat, decyzji, sprawozdań w przedmiocie prowadzonych postępowań,

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys,
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d/ kserokopie świadectw pracy,
e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f/ oryginał kwestionariusza osobowego,
g/ oświadczenie o niekaralności,
h/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
i/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
j/ oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
k/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin: do 19 grudnia 2014 r.,
b/ sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych” osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub listem poleconym,

6. Dodatkowe informacje:

a/ aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
b/ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka
c/ dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą;
d/ wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm/”.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 Ogłoszenie z dnia 2014-12-09


Nabór na stanowisko pracownika socjalnego


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Wymagania związane z w/w stanowiskiem:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2) nie karanie za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zm.) tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4) znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku:
-  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
-  ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

5) biegła znajomość obsługi komputera( Microsoft Office, środowisko Windows).

Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www. mpips. gov.pl, w zakładce „pomoc społeczna”, ”interpretacje wybranych przepisów”.

3. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)  umiejętność skutecznego komunikowania się,
4)  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
5)  umiejętność pracy zespołowej,
6)  umiejętność organizowania pracy własnej,
7)  samodzielność,
8)  zaangażowanie,
9)  dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Marcinowice.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie pracy socjalnej w środowisku
2)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie  pomocy społecznej
4) rozpatrywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej
5) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji
6) analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji  środków
7) weryfikacja pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej
8) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw i realizacją zaplanowanych zadań
9) wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego
10) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny,
3) Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
4) Kserokopia dowodu osobistego,
5) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

6. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 lub listem poleonym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do dnia 19.12.2014 do godziny 15:00.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 ze zmianami), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 Ogłoszenie z dnia 2014-11-14

Ogłoszenie o naborze

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn.  zm.)

Wymagania konieczne:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 art. 12 wymienionej wyżej ustawy, udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;

6. Wypełniany obowiązek alimentacyjny;


Wymagania pożądane:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

2. Obsługa komputera;

3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność;

6. Odporność na sytuacje stresowe;

7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 


Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców;

6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.


Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku – asystent  rodziny;

2. Życiorys (CV),

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

5. Oświadczenie o niekaralności,

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice w terminie do 28.11.2014 r. z dopiskiem ASYSTENT RODZINY.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach


Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:.
Wytworzył:2014-12-09
Data ostatniej zmiany:2014-12-10 10:32:35

Archiwum

Data Autor
2014-12-09 19:51 Administrator zobacz
2014-12-09 19:50 Administrator zobacz
2014-12-09 19:45 Administrator zobacz
2014-12-09 19:44 Administrator zobacz
2014-11-16 21:20 Administrator zobacz
2014-11-16 21:19 Administrator zobacz
2014-11-16 21:17 Administrator zobacz
2014-11-16 21:16 Administrator zobacz
2013-07-28 20:21 Administrator zobacz
2013-07-08 14:26 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1914