Biuletyn Informacji Publicznej
INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego
drukuj

Statut

STATUT

Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”

§1

 1. Instytucja kultury „INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”, zwana dalej także Instytucją, została powołana Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku numerze XX/243/VI/2020.
 2. Instytucja działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194);
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm);
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm);
  5. niniejszego Statutu.
 3. Instytucja może używać nazwy skróconej „Instytut Skrzynki”.

§2

 1. Instytucja jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Powiat Poznański (zwany dalej: Organizatorem).
 2. Instytucja obejmuje swoją działalnością teren Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu poznańskiego.
 3. W ramach współpracy z innymi podmiotami oraz w celu promocji dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego Instytucja może działać także poza granicami kraju.
 4. Siedzibą Instytucji są Skrzynki w gminie Stęszew, powiat poznański.
 5. Instytucja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§3

Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§4

Podstawowym celem statutowym Instytucji jest promocja kultury centralnej części Wielkopolski, tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, a także prowadzenie Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

§5

 1. Do zakresu działalności Instytucji należy:
  1. prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzgledniającej indywidulane i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze,
  2. dokumentacja i badanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego obszaru powiatu poznańskiego,
  3. organizacja imprez popularno-naukowych, kulturalnych, kulinarnych, promocyjnych i rekreacyjnych,
  4. organizacja konferencji tematycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym obszaru powiatu poznańskiego z wykorzystaniem wielonarodowego historycznie kontekstu mieszkańców Wielkopolski,
  5. organizacja tematycznych wystaw promujących tradycje kulturowe i kulinarne powiatu poznańskiego,
  6. podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej,
  7. organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów i kursów z obszaru kulinariów z uwzględnieniem walorów związanych z obszarem powiatu poznańskiego,
  8. promocja produktu turystycznego – lokalnego, regionalnego, kulinarnego i szeroko rozumianego kulturalnego z obszaru powiatu poznańskiego,
  9. współdziałanie z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami i fundacjami w celu włączenia ich ofert w system promocji walorów kulturowych i turystycznych powiatu poznańskiego,
  10. prowadzenie akcji społecznych oraz różnorakich działań służących integracji międzypokoleniowej mieszkańców powiatu poznańskiego,
  11. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych jako przykładu innowacyjności w obsłudze ruchu turystycznego,
  12. działalność wspomagająca edukację młodzieży i dorosłych we współpracy z podmiotami prowadzącymi kształcenie w zawodach, w szczególności branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), w tym ze szkołami, placówkami kształcenia ustawicznego - w tym placówkami prowadzącymi kursy umiejętności zawodowych lub kwalifikacyjne kursy zawodowe, centrami kształcenia zawodowego oraz placówkami doskonalenia nauczycieli,
  13. promocja Powiatu Poznańskiego, w tym na podstawie porozumień i we współpracy z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego,
  14. popularyzacja i wspieranie wolontariatu na rzecz społecznych i kulturowych projektów z obszaru powiatu poznańskiego.
 2. Instytucja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,
  2. prowadzenie Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,
  3. prowadzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego Powiatu Poznańskiego „Dwór Skrzynki”,
  4. informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych, jak i uczestniczenie w procesie ich zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania krajowych i europejskich znaków jakości,
  5. wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów w zakresie produktów regionalnych,
  6. prowadzenie doradztwa i wspomaganie inicjatyw gospodarczych w zakresie działalności związanej z promocją produktów lokalnych i regionalnych,
  7. świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych i turystycznych,
  8. organizacja hotelarskich i gastronomicznych praktyk zawodowych i staży dla uczniów i słuchaczy podmiotów prowadzących kształcenie w zawodach, w szczególności branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT),
  9. organizację imprez kulturalnych, kulinarnych, turystycznych i gospodarczych na obszarze powiatu poznańskiego,
  10. organizację bazy danych z zakresu kulinariów, kultury, turystyki oraz informacji turystycznej,
  11. organizowanie imprez, w tym imprez o charakterze masowym, konferencji, wystaw, pokazów, kursów, konkursów i targów,
  12. działanie na rzecz rozwoju turystycznego wizerunku powiatu poznańskiego poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, organizacja projektów turystyki aktywnej, współpraca z Polską Organizacją Turystyczną (POT), Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), Wielkopolską Organizacją Turystyczną (WOT) i innymi organizacjami turystycznymi w kraju i zagranicą,
  13. realizację usług w zakresie: reklamy, kultury, oświaty i edukacji, poligrafii, Internetu, rozrywki i kultury fizycznej,
  14. działalność impresaryjną w zakresie kultury i kulinariów,
  15. organizację własnych wydawnictw oraz współpracę z mediami regionalnymi,
  16. pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, w tym dotacji i subwencji pochodzących ze środków publicznych,
  17. prowadzenie działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
 3. Instytucja prowadzi działalność określoną powyżej w ścisłej współpracy z samorządami gmin z terenu powiatu poznańskiego, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą.

 §6

 1. Organem zarządzającym Instytucją jest Dyrektor powoływany przez organizatora na okres 3 do 7 lat, w trybie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Dyrektor może wydawać pisemne zarządzenia podległym mu osobom i jednostkom.
 3. Dyrektor może powołać jednego Zastępcę Dyrektora, zwanego dalej „Zastępcą” po uzyskaniu pisemnej zgody organizatora. Odwołanie Zastępcy następuje w tym samym trybie.

§7

Do obowiązków Dyrektora należy:

 1. reprezentowanie Instytucji na zewnątrz oraz dokonywanie w imieniu Instytucji wszelkich czynności faktycznych i prawnych,
 2. kierowanie działalnością Instytucji oraz nadzór nad jej majątkiem przekazywanym jej w zarząd i użytkowanie,
 3. opracowywanie i przedkładanie Radzie Powiatu Poznańskiego corocznych planów rzeczowo-finansowych związanych z planowaną działalnością Instytucji,
 4. prowadzenie samodzielnej polityki kadrowej Instytucji i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 5. przedkładanie Radzie Powiatu Poznańskiego corocznych sprawozdań z działalności Instytucji.

§8

 1. Przy Instytucji może działać Rada Programowa.
 2. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie kierunków działalności Instytucji, wyrażanie opinii na temat strategicznych planów oraz programu działalności merytorycznej Instytucji oraz pozyskiwanie wsparcia sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego do realizacji celów i zadań Instytucji.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele środowisk kultury, sztuki, nauki, edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych podmiotów związanych z przedmiotem działania Instytucji z Polski i zagranicy.
 4. Zasady, tryb działania oraz liczbę członków Rady Programowej określa Dyrektor w formie regulaminu.

§9

Szczegółową strukturę organizacyjną Instytucji, zadań jej działów oraz stanowisk pracy i zakres ich czynności określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§10

Instytucja gospodaruje samodzielnie mieniem nieruchomym i ruchomym nabytym na własność lub znajdującym się w jej posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, kierując się efektywnością jego wykorzystania.

§11

 1. Instytucja prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury oraz jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 3. Majątek Instytucji może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu jego działania.
 4. Źródłami finansowania instytucji są:
  1. dotacje podmiotowe i celowe otrzymywane od Organizatora oraz innych jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
  2. przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn,
  4. środki pochodzące z innych źródeł związanych z działalnością statutową.
 5. Instytucja może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. wynajmu oraz wydzierżawiania majątku ruchomego i nieruchomego,
  2. usług reklamowych, promocji i sponsoringu,
  3. usług wydawniczych, fotograficznych i filmowych,
  4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
  5. odpłatnego udostępniania miejsc noclegowych,
  6. działalności gastronomicznej,
  7. organizacji imprez, szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów oraz sprzedaży biletów na organizowane przez siebie wydarzenia,
  8. sprzedaży wydawnictw i pamiątek.
 6. Przychody uzyskane z działalności wymienionej w ust. 5 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Instytucji.

§12

Instytucja używa pieczęci o treści zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres uzupełniony nadanym numerem REGON oraz NIP.

§13

Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu w Poznaniu.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Liliana Kubiak
Odpowiada:Liliana Kubiak
Wytworzył:Liliana Kubiak
Data ostatniej zmiany:2021-06-11 13:05:16

Archiwum

Data Autor
2021-06-08 14:32 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2030