Biuletyn Informacji Publicznej
INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego
drukuj

Nabór na wolne stanowiska

Lp. Numer oferty
Nazwa stanowiska Data publikacji ogłoszenia
 Termin składania ofert Uwagi
1. 1/2021 Główny Księgowy 10.06.2021 r. 21.06.2021 r. unieważniony
2. 2/2021 ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych 10.06.2021 r. 21.06.2021 r. unieważniony
3. 3/2021 ds. promocyjno-administracyjnych 10.06.2021 r. 21.06.2021 r. zakończony
4. 4/2021 Główny Księgowy 22.06.2021 r. 02.07.2021 r. zakończony
5. 5/2021 ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych 22.06.2021 r. 02.07.2021 r. unieważniony
6. 6/2021 ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych 14.07.2021 r. 29.07.2021 r. zakończony
7. 7/2021 ds. administracji i kancelarii 10.08.2021 r. 23.08.2021 r. unieważniony
8. 8/2021 manager restauracji 15.10.2021 r. 02.11.2021 unieważniony
9. 9/2021 manager hotelu 15.10.2021 r. 02.11.2021 unieważniony
10. 10/2021 specjalista ds. promocji i sprzedaży 15.10.2021 r. 02.11.2021 unieważniony
11. 11/2021 szef kuchni 15.10.2021 r. 02.11.2021 unieważniony
12. 1/2022 Główny Księgowy 15.03.2022 r. 16.04.2022 r. zakończony
13. 2/2022 Szef kuchni 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
14. 3/2022 Specjalista ds. administracji i kancelarii 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
15. 4/2022 Manager obiektu z pokojami noclegowymi 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
16. 5/2022 Manager restauracji 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
17. 6/2022 Specjalista ds. promocji i sprzedaży 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
18. 7/2022 Pracownik techniczno gospodarczy 14.04.2022  14.05.2022  zakończony
19. 8/2022 Pokojowa 05.07.2022 25.07.2022 zakończony
20. 9/2022 Główny Księgowy 08.09.2022 10.10.2022 zakończony
21. 10/2022 Specjalista ds. księgowości 08.09.2022 10.10.2022 zakończony
22. 11/2022 Kierownik obiektu 26.09.2022 07.10.2022 zakończony
23. 1/2023 Berman/Kelner 17.02.2023 28.02.2023 unieważniony
24. 2/2023 Kucharz śniadaniowy 17.02.2023 28.02.2023 unieważniony
25. 3/2023 Kucharz/Kucharka 17.02.2023 28.02.2023 unieważniony
26. 4/2023 Pokojowa 17.02.2023 28.02.2023 zakończony
27. 5/2023 Pomoc kuchenna 17.02.2023 28.02.2023 zakończony
28. 6/2023 Barman Kelner 13.03.2023 23.03.2023 unieważniony 
29. 7/2023 Kucharz śniadaniowy 13.03.2023 23.03.2023 unieważniony
30. 8/2023 Barman Kelner 14.04.2023 30.04.2023 zakończony
31. 9/2023 Pomoc kuchenna 14.04.2023 30.04.2023 zakończony
32. 10/2023 Kucharz śniadaniowy 14.04.2023 30.04.2023 zakończony
33. 11/2023 Pracownik gospodarczy 09.06.2023 19.06.2023 unieważniony
34. 12/2023 Barman/kelner 26.06.2023 10.07.2023 zakończony
35. 13/2023 Pracownik techniczno-gospodarczy 05.07.2023 19.07.2023 unieważniony
36. 14/2023 Pomoc kuchenna   09.08.2023 unieważniony
37. 15/2023 Barman/kelner   09.08.2023 unieważniony
38. 16/2023 Specjalista ds. techniczno-gospodarczych 11.08.2023 21.08.2023 zakończony
39. 17/2023 Pomoc kuchenna 11.08.2023 21.08.2023 zakończony
40. 18/2023 Specjalista ds. promocji i sprzedaży 17.08.2023 27.08.2023 zakończony
41. 19/2023 Kucharz/kucharka 22.08.2023 03.09.2023 unieważniony
42. 20/2023 Barman/kelner 29.08.2023 10.09.2023 zakończony
43. 21/2023 Kucharz/kucharka 26.09.2023 08.10.2023 unieważniony
44. 1/2024 p.o. Kierownika Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego 11.01.2024 22.01.2024 rozstrzygnięty
45. 2/2024 Barman/kelner 01.02.2024 16.02.2024 rozstrzygnięty
46. 3/2024 Barman/kelner 12.04.2024 26.04.2024 rozstrzygnięty
47. 4/2024 Kucharz/Kucharka 19.04.2024 30.04.2024 unieważniony
48. 5/2024 Kucharz/Kucharka 21.05.2024 31.05.2024 rozstrzygnięty

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Instytut Skrzynki z siedzibą w Skrzynkach (62-060), pl. Parkowy 1.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
2. art. 221 § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j. ze zm.)
Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 3.2 lit. d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podstawą do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy innych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p., udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie na wniosek pracodawcy lub przekazanych pracodawcy z inicjatywy kandydata, jest wyłącznie zgoda. Wyjątkiem jest bezwzględny zakaz przetwarzania danych osobowych związanych z karalnością i naruszeniami prawa bez wyraźnej podstawy ustawowej (art. 221a § 1 k.p.).


Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

• podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 2 a), b), c), d), e), f), g), oraz pkt. 1 nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
• podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.
Instytut Skrzynki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Liliana Kubiak
Odpowiada:Liliana Kubiak
Wytworzył:Liliana Kubiak
Data ostatniej zmiany:2024-06-11 11:04:21

Archiwum

Data Autor
2024-06-11 08:28 Liliana Kubiak zobacz
2024-06-07 10:00 Liliana Kubiak zobacz
2024-05-27 10:17 Liliana Kubiak zobacz
2024-05-21 07:22 Liliana Kubiak zobacz
2024-04-19 08:05 Liliana Kubiak zobacz
2024-04-12 11:06 Liliana Kubiak zobacz
2024-02-29 09:20 Liliana Kubiak zobacz
2024-02-01 14:01 Liliana Kubiak zobacz
2024-02-01 13:56 Liliana Kubiak zobacz
2024-01-23 15:20 Liliana Kubiak zobacz
2024-01-11 14:15 Liliana Kubiak zobacz
2024-01-04 12:47 Liliana Kubiak zobacz
2023-12-29 15:05 Liliana Kubiak zobacz
2023-12-29 14:12 Liliana Kubiak zobacz
2023-08-11 13:37 Liliana Kubiak zobacz
2023-08-11 13:37 Liliana Kubiak zobacz
2023-08-11 13:25 Liliana Kubiak zobacz
2023-08-11 10:51 Liliana Kubiak zobacz
2023-06-09 13:13 Liliana Kubiak zobacz
2023-04-14 09:35 Liliana Kubiak zobacz
2023-04-14 08:57 Liliana Kubiak zobacz
2023-03-13 14:31 Liliana Kubiak zobacz
2023-02-17 14:21 Liliana Kubiak zobacz
2023-02-17 13:24 Liliana Kubiak zobacz
2022-11-21 12:44 Liliana Kubiak zobacz
2022-10-10 11:36 Liliana Kubiak zobacz
2022-09-26 08:24 Liliana Kubiak zobacz
2022-09-08 15:22 Liliana Kubiak zobacz
2022-07-05 08:30 Liliana Kubiak zobacz
2022-05-18 12:34 Liliana Kubiak zobacz
2022-05-09 08:09 Liliana Kubiak zobacz
2022-04-14 10:55 Liliana Kubiak zobacz
2022-03-15 10:28 Liliana Kubiak zobacz
2021-12-01 10:03 Liliana Kubiak zobacz
2021-10-29 08:13 Liliana Kubiak zobacz
2021-10-15 14:54 Liliana Kubiak zobacz
2021-10-15 14:51 Liliana Kubiak zobacz
2021-08-10 10:40 Liliana Kubiak zobacz
2021-08-10 10:32 Liliana Kubiak zobacz
2021-08-10 08:00 Liliana Kubiak zobacz
2021-07-14 09:30 Liliana Kubiak zobacz
2021-07-05 10:26 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-23 09:21 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-23 09:20 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-22 14:14 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-22 14:08 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-11 14:47 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-11 14:35 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-11 11:44 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-11 11:43 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-11 11:43 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-10 11:15 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-10 11:14 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-10 10:44 Liliana Kubiak zobacz
2021-06-08 14:32 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4603