drukuj

Oferta pracy 2

KONKURS NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO  ROZSTRZYGNIĘTY

uzasadnienie do pobrania poniżej 


OGŁOSZENIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

R a d c a    p r a w n y

w  wymiarze ½ etatu

 

I. Wymagania niezbędne :

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • 1 rok doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 

 1. II.    Warunki pracy na stanowisku:

a)      praca biurowa 100 %

b)      praca przy komputerze

c)      niepełny wymiaru czasu pracy – ½ etatu

 

 

III. Predyspozycje osobowościowe:

 

-      umiejętność komunikacji interpersonalnej,

-      dyspozycyjność,

-      systematyczność,

-      uczciwość,

-      rzetelność,

-      zdecydowanie,

 

 

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Świadczenie usług prawnych oraz pomocy prawnej będzie obejmowało w szczególności:

 1. bieżące doradztwo prawne (udzielanie porad oraz konsultacji prawnych),
 2. sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
 3. uczestnictwo w negocjacjach lub prowadzenie negocjacji w sprawach związanych z zakresem działań placówki,
 4. sporządzanie i  opiniowanie pod względem prawnym regulaminów, instrukcji oraz podobnych dokumentów według przedstawionych założeń,
 5. Uzgadnianie oraz opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów:
 6. sporządzenie projektów umów zawieranych przez placówkę według przedstawionych założeń,
 7. analiza i opiniowanie przedstawionych przez kontrahentów  projektów umów,
 8. reprezentowanie placówki w postępowaniach sądowych i administracyjnych, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa,
 9. prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych, związanych z funkcjonowaniem placówki,
 10. uczestnictwo w przetargach i rokowaniach oraz negocjowaniu umów,
 11. monitorowanie procesu legislacyjnego oraz bieżące informowanie Dyrekcji placówki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 12. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.
 • udzielanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • umów,
 • porozumień, ugód i innych pisemnie wyrażanych stanowisk, których stroną jest PBP KP
  w Kaliszu,

 

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 

-      zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem: osoby podejmujące
po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym będą zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego,

-      praca na stanowisku radcy prawnego w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu w wymiarze ½ etatu,

-      praca na miejscu – siedziba PBP Książnicy Pedagogicznej im.A.Parczewskiego, ul. Południowa 62 w Kaliszu

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie: kserokopie (oryginały do wglądu),
 4. podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta
  z pełni praw publicznychi nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 5. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 6. kserokopie świadectw pracy.

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 05 marca 2018 r. w sekretariacie PBP Książnicy Pedagogicznej im.A.Parczewskiego, 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 lub  przesyłanie na adres:

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A.Parczewskiego

ul. Południowa 62

62-800 Kalisz

 

z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Radca prawny” (decyduje data wpływu dokumentów
do jednostki)

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PBP Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego
w Kaliszu.

 

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Kołodziej
Odpowiada:Jarosław Kołodziej
Wytworzył:Jarosław Kołodziej
Data ostatniej zmiany:2018-03-07 21:34:48

Archiwum

Data Autor
2018-02-22 19:29 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-22 19:25 Jarosław Kołodziej zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 467