Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej:

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (zgodnie z art. 2 ust 1 ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do :

 1. uzyskania informacji publicznej w tym uzyskania informacji przetworzonej w tym zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 2. wglądu do dokumentów urzędowych;
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę w sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nie można, z zastrzeżeniem ww. przepisów ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne- w zakresie tych zadań lub funkcji.

Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa powyżej nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej:

Do udostępnienia informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne będące w posiadaniu takich informacji.

Sposób udostępniania informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznych następuje na drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. udostępniania na wniosek informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
 3. wyłożenia lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych;
 4. przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych poprzez urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją;
 5. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia;
 6. udostępniania w centralnym repozytorium

Terminy udostępniania informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może udostępniona w terminie to podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienia informacji sposób określony we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty związane ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej: 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienia informacji następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Pawlik
Odpowiada:Radosław Kliszewicz
Wytworzył:Radosław Kliszewicz
Data ostatniej zmiany:2020-12-21 15:18:42

Archiwum

Data Autor
2020-12-21 15:15 Anna Pawlik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 555