Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
drukuj

Deklaracja dostępności dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Zespół Szkół im. C. K. Norwida zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.e-bip.org.pl/norwid/

 

Data publikacji strony internetowej: 05/2012r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:09/2020r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- część plików pdf nie jest dostępnych cyfrowo dla osób niepełnosprawnych
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we wrześniu 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej administrator[at]norwid.eu lub telefonicznie pod numerem: 56 472 60 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1) Do budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida (13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul.  3 Maja 24), prowadzi jedno wejście główne, które wyposażone jest w podjazd dla wózków umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Budynek jest dwupiętrowy.

2) Przed budynkiem znajduje się parking na którym jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

3) Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

4) Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

5) Wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6) W budynku przy wejściu umieszczona jest tablica informująca z numerami pomieszczeń, w których jakie sprawy można załatwić.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2020 Zespół szkół im. C. K. Norwida

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Kłosowski
Odpowiada:Rafał Kłosowski
Wytworzył:Rafał Kłosowski
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 07:15:28

Archiwum

Data Autor
2021-03-11 13:40 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 13:36 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 13:36 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 13:36 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 13:35 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 13:35 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 10:53 Rafał Kłosowski zobacz
2020-09-23 10:46 Rafał Kłosowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1298