Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o.
drukuj

Przedmiot działalności

Opis prowadzonej działalności

     Podstawowym celem Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamieńcu, zwanego dalej Ośrodkiem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia, w szczególności podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Cele Ośrodka realizowane są poprzez zadania związane z:

 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania,
 • promocją zdrowia umożliwiającą społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowaniem zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu,
 • realizacją zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Obszarem działania Ośrodka jest cała Polska. 

W skład podmiotu leczniczego Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. wchodzą trzy zakłady lecznicze:

 1. Zakład Rehabilitacji Dziecięcej
 2. Zakład Psychiatrii Dziecięcej
 3. Zakład Ambulatoryjny
  1. W Zakładzie Rehabilitacji Dziecięcej realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne pacjentów ze schorzeniami chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, wrodzonych wad rozwojowych i zniekształceń układu mięśniowo- szkieletowego oraz ze schorzeniami dróg oddechowych, w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:
 4. Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci -45 łóżek rejestrowych (zakontraktowane 23 łóżka)
 5. Oddział Rehabilitacyjny Pulmonologiczny dla Dzieci, – 30 łóżek rejestrowych (zakontraktowanych 17 łóżek)
 6. Dział Fizykoterapii
 7. Dział Kinezyterapii
 8. Inhalatorium

 

 1. W Zakładzie Psychiatrii Dziecięcej realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia   zdrowotne dla dzieci i młodzieży będącej w wieku szkolnym (w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum) z następującymi rozpoznaniami:
 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
 • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F-39),
 • upośledzenie umysłowe (F70-F79),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (F84),

które mają ukończony proces diagnozowania lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w dotychczasowym środowisku.

Świadczenia udzielane są w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:

 1. a) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach   - 35 łóżek rejestrowych (zakontraktowane 32 łóżka)
 2. b) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Kamieńcu     -   30 łóżek rejestrowych (zakontraktowanych 28 łóżek)

 

 1. W Zakładzie Ambulatoryjnym udzielane są świadczenia specjalistyczne oraz konsultacje  

pacjentom po leczeniu szpitalnym, a także osobom kierowanym z innych podmiotów leczniczych.

Ponadto udzielane są ambulatoryjne świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów poradni     oraz świadczone usługi na zewnątrz w ramach podpisanych umów z NFZ, a także odpłatnie na podstawie skierowań lekarskich, w następujących komórkach organizacyjnych:

 1. a) Poradnia Rehabilitacyjna
 2. b) Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 3. c) Pracownie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Sotel
Odpowiada:Monika Sotel
Wytworzył:Monika Sotel
Data ostatniej zmiany:2020-09-29 17:43:20

Archiwum

Data Autor
2020-09-28 14:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1011