Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, zwany dalej OPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta Kostrzyn nad Odrą utworzoną na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Kostrzynie n/O Nr XIII/65/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
OPS działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104),
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j Dz.U.z 2011 r. Nr 149, poz.887)

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003 r. poz.1456 t.j. ze zm.)

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 t.j. ze zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

8) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U z 2016r. poz. 195)
8) Statutu.

Siedzibą i terenem działania jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.

W OPS działają:
1. Dział Pomocy Środowiskowej,
2. Klub Integracji Społecznej,
3. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „ Wrzos",
4. Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych,
5. Dział Świadczeń Społecznych,

6. Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
7.  Jadłodajnia,
8. Dział Finansowo - Administracyjny

9. Zespół Interdyscyplinarny ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

 OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,
2)pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawowymi wymaganiami oraz z zadaniami określonymi przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Hołubowska
Odpowiada:Agnieszka Hołubowska
Wytworzył:Agnieszka Hołubowska
Data ostatniej zmiany:2018-03-27 10:42:11

Archiwum

Data Autor
2015-01-14 12:36 Agnieszka Pundyk zobacz
2014-04-08 08:15 Agnieszka Pundyk zobacz
2012-09-17 13:31 Agnieszka Pundyk zobacz
2012-09-10 13:32 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1101