Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 3

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 3 w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/p3plonsk/

Data publikacji strony internetowej: 09.10.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • strona nie posiada pętli indukcyjnej,
 • strona nie posiada tłumaczenia treści na język polski

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie jest możliwe ich dostosowanie do wymogów dostępności ze względu na nakład czasu i środków.

Działania zastępcze:

 • do czasu wdrożenia rozwiązań systemowych na stronie w tym: napisów na filmach, opisów pod zdjęciami, braku plików dostępnych cyfrowo, braku odpowiedniej struktury nagłówkowej i nawigacyjnej oraz pętli indukcyjnej i tłumaczenia treści na język migowy dostępność będzie realizowana na zapotrzebowanie złożone przez wnioskodawców.

Oświadczenie Dyrektora Przedszkola:

Strona BIP i wszystkie strony mobilne placówki będą systematycznie udoskonalane w celu pełnej dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Liberek – Dyrektor Przedszkola, email przedszkole3@plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 662 26 10 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Placówka posiada osobę z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi.
 3. Placówka posiada personel z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami upośledzonymi umysłowo. Publikując treści placówka bierze pod uwagę ich czytelność i prosty przekaz, który umożliwia zrozumienie treści przez osoby wymagające szczególnego
 4. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Płońsku jest usytuowane od strony chodnika usytuowanego w pasie drogowym ul. Wolności 18. Dojścia i dojazd do placówki są w dobrym stanie technicznym. Kierunki wejść do obiektu zostały oznakowane. Główne wejście do obiektu placówki zostało w trwały sposób oznakowane. Wejście główne do budynku jest zadaszone, a prowadzą do niego schody bez platformy dla osób niepełnosprawnych. Brama wjazdowa do obiektu przedszkola posiada tablicę informacyjną wskazującą drogi kierunkowe do obiektu i czterech funkcjonalnych wejść, które posiadają oznaczenia A, B, C i D. Przy głównym wejściu do budynku został ustanowiony punkt kontrolny, przy którym ustanowiony został stały dyżur zapewniający bezpieczeństwo, punkt informacyjny oraz umożliwienie udzielenia wsparcia asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przedszkola korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Budynek przedszkola nie posiada windy dla osób wymagających szczególnego wsparcia poprzez co jest uniemożliwiony dostęp do pomieszczeń na kondygnacji sutereny, parteru i pierwszego piętra. W suterenie przedszkola znajdują się pomieszczenia bloku żywieniowego i magazyny. Na parterze obiektu znajdują się sale grup przedszkolnych, gabinet zajęć specjalistycznych, sekretariat, gabinet dyrektora i szatnia dzieci przedszkolnych. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy sale grup przedszkolnych, sala gimnastyczna i pomieszczenie socjalne dla pracowników przedszkola. Wszystkie wejścia do placówki posiadają bariery architektoniczne w postaci schodów o kilku stopniach. Brak jest platformy/rampy wjazdowej. Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do placówki została umieszczona tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, a w całym budynku kierunkowe oznaczenia informacyjne. Przedszkole posiada oznakowane drogi ewakuacyjne, wyznaczone i oznakowane miejsca zbiórki na zewnątrz obiektu. W przedszkolu funkcjonują systemy wspomagające ewakuację tj. oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. O miejscu i sposobie załatwienia sprawy klient przedszkola dowiedzieć się może: 1) od dyżurującego pracownika przy głównym wejściu „A” do budynku, 2) z oznaczenia na tablicy informacyjnej oraz z opisu organizacji pracy na stronie internetowej placówki.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pasie drogowym ul. Wolności w sąsiedztwie placówki znajduje się 10 miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przedszkole posiada 3 miejsca parkingowe na wewnętrznym parkingu. Osoba wymagająca szczególnego wsparcia ma możliwość przywołania asystenta poprzez telefon. Ze względu na bariery architektoniczne przedszkole zapewnia możliwość załatwienia sprawy na zewnątrz obiektu na stanowisku parkingowym lub wyjątkowych sytuacjach w miejscu zamieszkania po uprzednim uzgodnieniu terminu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. Wejście główne do obiektu zostało we właściwy sposób oznakowane.

Dostępność organizacyjno-informacyjna:

1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego na podstawie złożonego wniosku. Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono na 72 godziny, a wykonanie tłumaczenia na termin do 7 dni roboczych. Dodatkowo w przypadku spotkań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz placówki w celu pełnienia funkcji przewodnika i asystenta.

2. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille'a.

Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka Braille'a na podstawie złożonego wniosku. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas ustalenia kontaktu ustalono na 72 godzin, a wykonania tłumaczenia na 7 dni roboczych.

3. Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie placówki zatrudnieni są specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności pozwalające na sporządzanie treści komunikatów zrozumiałych dla osób z deficytami intelektualnymi. Wymienieni wyżej specjaliści w ramach zapotrzebowania ustalają sposoby komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi oraz dostosowują treść komunikatów do poziomu wiekowego odbiorców. Podczas publikacji procedur skierowanych do szerokiego katalogu odbiorców treść dokumentów zostaje tak skonstruowana, aby była zwięzła, opisowa z unikaniem specjalizowanego zawodowego, technicznego i prawniczego słownictwa.

4. Transport osób niepełnosprawnych.

Podczas organizacji wycieczek autokarowych uwzględniane są wymagania dostępności dla: środków transportu, miejsc pobytu, miejsc wykorzystywanych na przerwy w podróży, miejsc spożywania posiłków, miejsc noclegowych i wizytowanych lokalizacji.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Placówka zapewnia wszechstronną i dostosowaną do treści orzeczeń i opinii pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla osób ze szczególnymi potrzebami sporządzane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET). Placówka prowadzi ponadto stałą obserwację i diagnozę postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich zachowania, tak by na bieżąco dostosowywać metody, techniki i programy do realizacji zadań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych. Wszelkie działania w tym obszarze są podejmowane dla dobra dzieci we współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami i wyspecjalizowanymi instytucjami. Podejmowane działania mają na celu w szczególności unikanie stygmatyzacji czy dyskryminacji. Ponadto w placówce wdraża się promuje działania włączające społeczność przedszkola do udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Zespół ds. dostępności

Dyrektor Przedszkola powołał stały zespół ds. dostępności, którego członkami są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych i specjalności pedagogicznych występujących w placówce. Zespół powołano w celu:

 • stałego przeglądu i udoskonalenia obowiązujących w placówce procedur,
 • sporządzania wieloletniego planu działań dostosowujących obiekty i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności,
 • wykonywania cyklicznie audytów wewnętrznych,
 • opracowania alternatywnych metod wsparcia,
 • nowelizacji deklaracji dostępności,
 • sporządzenie wieloletniego planu działań dostosowujących obiekt i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności.

Pierwsze wydanie oświadczenia Dyrektora Przedszkola w zakresie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 09.2020 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez koordynatora dostępności.
 • Kontakt do koordynatora dostępności – Marek Rochna - 602 523 360.
 • Oświadczanie będzie podlegać raz do roku aktualizacji lub w sytuacji zaistnienia zmian w zakresie dostępności.