Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
drukuj

Przedmiot działalności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu dąży do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych użytkowników; upowszechniania wiedzy i kultury; stałego poszerzania kręgu użytkowników; aktywizacji lokalnego środowiska; współpracy z różnymi partnerami; systematycznego podnoszenia jakości usług i poszerzania ich zakresu, wdrażania innowacyjnych metod pracy, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa.

 

Cele i zadania biblioteki
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu
  potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji
  naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także
  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek gospodarczy,
  społeczny, naukowy i kulturalny regionu.
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 7. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz
  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
 8. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku
  kulturalnego miasta, gminy i powiatu.
 9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i
  zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta, gminy i powiatu.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej – opracowywanie, publikowanie i dystrybucja wydawnictw dokumentujących wiedzę o regionie,
  promujących jego dorobek gospodarczy, społeczny, naukowy i kulturalny oraz dokonania lokalnych twórców.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Kończal-Gnap
Odpowiada:Lucyna Kończal-Gnap
Wytworzył:Lucyna Kończal-Gnap
Data ostatniej zmiany:2020-11-19 17:09:08

Archiwum

Data Autor
2019-04-03 10:50 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 285