Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie
drukuj

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.) i Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000 )

 

informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

2. dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: pinbwopatowie@op.pl

3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4. Mają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym okresie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Męczkowski
Odpowiada:Stanisław Męczkowski
Wytworzył:Stanisław Męczkowski
Data ostatniej zmiany:2021-06-17 08:38:16

Archiwum

Data Autor
2021-05-20 11:36 Stanisław Męczkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 136