Biuletyn Informacji Publicznej
INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
drukuj

KOMUNIKATY

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 31 maja 2023 r.
Poz. 3737

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAŚNIKU
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu kraśnickiego


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 7, pkt 8a, pkt 8b, pkt 8e, pkt 10 i pkt 11, ust.1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.), art.3 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519, z późn. zm.), art.22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz.1657, z późn. zm.), art. 70 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.) oraz art. 63-65 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich podtyp H5N1 w miejscowości Suchynia (Ośrodek-Wyżnica), gm. Kraśnik, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą następujące miejscowości: Wyżnica-Kolonia, gmina Dzierzkowice, Suchynia, gmina Kraśnik i miasto Kraśnik.

§ 2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne usunięcie zwłok dzikich ptaków i innych ptaków poprzez niezwłoczne i bezpieczne unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
4) zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
5) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
6) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
8) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
9) posiadaczowi zwierząt:
a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,
b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;
10) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich - zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków odstrzelonych;
11) burmistrzowi/wójtowi gminy - usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów nieruchomości gminnych, w tym z dróg gminnych oraz terenów zarządzanych przez gminę oraz utylizację tych zwłok;
12) innemu niż gmina właścicielowi, posiadaczowi lub innemu zarządzającemu nieruchomością: usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów posesji oraz utylizację tych zwłok.

§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
2) wypuszczania drobiu lub innych ptaków, w tym dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
3) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków.

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM".
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kraśniku drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i w § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Kraśnickiemu, Burmistrzowi Miasta Kraśnik, Wójtowi Gminy Dzierzkowice, Wójtowi Gminy Kraśnik, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kraśniku, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Nadleśnictwu Kraśnik, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Zarząd Okręgowy w Lublinie, Komendantowi Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                     w Kraśniku

                                                                    Dorota Klimek

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Klimek
Odpowiada:Dorota Klimek
Wytworzył:Dorota Klimek
Data ostatniej zmiany:2023-09-01 12:26:58

Archiwum

Data Autor
2023-06-01 10:58 Dorota Klimek zobacz
2023-06-01 10:57 Dorota Klimek zobacz
2023-06-01 10:55 Dorota Klimek zobacz
2023-06-01 10:54 Dorota Klimek zobacz
2023-06-01 10:40 Dorota Klimek zobacz
2023-06-01 10:20 Dorota Klimek zobacz
2023-04-20 14:02 Dorota Klimek zobacz
2023-04-20 13:49 Dorota Klimek zobacz
2023-03-29 12:08 Dorota Klimek zobacz
2023-03-29 11:36 Dorota Klimek zobacz
2023-03-22 11:56 Dorota Klimek zobacz
2022-08-31 11:08 Dorota Klimek zobacz
2022-06-06 11:02 Dorota Klimek zobacz
2022-06-06 11:01 Dorota Klimek zobacz
2022-03-22 11:36 Dorota Klimek zobacz
2022-03-22 09:32 Dorota Klimek zobacz
2021-11-29 08:40 Dorota Klimek zobacz
2021-09-03 16:42 Andrzej Ancygier zobacz
2019-11-13 13:49 Andrzej Ancygier zobacz
2019-11-13 13:26 Andrzej Ancygier zobacz
2019-02-13 09:54 Andrzej Ancygier zobacz
2019-02-13 09:54 Andrzej Ancygier zobacz
2019-02-04 08:17 Andrzej Ancygier zobacz
2018-01-12 11:06 Andrzej Ancygier zobacz
2018-01-12 11:04 Andrzej Ancygier zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2149