Biuletyn Informacji Publicznej
INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
drukuj

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

Informacja dotycząca uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

Posiadacze zwierząt gospodarskich mają możliwość ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa dopuszczonego do dokonywania uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Ubojowi mogą być poddane świnie, cielęta do szóstego miesiąca życia, owce, kozy, drób, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych oraz zwierzęta łowne, których mięso pozyskiwane jest przez myśliwego w wyniku odstrzału.

Pozyskane w wyniku uboju/odstrzału mięso może być przeznaczone wyłącznie na użytek własny tzn. przeznaczone wyłącznie na użytek rolnika lub jego rodziny - nie może być sprzedawane ani nieodpłatnie oddane na rzecz osób trzecich.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji                    i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania dotyczące zwierząt

Posiadacz zwierzęcia musi przestrzegać następujących warunków uboju:

- zwierzęta muszą być zdrowe,

- gospodarstwo nie może podlegać ograniczeniom ze względu na występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu,

- zwierzęta nie były leczone lub upłynął okres karencji dla produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone takimi produktami,

- zwierzęta są zarejestrowane i oznakowane.

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

 

Co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt ( z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków ) należy pisemnie poinformować powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze jego przeprowadzenia. Informację tę przekazuje właściciel zwierząt - jeżeli ubój dokonany ma być w gospodarstwie, w którym zwierzęta są utrzymywane. W przypadku, gdy ubój dokonywany jest w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane, informację przekazuje podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Informacja powinna zawierać :

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt,

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo – w przypadku gospodarstwa innego niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane,

- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

- numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi,

- miejsce i termin uboju,

- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

- inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym (numer telefonu),

- może również zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego (nie jest obowiązkowe),

 

- w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski (t.j. na obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym), dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

 

W przypadku uboju owiec lub kóz, informacja jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

Do materiału szczególnego ryzyka zaliczamy:

- w przypadku owiec i kóz:

  • zwierzęta w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty                    z dziąsła - czaszka zawierająca mózg i gałki oczne, migdałki i rdzeń kręgowy,
  • zwierzęta w każdym wieku - śledziona i jelito kręte.

Badanie na obecność włośni

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny, poddaje się badaniu na obecność włośni.

Inne wymagania

Ubój musi odbywać się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt. Ma to na celu zminimalizowanie ich cierpienia.

Uboju na użytek własny może dokonywać osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentem.

 

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ubój bydła, owcy, kozy lub świni należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju.

W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na obszarach objętych restrykcjami   w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgłoszenia uboju świni należy dokonać w ciągu 48 godzin od dokonania uboju.

 

Kary za naruszenie przepisów

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii nakłada karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej lub mandatu karnego.

Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wynosi:

od 100 zł do 2000 zł – za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny,

od 1000 zł do 5000 zł – za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny.

Na podstawie art. 118 Kodeksu wykroczeń:

  • 1. Kto:
  • dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu,
  • usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju,
  • nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane

- podlega karze grzywny.

  • 2. Kto:
  • bez wymaganego oznakowania i świadectwa,
  • warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu sposobowi jego wykorzystania

- podlega karze aresztu albo grzywny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Rydz
Odpowiada:Dorota Klimek
Wytworzył:Marta Rydz
Data ostatniej zmiany:2023-03-31 09:25:20

Archiwum

Data Autor
2023-03-31 09:24 Marta Rydz zobacz
2023-03-31 09:17 Marta Rydz zobacz
2023-03-29 12:07 Marta Rydz zobacz
2023-03-29 11:37 Marta Rydz zobacz
2023-03-29 11:37 Marta Rydz zobacz
2023-03-29 11:21 Marta Rydz zobacz
2021-11-29 08:42 Marta Rydz zobacz
2020-08-05 09:56 Marta Rydz zobacz
2020-03-30 10:34 Marta Rydz zobacz
2020-03-30 10:34 Marta Rydz zobacz
2020-03-11 12:45 Marta Rydz zobacz
2020-02-26 10:57 Marta Rydz zobacz
2020-02-26 10:55 Marta Rydz zobacz
2020-02-26 10:55 Marta Rydz zobacz
2019-11-13 14:28 Marta Rydz zobacz
2019-11-04 13:09 Marta Rydz zobacz
2019-11-04 13:09 Marta Rydz zobacz
2019-04-16 11:37 Marta Rydz zobacz
2019-04-16 11:36 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:21 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:20 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:15 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:14 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:10 Marta Rydz zobacz
2019-04-02 09:01 Andrzej Ancygier zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 49623