Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
drukuj

Aktualności

ROZPORZ}\DZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Elektronicznie podpisany przez Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski dn,a 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zapobiegania wsciekliinie na terenie powiatu opolskiego, pulawskiego, ryckiego, lukowskicgo

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwier z<1t oraz zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzqt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w zwiqzku z art. 81 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenosnych chor6b zwierzqt oraz zmieniajqce i uchylajqce niekt6re akty w dziedzinie zdrowia zwierz<)t (,,Prawo o zdrowiu zwierzqt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z p6zn. zm.), a takze art. 32 -36 rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupelniajqcego rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I6 /4 29 w odniesieniu do zasad dotycz<jcych nadzo ru, program6w likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niekt6rych chor6b umieszczonych w wykazie i niekt6rych nowo wystypUj,Jcych chor6b (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211- 340), w zwiqzku ze stwie rd zaniem ognisk wscieklizny na terenie powiat6w wojew6dztwa mazowieckiego granicz,Jcych z wojew6dztwem lubelskim zarzqdza siy, co nastypuje:

§ I. Na terenie powiatu opolskiego, pulawskiego, ryckiego, lukowskiego nakazuje siy:

1) trzymanie ps6w na ogrodzonym terenie zamkniytym, a kot6w w zamkniyc iu;

2) szczep ienie kot6w przeciwko wsciekliznie w tenninie 30 dni od dnia ukonc zenia przez kota 3 miesiqca zycia, a nastypnie nie rzadziej niz co 12 miesiycy od dnia ostatniego szczepienia.

§ 2. Wykonanie rozporz<jdzenia pow ie rza siy Powiatowemu Lekarzow i Weterynarii w: Opolu Lubelskim, Pulawach, Rykach i Lukowie , Staroscie Opolskiemu, Staroscie Pulawskiem u, Staroscie Ryckiego, Staroscie Lukowskiemu, Pa11stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Opolu Lubelskim, Pulawach, Rykach i Lukowie , Komendantom Powiatowym Policji w: Opolu Lubelskim , Pulawach, Rykach i Lu kowie, Komendantom Powiatowym Panstwowej Strazy Pozamej w: Opolu Lubelskim Pulawach , Rykach i L ukow ie, wlasciwym terytorialnie zarz<)dco m dr6g, W6jtom Gm in, Bunn ist rzom Miast i Pre zydentowi Miasta Pulawy, wchodzqcych w sklad obszaru, o kt6rym mowa w § I.

§ 3. Rozporz<)dzenie wchodzi w zycie z dniem podania do wiadomosci publicznej w spos6b zwyczajowo przyjyty na terenie miejscowosci wchodz<jcych w sklad obszaru, o kt6rym mowa w § I.

§ 4. Rozporz<)dzenie podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Radosław Soldat
Odpowiada:Radosław Soldat
Wytworzył:Radosław Soldat
Data ostatniej zmiany:2022-01-14 11:36:03

Archiwum

Data Autor
2022-01-14 11:34 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:27 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:11 Radosław Soldat zobacz
2021-12-17 11:54 Radosław Soldat zobacz
2021-12-09 09:02 Radosław Soldat zobacz
2021-12-09 09:02 Radosław Soldat zobacz
2021-11-24 10:16 Radosław Soldat zobacz
2021-11-24 10:14 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:04 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:03 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:03 Radosław Soldat zobacz
2021-10-26 20:46 Radosław Soldat zobacz
2021-10-26 20:45 Radosław Soldat zobacz
2021-10-25 19:39 Radosław Soldat zobacz
2021-10-25 19:37 Radosław Soldat zobacz
2021-10-15 10:49 Radosław Soldat zobacz
2021-10-15 10:48 Radosław Soldat zobacz
2021-09-09 10:57 Radosław Soldat zobacz
2021-09-09 10:57 Radosław Soldat zobacz
2021-09-07 11:05 Radosław Soldat zobacz
2021-09-07 11:04 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:39 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:38 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:37 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:34 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:33 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:31 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:53 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:52 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:47 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:46 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:18 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:17 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:17 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:10 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:07 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:03 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:02 Radosław Soldat zobacz
2021-06-24 09:29 Radosław Soldat zobacz
2021-06-24 09:28 Radosław Soldat zobacz
2021-06-02 13:00 Radosław Soldat zobacz
2021-06-02 13:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 10:58 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:47 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:46 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:28 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:27 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:26 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:26 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:22 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:07 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:07 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:06 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 11:01 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 10:59 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:05 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:05 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:04 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:04 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:01 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:59 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:54 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:53 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:47 Radosław Soldat zobacz
2021-04-22 11:56 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:53 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:53 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:50 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 10:32 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 10:28 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:11 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:09 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:30 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:30 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:43 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:42 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:38 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:51 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:39 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:24 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:22 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:22 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:19 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:46 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:57 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:56 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:54 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:53 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:27 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:26 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:25 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 07:48 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 07:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:39 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:37 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:51 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:33 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:29 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:25 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:19 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:15 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:15 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:14 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:14 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:13 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:13 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:11 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:11 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:04 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:03 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:01 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-17 13:00 Wioleta Wnuk zobacz
2019-08-21 08:46 Wioleta Wnuk zobacz
2019-08-19 14:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-08-19 14:56 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-08-19 14:52 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-07-19 12:20 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-07-19 12:18 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-05-31 11:58 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-05-31 11:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-04 11:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-04 11:56 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-01-18 09:25 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-01-18 09:18 Jerzy Wojtaś zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2590