Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 "Pod Topolą"
drukuj

Organy przedszkola

ORGANY PRZEDSZKOLA

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola

 - Kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 - Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 - Jest organem nadzoru pedagogicznego;

 - Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 - Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą

 - Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest    bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

 - Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

Rada Pedagogiczna

Przewodnicząca – mgr Borecka Renata

Członkowie:

- mgr Joanna Buda

- mgr Julitta Fulara

- mgr Agnieszka Węgrzyn

- mgr Marta Smycz

- Violetta Serafinowicz

- mgr Elżbieta Załucka

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 Opracowywanie i zatwierdzanie  w formie uchwały:

1.  Projektu rozwoju placówki.

2. Organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3.  Programu wychowawczego placówki

4. Innowacji, eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych, które maja być prowadzone
na terenie placówki.

5. Statutu placówki oraz zmiany w statucie.

6. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

8. Wniosków o skreśleniu dziecka z listy.

Opiniowanie w sprawach:

1. Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.  Projektu planu finansowego placówki.

3.  Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

4. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.  Programów opracowanych przez nauczycieli i przyjmowanie do realizacji.

6.  Dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

Wnioskowanie w sprawach:

1  Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Oceny pracy nauczyciela.

3. Odwołania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.

 

Rada Rodziców

Jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola.

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi

    wszystkich spraw przedszkola;

b) opiniowanie statutu przedszkola;

c) opiniowanie planu finansowego przedszkola;

d) wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
    i wychowania w przedszkolu.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Szukała
Odpowiada:Edyta Szukała
Wytworzył:Edyta Szukała
Data ostatniej zmiany:2019-01-30 12:11:21

Archiwum

Data Autor
2017-11-30 11:17 Edyta Szukała zobacz
2012-04-26 13:13 Edyta Szukała zobacz
2012-04-26 13:01 Edyta Szukała zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1193