Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
drukuj

Projekty unijne

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu w roku szkolnymn 2012/2013:

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Projekt pn.„Poznawanie przez działanie” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej realizowany w latach 2012-2015. Nr POKL.09.01.02-28050/12,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Informacja o projekcie:
Cel główny: Podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów 3 wiejskich szkół podstawowych w gminie Sępopol, poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

W ramach projektu: prowadzone będą różnorodne zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i technik multimedialnych, nastawione głównie na wzrost umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów. Uczniowie uczestniczyć będą w kilku wycieczkach edukacyjnych, które planować będą sami w ramach prowadzonych zajęć.
Ponadto szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne multimedialne pracownie językowe i nowoczesne pomoce edukacyjne.

Zajęcia z języka angielskiego- w trakcie przetargu na usługi edukacyjne do 28.09.2012r.

Szkolny Zespół Redakcyjny - prowadząca mgr Zofia Gawryś

Szkolne Biuro Podróży- prowadząca mgr Lidia Olber-Bolesta

Zajęcia przyrodniczo-techniczne- mgr Anna Segieda

Koło j.angielskiego- Joanna Mieczkowska

2. Projekt pn.„Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień 115 uczniów poprzez indywidualizację kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół funkcjonujących na terenie Gminy Sępopol w okresie od VII 2012-VI 2013, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych oraz doposażenia placówek.

W ramach projektu odbędą się różnorodne zajęcia pozalekcyjne :
1/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - dla uczniów mających problem z czytaniem i pisaniem, zagrożonych dysleksją,- prowadząca mgr Ewa Nawrot
2/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - dla dzieci z zaburzeniami umiejętności matematycznych, - prowadząca- mgr Dorota Majcher                                                                                                                                           3/ gimnastyka korekcyjna- dla dzieci z wadami postawy- mgr Dorota Narkun                                                                    4/ zajęcia logopedyczne- dla dzieci z wadami wymowy- mgr Iwona Gutowska                                                                  5/ zajęcia o charakterze rewalidacyjnym z dziećmi podejrzanymi o niepełnosprawność - mgr Beata Wojtkiewicz

Szkoły, w ramach projektu, wyposażone zostaną w nowoczesne pomoce edukacyjne, wspomagające indywidualną pracę z uczniem.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Franciszek Maszota
Odpowiada:Lidia Olber-Bolesta
Wytworzył:Lidia Olber-Bolesta
Data ostatniej zmiany:2012-12-09 10:30:27

Archiwum

Data Autor
2012-09-19 19:00 Franciszek Maszota zobacz
2012-04-11 00:23 Franciszek Maszota zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 987