drukuj

AKTUALNOŚCI 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej
w Wiatrowcu

tekst ujednolicony wprowadzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr V/2012/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Spis treści:

I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE3

II CELE I ZADANIA SZKOŁY 3

III – SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 10

IV ORGANY SZKOŁY 13

V ORGANIZACJA SZKOŁY 27

VI PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 37

VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 52

VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 62

IX POCZET FLAGOWY, CEREMONIAŁ, TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ 86

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 94

 

§ 1

I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu jest szkołą publiczną.                                                                                         

1) Przy Szkole Podstawowej w Wiatrowcu funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego „Skowronek”, funkcjonujący na zasadach określonych w załączniku do uchwały nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 roku.

 1. Adres szkoły: Wiatrowiec, 11- 210 Sępopol.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Sępopol.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 1. Szkoła jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Sępopolu.
 2. Nauka w szkole trwa 6 lat.

§ 2

II CELE I ZADANIA SZKOŁY

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Cele i zadania szkoły uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach, dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:                                                                                                                                                                        

1) Etap 0 – oddziały „0” wychowanie przedszkolne;                                                                                             

2) Etap I – klasy I-III szkoły podstawowej edukacja wczesnoszkolna;                                                                                                                                                      

3) Etap II – klasy IV-VI szkoły podstawowej;

 1. Szkoła w szczególności:                                                                                                                                            

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;                                                                                                                                                                    

 2) program wychowawczy stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań                                                                                                                                                         

  3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:                                                                                                                                                                       

 a)organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej                                                                                                                                             

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;       

  c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i  społeczeństwie;                                                                                                                                                      

    d) zapewnienie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej                                                                                                                                                               

e) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;                   

                                                                                                                                         

 4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauki w gimnazjum;                                                                                                                                                            

   5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, kulturze i środowisku naturalnym;                                                                                         

   6) kształtuje i rozwija cechy osobowości uczniów: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;                                                                                                                           

7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska; 

8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów;                                                                         

9) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;                                                            

10) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;                                                                                                   

11) dba o dostosowanie treści, metod i organizację nauczania do możliwości psychofizycznej ucznia, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologiczno i pedagogicznej, którą udzielają mu wychowawca, dyrektor i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach m.in. poprzez:                                                                                                                                                                            

a) ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,                                                                                                                                                           

b) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,                                                                         

c) prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej,                                                                                            

d) prowadzenie w miarę potrzeby zajęć gimnastyki korekcyjnej,                                                             

e) organizowanie w miarę potrzeb nauczania indywidualnego, organizację zajęć pozalekcyjnych, m. in. kół zainteresowań.                                                                                                                                                      

12) dla uczniów ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami, umożliwia realizację indywidualnych form i programów nauczania;                 

13) obejmuje szczególną opieką uczniów uzdolnionych poprzez umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;                                                                                                                                                                    

14) otacza opieką dzieci osierocone, a także będące w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;                       15) wspomaga rodziny w ich wychowawczej roli;                                                                                             

16) możeorganizować działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami;                                                                                                                                                  

17) prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom na zasadach określonych odrębnymi przepisami;                                                                                                                                                

18) opracowuje program profilaktyczny, strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem;                                                                        

19) stosuje procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły.

4. Szkoła prowadzi nauczanie języka angielskiego jako obowiązkowego języka obcego.

5. Szkoła prowadzi nauczanie języka mniejszości narodowej w formie odrębnych zajęć ( dodatkowego języka niemieckiego) w celu zapewnienia uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.

6. Zasady organizacji nauczania dodatkowego języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej:

1) nauczanie języka mniejszości narodowej może być organizowane we wszystkich oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

2) oddział musi liczyć co najmniej 7 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza;

3) nauczanie języka mniejszości narodowej organizuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia złożony do dnia 30 kwietnia;

4) zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości w szkole dotyczy odpowiednio całego okresu nauki ucznia w szkole i jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;

7. W szkole wprowadza się elementy historii i geografii kraju, z którego wywodzi się dana mniejszość.

8. Szkoła prowadzi nauczanie języka mniejszości w formie odrębnych zajęć :

1) w klasach I-III szkoły podstawowej ( I etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna):

a) w trzyletnim okresie nauczania w minimalnym wymiarze 290 godzin,

b) w tygodniowym wymiarze dla klas I-III:

- klasa I – 3 godziny,

- klasa II- 3 godziny,

- klasa III – 3 godziny,

2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej ( II etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania :

- minimalny wymiar języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 290 godzin,

- minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć dla uczniów klas IV-VI wynosi:

- klasa IV – 3 godziny,

- klasa V – 4 godziny,

- klasa VI – 3 godziny,

§ 3

 1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.

W szczególności:

     1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

     2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

     3) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów;

     4) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

§ 4

 1. Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 2. Szkoła kładzie nacisk na realizację ścieżek edukacyjnych w atrakcyjnej dla uczniów formie.
 3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

§ 5

 1. Szkoła organizuje naukę religii oraz zajęć o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 2. Uczeń uczęszcza na:

1) naukę religii, gdy jego rodzice (prawni opiekunowie) złożą deklarację w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole.

2) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłosili dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach;

3) uczniom nieuczęszczającym na zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 zapewnia się opiekę świetlicową.

§ 6

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty, jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone dla szkoły podstawowej.

2. Obowiązek szkolny dzieci rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców złożony do 30 kwietnia naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat i odbyło roczne przygotowanie przedszkolne oraz osiągnęło dojrzałość szkolną a także takie, które nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. W obu przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor. W drugim przypadku zasięga opinii poradni-psychologiczno-pedagogicznej.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą w stosunku do uczniów swojego obwodu. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. Rodzice dziecka, któremu Dyrektor udzielił zezwolenia zobowiązani są do zapewnienia warunków nauki określonych określonych w tym zezwoleniu.

6. Rodzice dziecka podlegającego szkolnemu obowiązkowi zobowiązani są do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków określonych w zwolnieniu, o których mowa w odrębnych przepisach.

7. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko poprzez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1) za granicą,

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

8. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne:

1) rodzic dziecka podlegającemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole;

2) rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku;

3) rodzice dziecka są zobowiązani do zapewnienia dziecku możliwości regularnego uczęszczania na zajęcia;

4) rodzice dziecka informują w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku.

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

§ 7

1. Cele i zadania szkoły powinny być modyfikowane zgodnie z potrzebami i aspiracjami placówki.
2. Szkoła współdziała z placówkami, instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§ 8

1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

1) organizację spotkań z rodzicami;

2) wspólne tworzenie planu wychowawczego klasy;

3) organizację spotkań (rozmów) indywidualnych;

4) wspólne organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych;

5) wykonywanie prac na rzecz szkoły;

6) inne formy wynikające z potrzeb szkoły.

III – SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

§ 9

1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych.

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyretor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej w ramach danego etapu kształcenia.

3. Rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy, o której mowa jest w § 18 ust.15

4. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:

1) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy;

2) określonych w obowiązkach nauczycieli, między innymi poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;

3) przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;

4) zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

§ 10

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 77;

2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

b) różnorodność zajęć w każdym dniu,

c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga;

3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie dyżurów nauczycieli;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, języków obcych i innych wymagających podziału na grupy;

5) realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). oraz rozporządzenia RM z 2.11.2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.nr 246 poz. 2468 z późn.zm.)

6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

7) uświadomienie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;

8) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii;

9) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych;

10) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego i korytarza w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

11) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;

12) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

§ 11

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, psychologiczną nad uczniami szkoły poprzez:

1) kierowanie do poradni specjalistycznej;

2) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

4) rozpoznanie cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

5) występowanie o pomoc dla uczniów (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) do odpowiednich instytucji, a w szczególności do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu.

§ 12

1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

5) współpracę z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną.

2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego koordynator do spraw zdrowotnych i bezpieczeństwa, powołany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 13

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 14

IV ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.


2. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor.


3. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Organ uprawniony do odwoływania jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i powiadomienia rady o wynikach w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§16

Dyrektor Szkoły:

 1. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje szkołą, jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;

2)jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

3.Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole:

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły;

b)przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady;

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

d) dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia radę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kuratora oświaty i organ prowadzący;

e)udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji;

2.sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez:

a) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

b) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art.33 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty,

c)badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych;

d) analizowanie sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami;

e) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;

f) prowadzenie hospitacji;

g) ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań;

h) upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań szkoły zapisanych w § 2 niniejszego Statutu;

i) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;

j) wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach;

k) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych;

l) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami;

m) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej, jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

n) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy;

o)przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły;

p) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

q)przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

r)Uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.                                                                                                         

3).dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli                                                                                                                                                             

 4)podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego szkolnego;  

 5)współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim                                                                                                                                                                        

6)odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanych w szkole;                                                                                                                                                                                      

7)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2) przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do szkoły;

3) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6) uchylony;

7) uchylony;

8) podejmuje decyzje o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu jednolitego stroju z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Czas rozpatrzenia wniosku przez Dyrektora nie może przekroczyć 3 miesięcy.

5.Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6. Organizuje działalność szkoły:

1) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną;

2) zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami;

3) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym;

4) dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

5) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;

6) organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;

10) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;

11) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

12) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13 )w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.

14) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły;

2) powołuje stanowisko społecznego dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

5)występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

6) udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela;

7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8) wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;

9) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego;

10) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

11)występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.

 1. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym szkołę, reprezentuje szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności szkoły.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 17

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 2. W zebraniu rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone na wniosek rady lub dyrektora za zgodą rady. Osoby te mają głos doradczy.
 3. Rada Pedagogiczna:

1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

4) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów lub wniosków o przeniesienie do innej szkoły;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN;

6) uchylony;

7) uchylony;

8) opiniuje zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;

9) uchwala Statut Szkoły i inne regulaminy;

10) zatwierdza kryteria oceny zachowania uczniów;

11)opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny systemu oceniania.

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela;

5) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły;

6) opiniuje ustalone w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.

7)opiniuje ustalone w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 12.

 1. Ponadto Rada Pedagogiczna :

1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców;

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

6) uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli;

7) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;

8)w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

9) opracowuje i uchwala program rozwoju szkoły lub plan pracy po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,

10) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 2. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w terminie 14 dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów rady.
 4. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad.
 5. Rada Pedagogiczna oprócz zebrań plenarnych organizuje zebrania szkoleniowe zgodne z planem na dany rok szkolny.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
 8. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

2) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady;

3)realizowania uchwał rady;

4) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań;

5) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

 1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 18

RADA RODZICÓW

 1. W szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych (klasowych).
 3. Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:                                                                                                                                                              

1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;                                                                                                               

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły;                                                                                                                                                                      

  3)zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 3. Kompetencje Rady Rodziców:                                                                                                                                

1)Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :                                                                                                                                                          

a) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów;                                                                                           

b)Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli;Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.                                                                                                                                                                  

2)Rada Rodziców opiniuje :                                                                                                                                      

a) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;                                                                                                                                                                        

 b) uchylony;                                                                                                                                                             

c) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole;                                                                                                                                                                            

 d) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;       

                                                                                                                                                          e) uchylony                                                                                                                                                                      

f)opiniowanie ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.                                                                                                  

g)opiniowanie ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 12.

 1. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
 2. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca kwietnia.
 3. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
 4. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 5. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 6. Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców. Oddziałowe Rady Rodziców :

1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców                                    

  2)wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy                                                                                                                                                                                

3)reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły;                                                               

4) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału;                                                                                                     

  5)występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale;                                                                                                                                                                           

6) uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

15. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w niniejszym Statucie.

§ 19

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły;          

2) zapoznawanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;                                            

3)organizacja życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania zainteresowań i potrzeb uczniów;                                                                                               4) redagowanie i wydawanie gazety                                                                                                                                   

5)organizowanie apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności                                                  

6)organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;                                                                              

7)wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;                                                                                                                                                       

8)zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień;                                                                                                                     

9)występowanie z wnioskami o pomoc materialną uczniom;                                                                                              

   10)udział przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki                                                                                                           

11)prawo do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania                                                                                            

12)ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust.                                                                                                                                                   

13)ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 12.

§ 20

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY

1.Zasady współpracy organów szkoły:

1)Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły;

3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

4)Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;

5)Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał;

6)Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

7)Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów;

8)Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni;

9)Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym statucie;

10) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 20 ust. 2 niniejszego statutu.

2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły :

1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły;

2) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu;

4)O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku;

5) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny;

6) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy;

7) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi trzech nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;

8) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela;

9) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6, 7;

10) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora Szkoły;

11)Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły, Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

12) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;

13)O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem;

14)Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

§ 21

V ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
 2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia.
 3. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone :                                                                                                              

1) w systemie klasowo -lekcyjnym                                                                                                                        

2 )w toku nauczania indywidualnego;                                                                                                                    

3) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań;                                                                                                                                                         

  4)w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.

 1. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy nie wymienione w ust. 3.
 2. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ustępie 5, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 22

1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszu organizacji szkoły dyrektor w szczególności zamieszcza: liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, w tym wynikających z potrzeb wprowadzenia eksperymentów i innowacji.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym roku nauki, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, podstawami programowymi i wybranym programem dopuszczonym do użytku szkolnego.
 6. Oddział nie powinien liczyć więcej niż 32 uczniów.
 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla szkoły podstawowej do 6 dni.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

      9. W dniach, o których mowa w ust. 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

     10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 7.

    11.Rodzic (prawny opiekun) na 3 dni przed wyznaczonym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o którym mowa w ust. 7, informuje o udziale swojego dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

    12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 24

1.Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

§ 25

 1. W szkole działa oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie są objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym.
 3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

1) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie programu wychowania przedszkolnego;

2) opracowuje miesięczne plany pracy na podstawie realizowanego programu nauczania oraz możliwości dzieci;

3) czuwa nad psychofizycznym i emocjonalnym rozwojem dzieci,

4) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sytuacji dziecka oraz jego przygotowaniu do podjęcia nauki w klasie pierwszej;

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i innymi.

 1. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego o zadaniach wynikających z realizowanego programu nauczania wychowania przedszkolnego w danym oddziale.
 2. Częstotliwość spotkań z rodzicami (prawnych opiekunów) ustala nauczyciel biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz uzyskiwane efekty dydaktyczno-wychowawcze. Spotkania mogą być:

     1) indywidualne, organizowane w zależności od potrzeb i sytuacji dziecka w grupie przedszkolnej;

     2)ogólne, które odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
 3. W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, nauka religii, zajęcia rewalidacyjne. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci: dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 4. Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 6. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie na wniosek rodziców spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne realizując program wychowania przedszkolnego uwzględniający jego możliwości i umiejętności nabyte w poprzednim roku.

 

 

§ 26

 1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w danym oddziale, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Ze względów organizacyjnych szkoły przerwy mogą być organizowane jednocześnie z kl. IV – VI.
 4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Czas trwania przerw może ulec zmianie, co jest podyktowane organizacją dowozu uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 5. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, dodatkowych godzin wychowania fizycznego możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.
 6. Formę realizacji dodatkowej godziny zajęć ruchowych, wychowania fizycznego ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach powyżej 24 uczniów.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.
 3. Dodatkowy podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
 4. W wyniku niżu demograficznego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

§ 28

ŚWIETLICA

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje opiekę świetlicową.

2.Świetlica pracuje w godzinach odpowiadających potrzebom ucznia i szkoły. Godzina pracy w świetlicy trwa 60 minut.

3. Cele i zasady i formy funkcjonowania świetlicy:

a) świetlica organizuje opiekę i kontrolę nad dojazdami uczniów;

b) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji poprzez zabawy i gry świetlicowe, czytelnictwo, zajęcia plastyczne i techniczne, ćwiczenia ruchowe;

c) zajęcia prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej i zdrowotnej oraz nawyków kultury życia codziennego;

d) opieka nad uczniami klas 0 - VI, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole, umieszczone w "środku" rozkładu zajęć;

e) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.

f) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 uczniów.

4.Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe na początku roku szkolnego opracowuje plan pracy oraz prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

§ 29

 1. Szkoła podstawowa w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
 2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzysekcyjnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
 3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjne, w których uczniowie mogą uczestniczyć za zgodą rodziców:

1) zakończenie udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może nastąpić zgodnie z § 10, ust 1- 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4.Liczba uczniów gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 5 osób.

5. Uczniowie wymienieni w pkt.3 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

6. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

7.W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8.Może być organizowane indywidualne nauczanie w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zaleconych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

9. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

§ 30

 1. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 

§ 31

BIBLIOTEKA

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice.
 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Do biblioteki szkolnej mogą być włączone zbiory publiczne, które będą udostępnione czytelnikom środowiskowym.
 4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
 5. Biblioteka może być miejscem gromadzenia magnetycznych i informatycznych nośników informacji.
 6. W miarę możliwości lokalowych wskazane jest zorganizowanie czytelni.
 7. Biblioteka realizuje zadania z edukacji czytelniczo – medialnej.
 8. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

1) gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników i możliwościami finansowymi szkoły zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji;

2) gromadzi, przechowuje konserwuje materiały biblioteczne, jak: książki, czasopisma i inne druki oraz różne formy zapisu obrazu i dźwięku;

3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;

4) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;

5) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) udostępnia materiały biblioteczne, udziela pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informuje o zawartości zbiorów;

7) prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z działalnością biblioteki, czytelni i pracowni multimedialnej;

8) dokonuje kontroli zbiorów bibliotecznych: ustala stan zbiorów, ujawnia braki, usuwa księgozbiór zniszczony, zaczytany, zdezaktualizowany;

9) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Dopuszcza się organizację obowiązkowych lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów i nauczycieli- bibliotekarzy.
 2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 3. Biblioteka szkolna podejmuje współpracę z innymi bibliotekami:

   1) bibliotekami szkolnymi w całej gminie w sprawie organizowania konkursów bibliotecznych;

  2) z bibliotekami publicznymi w gminie w ramach wymiany księgozbioru i wypożyczeń międzybibliotecznych;

  3) z biblioteką pedagogiczną w Bartoszycach w ramach szkoleń bibliotekarzy.

§ 32

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Uczniowie korzystający z ciepłego posiłku wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca. Inne szczegółowe zasady może określić dyrektor w porozumieniu z rodzicami w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 33

 1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów klas I;

2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

 

2.Współdziałanie w zakresie:

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;

3)zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły:

1)za pośrednictwem Odziałowych Rad Rodziców;

2) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.

5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły):

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;

2) ustalenie form pomocy;

3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;

4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;

5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);

6) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych;

7) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów;

8) zapoznanie z procedurą zwalniania uczniów z części zajęć dydaktycznych

a) rodzic /opiekun prawny/ osobiście zwalnia dziecko z części zajęć.

6.Indywidualne kontakty:

1) ewentualne wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;

3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;

4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 34

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych określa zarządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Semestry, na które dzieli się rok szkolny w szkole, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 35

VI PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w oparciu o ustalone zasady przyjmowania.
 2. Wraz z zakończeniem nauki w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
 5. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
 6. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
 7. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karalne.                                                                         
 8.  Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

 

§ 36

  1. Każdy uczeń ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;

12) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 37

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 38

 1. W ostatnim tygodniu nauki (zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.

§ 39

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 40

 1. W szczególności, każdy uczeń ma obowiązek:

 1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły jak i uczniów;

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkoły lub klasy;

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;

b)szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

6.)troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie Szkoły; (dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej podpisanej przez rodziców /prawnych opiekunów w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności.

9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju lub mundurku, jeżeli taki obowiązuje;

10) strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów, sprawdzianów próbnych;

11) dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii,

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

13) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

16)pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

17) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru;

§ 41

 1. Uczniom nie wolno:

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;

8) zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 42

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
 2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 43

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 44

1. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:

1) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową;

2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły;

3) W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności;

4) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do tygodnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych;

5)Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane;

6) Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców);

7) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców lub rozmowy telefonicznej;

8) Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły;

9) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły;

10) Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca);

11) Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia;

12) W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzianfrekwencyjnyz materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru;

13) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału;

14) Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów;

15) Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.

§ 45

 1. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie. W związku z zaistniałą sytuacją zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogiczną, która podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji uczniów.

 

§ 46

 1. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

§ 47

 1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 48

 1. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:

1) spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi rodzicami,

2) spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych rodziców bądź dyrektora,

3) nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły przy współudziale wychowawcy klasy,

4) nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców,

5)zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub Przewodniczącemu Rady Rodziców,

6) sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w możliwie jak najkrótszym terminie.

7) W przypadku naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, uczeń i jego rodzic klub prawny opiekun ma prawo wnieść ustną skargę do wychowawcy klasy, który rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 7 dni i informuje o sposobie załatwienia sprawy wnoszącego skarg, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń zawiadamia w razie potrzeby jego rodziców. Wnoszący skargę może odwołać się od sposobu załatwienia sprawy przez wychowawcę przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni zawiadamia wnoszącego odwołanie o sposobie załatwienia sprawy, a w przypadku, gdy odwołanie wniósł uczeń, powiadamia jego rodziców. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

8) W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika lub nauczyciela, uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo złożyć skargę pisemną do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od naruszenia praw. Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna), gdy skargę złoży uczeń, rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 14 dni, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki ( naruszenie dóbr osobistych ucznia) w ciągu 3 dni. W sprawach skomplikowanych, wymagających konsultacji z organami zewnętrznymi, np. policją, termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu do 30 dni. O sposobie załatwiania skargi dyrektor informuje na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń – informację przesyła rodzicom

( prawnym opiekunom). Od rozstrzygnięcia dyrektora rodzic ( opiekun prawny) może wnieść odwołanie na piśmie do Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem dyrektora szkoły, który przesyła skargę temu organowi wraz z materiałami postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dn. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne.

 

 § 49

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:

1) zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;

2) zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;

3) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.

4) zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych.

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

§ 50

1.Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

1) na terenie szkoły podstawowej obowiązkowe jest noszenie przez uczniów schludnego stroju w stonowanej kolorystyce np. odcienie szarości, granatu, ciemnego błękitu, zieleni, inne, podkreśleniem mogą być białe lub pastelowe dodatki, czysty.  

2) strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego ustalany jest z nauczycielem;

3)strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice;                                                                                                  

4)strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych;

2. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy).

3. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego obowiązuje strój galowy, który w szczegółach ustalany jest, co roku z zainteresowanymi uczniami.

4. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych. Wyjątek stanowi niska temperatura w klasie.

§ 51

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

1) biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;

2) wartościowe przedmioty, w tym telefony komórkowe;

2. Uczeń podczas zajęć edukacyjnych nie ma prawa korzystać z telefonu komórkowego oraz innych osobistych urządzeń elektronicznych.

§ 52

1. Do szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w klasie są wolne miejsca.

 2. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której odszedł uczeń;

2)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania promowania uczniów;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

3. Nauka w szkole jest obowiązkowa i trwa nie dłużej niż do 18 roku życia, chyba, że ze względu na upośledzenie umysłowe dziecko realizuje obowiązek szkolny w innej formie zajęć w placówce specjalnej.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zezwolić na spełnienie przez dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły, obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor w takich przypadkach określa warunki nauki.

5. Dziecko spełniając obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły.

6. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dziecko zamieszkałe w obwodzie swej szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki:

1) niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) warunki realizacji obowiązku szkolnego w szkole zapewnia organ prowadzący szkołę.

§ 53

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

 

§ 54

1. Rodzaje nagród:

1)pochwała wychowawcy klasy na forum klasy;

2) pochwała Dyrektora Szkoły na forum klasy;

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4)dyplom uznania;

5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) nagroda rzeczowa.

§ 55

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1)nieprzestrzeganie zapisów statutu;

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach (zgodnie z zapisem w Statucie);

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

§ 56

1. Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie Dyrektora Szkoły;

3) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców /prawnych opiekunów/ lub społeczności uczniowskiej;

4) nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5) nie typowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;

6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) przeniesienie do innej szkoły, za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/.

§ 57

 1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 58

 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 59

1.Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 56 ust. 1 pkt 1:

1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie uwag.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 56 ust.1 pkt 2–7:

1)wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;

2)czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor Szkoły, uczeń oraz wychowawca.

 § 60

 1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców – opiekuna prawnego;
 2. Kary wymienionej w § 56 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. (Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). Odpis zawiadomienia o ukaraniu wkłada się do akt ucznia.
 3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

§ 61

 1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odwołanie wnosi się do Rzecznika Praw Ucznia lub wychowawcy.
 5. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.
 6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 62

 1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
 2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
 3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 55.

§ 63

 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 64

 1. Przepisów § 59 – 63 nie stosuje się do procedury karnego przeniesienia do innej szkoły.

§ 65

1. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły:

1) Rada Pedagogiczna danej szkoły może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

1)świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9)stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3.Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

 § 66

1. Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły:

1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

2) Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły;

3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego;

4) wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia, jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy;

6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły;

7) Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej;

8) w przypadku niepełnoletniego ucznia dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty,

9) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun;

10)w przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym;

11)uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;

12)w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a..

VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 67

ZADANIA NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny);

4)bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

5)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

7) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

8) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

10) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

11) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;

12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;

13) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

14) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

16) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania.

 § 68

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS

1.Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

4) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem;

5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

6) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

7) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

8) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

15) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska);

16)unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

19)współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów;

20)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli i uzyskanych punktów, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego, lub zbiera sam;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 69

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i ppoż..
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do :

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin;

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7) niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły;

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, pracowniach, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole i jej przestrzegać.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w szkole.

12.Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1)ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela;

2) jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

3) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

4) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do dyrektora szkoły. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia;

5) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć;

6) korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

7) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

8) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

9) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

14.Wychowawca na początku każdego roku szkolnego w wyniku głosowania uczniów (głosowanie jawne – zwykłą większością głosów) powołuje samorząd klasowy;

1) w skład samorządu uczniowskiego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego. Można też powoływać kronikarza i skarbnika klasy,

2)zakres obowiązków dla powołanego samorządu klasowego ustala wychowawca klasy,

3) kadencja samorządu klasy trwa co najmniej jeden rok szkolny,

4) w przypadku nie wywiązywania się uczniów (trójki klasowej) z obowiązków wynikających ze statutu oraz bieżących poleceń wychowawcy uczeń może być odwołany z pełnionej w samorządzie funkcji,

5) odwołanie następuje na wniosek wychowawcy lub uczniów danej klasy,

6) w głosowaniu jawnym lub tajnym uczniowie zwykłą większością głosów podejmują decyzję o odwołaniu ucznia z pełnionej funkcji,

7) ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy;

 

§ 70

 1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez Oddziałową Radę Rodziców.

§ 71

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie w razie potrzeby;

2) współdziałanie w celu realizacji ścieżek edukacyjnych;

3) okresowa analiza osiągnięć edukacyjnych w danym oddziale.

2. Pracą zespołu kieruje nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo w danym oddziale. 

3. Nauczyciele, którym powierzono wychowawstwo klasy tworzą zespoły wychowawcze, pod nazwą „ grupy wiekowe” odpowiednio klasy 0 - III i klasy IV – VI , których zadaniem jest w szczególności:                  

1)organizowanie spotkań skupiających do wspólnej pracy rodziców i wychowawców, wspierających obie strony w ich trudnościach;                                                                                                              

2)diagnozowanie, planowanie i organizowanie środowiska wychowawczego w obrębie danej grupy;          

3)organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej lub losowej;     

4)opracowywanie kryteriów oceny zachowania.

4.Nauczyciele grup pokrewnych  zajęć edukacyjnych tworzą zespoły przedmiotowe.                              

5.W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe:

1)humanistyczny, łączący nauczycieli języka polskiego, historii, języków obcych, religii, biblioteki;

2)matematyczno – przyrodniczy, łączący nauczycieli: matematyki i przyrody;

3)elementarny, łączący nauczycieli: oddziału „0” i nauczania zintegrowanego;

4)artystyczny, łączący nauczycieli: plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego i informatyki.

6.Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów programów nauczania;

2)opracowanie sposobów badania osiągnięć uczniów;

3)opiniowanie opracowanych w szkole autorskich programów nauczania;

4)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5)podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń, stymulowanie rozwoju uczniów;

6)poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji, lekcji otwartych, itp.;

7)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

8)diagnozowanie, planowanie i organizowanie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia w zakresie przedmiotów danego zespołu.

7. W celu wypełniania swoich zadań statutowych nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe, zatwierdzane przez radę pedagogiczną, na wniosek dyrektora szkoły, który określa ich główne zadania.

§ 72

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Zachowuje się specjalny fundusz dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) w budżecie organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkoły.

 1. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust.3, pkt.1, uwzględniając zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu, co najmniej 1 roku.
 2. Dyrektor jest zobowiązany do opracowania zakresu zadań i kompetencji pracowników administracji i obsługi.
 3. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczają sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły. Przepisy ogólne zawarte są w Regulaminie bezpieczeństwa i higieny w SP w Wiatrowcu.

 § 73

VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PODSTAWA PRAWNA

 1. Szkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Jest to system otwarty, uwzględniający 6-letni cykl nauki, z procedurami właściwymi dla obu etapów edukacyjnych. System zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   w szkołach publicznych oraz ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Jest skonsultowany z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, zaopiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 września 2007 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 74

1.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.

§ 75

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;

2)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

3)ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej w szkole;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 76

1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3) Zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 77

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych, a i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu rodziców, nie później niż do 25 września o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
 3. Częstotliwość oceniania z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w swoich przedmiotowych systemach oceniania ( PSO).
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe kryteria oceniania (PSO), szczegółowe wymagania z danego przedmiotu na poszczególne stopnie ustalone są przez każdego nauczyciela i wynikają one z realizowanego programu nauczania. Kopie wymagań złożone są u dyrektora i w bibliotece szkolnej.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania wszystkich prac klasowych przez cały rok szkolny.

§ 78

1. Uczeń może otrzymać oceny za:

1) sprawdziany pisemne;

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;

c) praca klasowa dotycząca materiału z wybranego działu musi być zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;

2) odpowiedzi ustne;

3) zeszyt przedmiotowy;

4) wykonane ćwiczenia, bądź zadania praktyczne;

5) prace domowe;

6) aktywność na lekcjach;

7) dodatkowe prace (dla chętnych);

8) twórcze rozwiązywanie problemów;

9) praca projektowa.

 1. Z kryteriami oceny wszystkich rodzajów sprawdzianów nauczyciel zapoznaje uczniów.
 2. W danym dniu może być tylko jedna praca klasowa. Ilość prac klasowych w tygodniu nie może być większa jak trzy.
 3. Poprawione i ocenione prace klasowe, sprawdziany, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 4. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od podania jej wyników (tylko jedna możliwość poprawy); poprawa dotyczy oceny niedostatecznej i dopuszczającej.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł pisać pracy klasowej w zapowiedzianym terminie, może ją pisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Oceny z prac klasowych są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym.
 7. Oceny klasyfikacyjne w dziennikach lekcyjnych i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu i w formie opisowej w kształceniu zintegrowanym:

      1) ocena śródroczna i końcoworoczna w kształceniu zintegrowanym jest zapisana w formie opisowej;

 1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
 2. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 3. Wymagania na poszczególne stopnie muszą być przedstawione w przedmiotowym systemie oceniania.
 4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami „opisowymi”.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 79

1. Ocena bieżąca:

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut;

7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.;

8) Potwierdzeniem wykonania pracy bieżącej (na lekcji, domowej) będzie zapis słowny „sprawdzone” – „spr” – lub w formie znaku graficznego „V” – (zapis ten potwierdza wykonanie pracy, a nie jej poprawność);

9) W ocenie bieżącej należy uwzględnić nie przygotowanie się ucznia do zajęć edukacyjnych (np. brak pracy domowej, nagminny brak zeszytu, pomocy do zajęć artystycznych itp.), które będzie odnotowane w zeszycie uwag. Po trzykrotnym wpisie z danego przedmiotu, kolejny brak – to otrzymuje uczeń ocenę niedostateczną

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej:

1) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

2) Nauczyciel może dać zadanie dodatkowe na ocenę celującą. Zadanie dodatkowe oznaczone jest ‘’gwiazdką’’, nie wpływa na podniesienie oceny w skali 1 do 5;

3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

6) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu;

7) W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

3. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:

1) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż trzy razy w semestrze;

2) Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;

3) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 80

 1. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w Statucie, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 3 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w Statucie, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

§ 81

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna; rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

        1) I semestr - IX - I

         2) II semestr - II - VI

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
 4. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.
 5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.
 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.
 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
 8. Ocenę śródroczną lub roczną ustala się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych (dotyczy I i II etapu kształcenia):

       1)jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo - podstawą wystawienia oceny  śródrocznej (rocznej) jest uzyskanie minimum 3 ocen cząstkowych.

 1. Oceny klasyfikacyjne oraz semestralne, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
Stopień Skrót liter Oznaczenie cyfrowe
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1

 

11. Oceny semestralne i roczne powinny być wyrażone pełnym stopniem podanej skali, bez stosowania plusów i minusów.

12. Dla uczniów kończących etap edukacyjny wprowadza się: dyplomy z wpisem, listy gratulacyjne do rodziców.

13. Na koniec roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać nagrody książkowe za:

1)wzorowe zachowanie i średnią ocen powyżej 4,75;

2) szczególne zaangażowanie w życie szkoły,

3) inne osiągnięcia uzasadnione przez wychowawcę.

14. W edukacji wczesnoszkolnej ocena osiągnięć edukacyjnych jest oceną opisową.

1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych , o których mowa w ust.14, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

15.W ocenianiu bieżącym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przyjęli następującą zasadę oceniania:

1) W klasie I

a) Ocenę opisową ze zwrotem WZOROWO otrzymuje uczeń, który aktywnie uczestniczy w zajęciach, a jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

b) Ocenę opisową ze zwrotem ŁADNIE otrzymuje uczeń, który jest zazwyczaj aktywny na zajęciach, a jego postępy i osiągnięcia pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów o średnim stopniu trudności.

c) Ocenę opisową ze zwrotem PRZECIĘTNIE otrzymuje uczeń, który czasami wykazuje aktywność na zajęciach, a jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności.

d) Ocenę opisową ze zwrotem SŁABO otrzymuje uczeń, który nie wykazuje aktywności na zajęciach, jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie typowych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela (jego osiągnięcia pozwalają mu jednak na podjęcie nauki w klasie drugiej).

e) Ocenę opisową ze zwrotem BARDZO SŁABO otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie drugiej (uczeń nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela, wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności).

2) W klasie II i III

a) Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje doskonale, jest ambitny i aktywny pod jakimś względem, uczestniczy w licznych konkursach odnosząc sukcesy, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych, złożonych sytuacjach. W zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności korzysta efektywnie z różnych źródeł informacji.

b)Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje dokładnie, poprawnie pod każdym względem, a jego wiadomości i umiejętności są opanowane zgodnie z wymaganiami programowymi, rozwiązuje samodzielnie złożone zadania i problemy, w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności korzysta efektywnie z różnych źródeł informacji.

c) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, gdy samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy, jest dość systematyczny i staranny, a zakres jego wiadomości i umiejętności jest częściowy i wymaga jeszcze uzupełnienia,

d) Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, gdy samodzielnie rozwiązuje proste zadania i problemy, zdarza mu się popełniać błędy, pracuje z małym zaangażowaniem, niezbyt dobrze wykonuje swoje obowiązki, a jego wiadomości i umiejętności są na niskim poziomie osiągnięć.

e) Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje z niewielkim zaangażowaniem, słabo wykonuje swoje obowiązki, a wiadomości i umiejętności opanował wybiórczo lub poniżej stawianych wymagań.

f) Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, gdy najczęściej nie potrafi samodzielnie wykonywać określonych zadań, wymaga stałej pomocy nauczyciela, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej.

3) Ocena powinna zawierać: zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno - emocjonalnym. Ocena kierowana jest do dziecka i do rodziców.

4) Opis postępów w edukacji dotyczyć będzie:

a) umiejętności mówienia;

b) umiejętności czytania;

c) umiejętności pisania;

d) umiejętności matematycznych;

e) zainteresowań i umiejętności przyrodniczych;

f) aktywności artystycznej i ruchowej.

 1. Nauczyciel dokonując oceny danego ucznia sam wybiera wyrażenia oceniające dane kompetencje;
 2. Ocena na świadectwie ma funkcję informacyjną.
 3. Ocena opisowa na świadectwie musi być zgodna z oceną roczną wpisaną do arkusza ocen rocznych.
 4. Ocena z religii/etyki, języka angielskiego będzie według następującej skali:

1) ocena celująca 6

2) ocena bardzo dobra 5

3) ocena dobra 4

4) ocena dostateczna 3

5) ocena dopuszczająca 2

6) ocena niedostateczna 1.

20. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na podstawie obserwacji, testów sprawdzających wiadomości i umiejętności raz w semestrze ustalają 4 poziomy osiągnięć umiejętności i wiadomości uczniów:

1) I – wysoki

2) II- średni

3) III- zadowalający

4) IV- niski

oraz określają procent uczniów, którzy osiągnęli określony poziom a także nie osiągnęli poziomu niskiego (IV).

§ 82

 1. Klasyfikowanie śródroczne (roczne) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od kl. IV polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ( rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 4. Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), ani ukończenia szkoły.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 83

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz Statutu Szkoły.
 2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
 3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższą.
 4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy Statutu Szkoły.
 5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust.5, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.
 3. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 84

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualnych tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Uchylony.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

      1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      2) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

21. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

§ 85

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z tych zajęć;

1) Uchylony.

 1. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Uchylony.
 5. Tryb przeprowadzania egzaminu, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w Statucie Szkoły według pełnej skali ocen.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 86

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

1) Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 7. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§87

OCENA Z ZACHOWANIA


1. W klasach I – III ocena semestralna i roczna z zachowania jest oceną opisową.
2. Kryteria oceniania zachowania dla uczniów I etapu edukacyjnego.                                                                           

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:                                                                                  

a) punktualność – brak spóźnień,

b) systematyczne odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć,

c) sumiennie wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego oraz wywiązywanie się z innych podjętych zadań,

d) utrzymywanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy oraz dbałość o przybory i książki,

e) dbałość o sprzęt szkolny,

f) dbałość o czystość otoczenia i estetykę klasy,

g) dbałość o skromny i estetyczny wygląd – ubiór stosowny do okoliczności.                                          

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:                                                                                  

a) udział w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole,

b) godne reprezentowanie szkoły podczas imprez okolicznościowych,

c) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,

d) aktywność, pilność, obowiązkowość w pracy,

e) wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

f) aktywny udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych.                                                  

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a) podtrzymywanie tradycji szkoły,

b) przejawianie szacunku wobec symboli narodowych,

c) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z tradycjami szkoły.                                                 

4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:                                                              

a) przestrzeganie norm i zasad funkcjonowania w grupie,

b) bezpieczne zachowanie podczas przerw,

c) pomaganie innym w miarę swoich możliwości,

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

e) dbałość o higienę osobistą,
f) nieprzejawianie zachowań agresywnych,

g) praca nad poprawą swojego zachowania.                                                                                                                      

5) Dbałość o piękno mowy ojczystej:                                                                                                             

a) stosowanie form grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników,

b) nieużywanie wulgaryzmów,

c) wzbogacanie słownictwa poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych.                                                 

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:                                                                              

a) przestrzeganie klasowych zasad,

b) kulturalne zachowanie w czasie przerw i podczas wyjść poza teren szkoły,

c) kulturalne uczestnictwo w uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,

d) przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków w stołówce szkolnej.                                 

7) Okazywanie szacunku innym:                                                                                                                  

a) prawdomówność i szczerość wobec innych,

b) nieprzywłaszczanie cudzej własności,

c) szacunek wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób,

d) pomaganie słabszym w różnych sytuacjach /na wycieczce, w czasie zabawy, w szkole,

e) wypełnianie próśb i poleceń nauczyciela.


3. Oceny z zachowania śródroczne i końcoworoczne od klasy IV ustala się według skali:


1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne


4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania.

7. Uchylony.

8. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

          1) W skład komisji wchodzą:
                     a) dyrektor szkoły,
                     b) wychowawca klasy,
                    c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
                    d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
                    e) przedstawiciel Rady Rodziców,

         2) Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

         3) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                  a) skład komisji,
                  b) termin posiedzenia komisji,
                  c) wynik głosowania,
                  d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

10. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie liczby zgromadzonych przez ucznia punktów.

11. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z wychowankiem. Wychowawca zasięga opinii klasy, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.


12. Wychowawca każdej klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia.


13.
Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi. Wnioski o wpis uwagi o zachowaniu mogą być zgłaszane przez:

1) zainteresowanego ucznia,
2) jego kolegów,
3) pracowników szkoły.

14. Wpisu dokonuje wychowawca lub inny nauczyciel.

                                                       § 88

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Ustala się następującą skalę punktową z zachowania:

1) 60 pkt. i wyżej – wzorowe,

2) 50 – 59 pkt. - bardzo dobre,

3) 40 – 49 pkt. – dobre,

4)  30 – 39 pkt. - poprawne,

5) 20 – 29 pkt. - nieodpowiednie,

6) 19 pkt. i mniej – naganne.

2. Na początku roku szkolnego wychowanek otrzymuje 40 punktów, co stanowi dolną oceny „dobre”.

3. Zgromadzenie przez uczniów powyżej 10 punktów karnych w semestrze powoduje utratę przez niego szans na otrzymanie oceny wzorowej z zachowania w danym półroczu.

4. Wychowanek może otrzymać dodatkowe punkty za:

Zadania Realizacja Ilość punktów
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia Praca omowaPrzygotowanie do lekcjiFrekwencjaUdział w konkursach przedmiotowych  1 –31 –32 – 33 – 5
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej Dbałość o mienie szkołyTroska o wystrój i estetykę pomieszczeń 1 – 5 1 – 5
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób Promowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się  3 – 5
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią    3 – 5
Okazywanie szacunku innym osobom   2 – 5

 

5. Wychowanek może stracić punkty za:

Zadania Realizacja Ilość punktów
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia Praca domowaPrzygotowanie do lekcjiFrekwencja 1 – 31 – 31godz. nieusprawiedliwiona 1 pkt
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej Dbałość o mienie szkołyTroska o wystrój i estetykę pomieszczeń 1 –5 1 –5
Dbałość o honor i tradycję szkoły Przestrzeganie przyjętej obrzędowości szkolnejSzacunek do symboli narodowychStój apelowy 1 – 3 1 – 3 2
Dbałość o piękno mowy ojczystej Agresja słowna 1 – 5 
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób Agresja i przemoc fizycznaPalenie papierosówSpożywanie alkoholuUżywanie narkotykówSamowolne opuszczanie terenu szkołyKradzieże 3 – 555535
Brak szacunku do innych osób   1 – 5

 

 

§ 89

IX POCZET FLAGOWY, CEREMONIAŁ, TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ

1. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez: patriotyzm, szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy: godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy, szacunek dla symboli szkolnych.

2. Najważniejsze pojęcia ceremoniału to:

1) patriotyzm- miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny";

2) godło- od 1990r. wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu;

 3) flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny, który składa się z 2 równoległych pasów równej długości: górnego - białego i dolnego - czerwonego. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny nawiązuje do barwy pola jego tarczy. Wszystkie flagi wykorzystywane w administracji rządowej i państwowej na białym pasie materiału opatrzone są godłem

 4) hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego" , wprowadzony okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku;

5) pieśń szkoły – „Gałąź brzózki i kaliny”, powstała w 1973 roku, słowa napisała Natalia Kuczyńska, muzykę – Dymitr Kobalewski:

Gałąź brzózki i kaliny
I zielonej łozy krzak.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jaki kraj pokochasz tak.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jaki kraj pokochasz tak./2x

Na szerokich, na równinach
Żniwne piosnki śpiewa wiatr.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jak wiosenny kwitnie sad.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jak wiosenny kwitnie sad./2x

Na wierzchołkach gór wysokich
Słońce kładzie złoty blask.
Ku dolinom biegną drogi,
Każda droga wzywa nas.
Ku dolinom biegną drogi,
Każda droga wzywa nas./2x

 

6) ceremoniał szkolny- opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem flagi państwowej. Jest także zbiorem zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, inne ważne święta szkolne.

4. Poczet flagowy w szkole wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, co roku spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu, wytypowanych przez wychowawców.

5. W skład pocztu wchodzą: chorąży pocztu- uczeń, asysta – uczennica, asysta – uczennica.

6. Obok składu podstawowego powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.

7. W uzasadnionych wypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły, Rada Pedagogiczna może odwołać ucznia/uczennicę ze składu pocztu. W takim przypadku dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu rady.

8. Ubiór chorążego i asysty powinien być odświętny:uczeń-ciemne spodnie, biała koszula, uczennice- ciemne spódnice i białe bluzki.

9. Insygnia pocztu flagowego:

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2) białe rękawiczki.

10. Insygnia pocztu flagowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego.

11.Kadencja pocztu trwa jeden rok.

12. Ceremoniał przekazania flagi odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nowy poczet ustawia się następująco: przed sztandarem chorąży i jego rezerwa, wzdłuż bocznych płaszczyzn sztandaru asysta. Pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży, który mówi:

Przekazujemy Wam tę flagę – symbol naszej Ojczyzny i Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu . Otoczcie ją opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę.”

Chorąży nowego pocztu odpowiada:

Przyjmujemy od Was flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy o nią dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową w Wiatrowcu”.

Nowy Chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg flagi, po czym następuje przekazanie flagi, a następnie pozostałych oznak pocztu flagowego: szarf i rękawiczek.

13. Udział pocztu flagowego w uroczystościach na terenie szkoły i poza nią.

1) Poczet flagowy powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej). Obowiązkiem uczniów wchodzących w skład pocztu flagowego jest również branie udziału w wydarzeniach pozaszkolnych, czyli godne reprezentowanie szkoły podczas wydarzeń, na które Dyrekcja została zaproszona wraz z pocztem flagowym oraz uczestnictwo w uroczystościach żałobnych pracowników i uczniów szkoły.

2) W przypadku, gdy poczet flagowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, flaga powinna być ozdobiona czarnym kirem.

a) Sposób udekorowania flagi kirem: czarna wstążka zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na fladze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

b) W czasie uroczystości kościelnychflaga jest wprowadzana i wyprowadzana bez podawania komend. W czasie wprowadzania flagi wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając flagę pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

c) W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu flagowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach:

- podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

-podczas opuszczania trumny do grobu;

- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

14. Opis zachowania uczniów w trakcie uroczystości oficjalnych.

1) Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : „Baczność! Poczet flagowy - wprowadzić– uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet flagowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a flagę należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem lub bokiem do zgromadzonych i podnosi flagę do pionu. Poczet flagowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.

2) Po wprowadzeniu flagi, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu flaga jest pochylona pod kątem 45°. Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).

3) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

4) Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewana pieśń szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do pieśni szkoły

5) Po odśpiewaniu pieśni szkoły (flaga pochylona pod kątem 45°), prowadzący podaje komendę:„Poczet flagowy- wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

6) Po części oficjalnej i wyprowadzeniu flagi powinna zacząć się część artystyczna uroczystości.

15. Sposób zachowania pocztu flagowego.

1) Flagą wykonuje się następujące chwyty:

a. „Na ramię”

b. „Prezentuj”

  1. „Do nogi”

2) wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia);

3) wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi flagę prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce flagi tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca;

4) asysta flagi w postawie zasadniczej wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię, chorąży przenosi flagą prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”;

5) salutowanie flagą wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla flagę w przód, do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi flagę do postawy „Prezentuj”;

6) flagę należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

16. Apele i uroczystości szkolne.

1) W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice;

2) każdy apel prowadzi najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego i składa się z następujących części :

a) rozpoczęcia apelu: wprowadzenie flagi, odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

b) część oficjalna:

- przemówienia Dyrektora Szkoły i gości,

- odśpiewanie pieśni szkoły, wyprowadzenie flagi państwowej,

c) część artystyczna:

- zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.

- prezentacja programu artystycznego.

d) zakończenie apelu:

- podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.

- zakończenie uroczystości.

17. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście - stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do flagi, która stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami. Osoba prowadzącą uroczystość czyta rotę przysięgi, uczniowie klasy I powtarzają słowa: „Ślubuję”.

1) Rota przysięgi:

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, ślubuję: Być dobrym Polakiem – ślubuję! Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły – ślubuję! Uczyć się pilnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki – ślubuję! Szanować rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanki – ślubuję! Uczyć się tego, co mądre i piękne – ślubuję! Swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubuję!

18. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Bądź wzorowym(-ą) uczniem/uczennicą i dobrym(-ą) kolegą/koleżanką.

19. Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów.

1) Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach odświętnych.

2) Uroczystość składa się z:

a) części oficjalnej (wprowadzenie flagi, odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia dyrekcji i zaproszonych gości, wręczanie świadectw z wyróżnieniem, ślubowanie absolwentów, odśpiewanie pieśni szkoły, wyprowadzenie flagi);

b) części artystycznej przygotowanej przez klasę VI wraz z wychowawcą.

3) Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do flagi podchodzą uczniowie klasy szóstej. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami. Osoba prowadzącą uroczystość czyta rotę przysięgi, uczniowie klasy VI powtarzają słowa: „Ślubujemy”.

a) Rota ślubowania absolwentów:

My , Absolwenci Szkoły Podstawowej w WiatrowcuTobie Szkoło, ślubujemy:

Wiernie strzec Twojego honoru – ślubujemy!
Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię – ślubujemy!

Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu – ślubujemy!

Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu – ślubujemy!
Zawsze pracować sumiennie i uczciwie – ślubujemy!

Czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju – ślubujemy!

 20. Poczet:

1) wyprowadzany jest podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;

2) w skład pocztu flagowego wchodzą uczniowie klas VI, którzy wyróżniają się pod względem nauki i zachowania;

3) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;

4) poczet flagowy niesie uczeń na prawym ramieniu w asyście dwóch uczennic, galowo ubranych, z nałożonymi biało – czerwonymi szarfami / prawe ramię/ i białymi rękawiczkami;

5) poczet flagowy jest wprowadzany na komendę prowadzącego uroczystość;

6) „ Poczet Flagowy” wprowadzić po zakończeniu uroczystości poczet wyprowadza się na komendę prowadzącego: „Poczet Flagowy wyprowadzić ”

7) Podczas rozpoczęcia śpiewania hymnu lub pieśni szkoły, „Poczet Flagowy” oddaje honor przez pochylenie sztandaru pod kątem 45º. Uczeń pochylający poczet trzyma go oburącz, podnosząc drzewiec od podłoża, robiąc jednocześnie wykrok lewą nogą. Po zakończeniu hymnu lub pieśni szkoły poczet wraca do pozycji pionowej.

8) „Poczet Flagowy” zawsze, jako pierwszy opuszcza miejsce, gdzie odbywa się uroczystość.

21.Inne tradycje szkoły:

1) kronika szkoły, w której są wpisywane ważne wydarzenia z życia szkoły.

22. Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując z organem prowadzącym szkołę.

§ 90

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

4. Świadectwa i inne dokumenty wydawane przez szkołę opatrywane są pieczęcią urzędową.

§ 91

1. Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły zmiany i poprawki, każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały.

2. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organa szkoły i organ prowadzący.

3. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem.

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

6. Traci moc dotychczasowy statut Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu uchwalony  15 stycznia 2007.

7. Rada Pedagogiczna 13 września 2007 r. uchwaliła nowy Statut Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

8. Rada Peagogiczna 28 maja 2013r. uchwaliła ujednolicony tekst Statutu Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu z dnia 13 września 2007r.

9. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst statutu na stronie BIP szkoły.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Franciszek Maszota
Odpowiada:Lidia Olber-Bolesta
Wytworzył:Lidia Olber-Bolesta
Data ostatniej zmiany:2013-06-11 08:36:47

Archiwum

Data Autor
2013-06-11 08:27 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 08:20 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 08:16 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 07:57 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 07:50 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 07:44 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 07:41 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-11 07:39 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 13:56 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 13:00 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 12:51 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 12:46 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 12:38 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 12:37 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 10:52 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-10 08:56 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-04 22:31 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-04 21:32 Franciszek Maszota zobacz
2012-09-22 20:21 Franciszek Maszota zobacz
2012-09-19 19:02 Franciszek Maszota zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 825