Biuletyn Informacji Publicznej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach
drukuj

Konkursy

 

Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ  w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Zastępcy Dyrektora Ds. Medycznych

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach
ul. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce

 

 

1.             Informacje dotyczące podstaw prawnych:

 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 430). Kwalifikacje zawodowe określone zostały zgodnie z cz. I poz. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515).

2.             Wymagane kwalifikacje kandydata:

1)         Prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,

2)         Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

3)         Posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

4)         Co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

3.             Wymagania dodatkowe: oprócz wymogów określonych w pkt 1 od kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte Konkursem oczekuje się:

1)         dobrej znajomości problematyki ochrony zdrowia i działalności związanej z opieką zdrowotną,

2)         umiejętności sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,

3)         umiejętności efektywnej komunikacji oraz kreatywność, zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,

4)         umiejętności określania pożądanych celów zgodnych ze specyfiką zajmowanego stanowiska,
w tym kierunków rozwoju podległej kadry,

5)         umiejętności strategicznego myślenia.

 

4.             Wymagane dokumenty:

1)         podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, opatrzone podpisem;

2)         opisany przebieg pracy zawodowej (CV), opatrzony podpisem;

3)         koncepcja organizacji pracy i zarządzania zespołem opatrzona podpisem;

4)         dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, wymagany staż pracy oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu (oryginał albo poświadczona notarialnie kopia prawa wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny);

5)         dokumenty stwierdzające wymagany staż pracy, o którym mowa w  ust. 1 pkt 4 ogłoszenia (zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu albo kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem - poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;

6)         kopie innych dokumentów, potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);

7)         zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

8)         oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, opatrzone datą i podpisem, zgodnie
z załączonym wzorem;

9)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z załączonym wzorem.

 

5.             Opis sposobu przygotowania oferty:

1)         Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.

2)         W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 

6.         Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

          Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych

          kopertach na adres: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach,

          ul. W. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce do dnia 17.05.2024 r., do godz. 10:00

 

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, adres e-mail a także adnotację „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych” Znak Sprawy: 5/2024

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

7.         Rozstrzygniecie konkursu:

1)        oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów,
nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;

2)        oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

3)        przewidywany termin rozparzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert; rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie

się w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

ul. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce

 

4)        O terminie, miejscu otwarcia ofert, i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

8.       Proponowana forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¼ etatu.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kołodziejczyk
Odpowiada:Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył:Agnieszka Kołodiejczyk
Data ostatniej zmiany:2024-05-06 13:18:52

Archiwum

Data Autor
2024-05-06 13:18 Agnieszka Kołodziejczyk zobacz
2024-05-06 12:44 Agnieszka Kołodziejczyk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 24