Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych
drukuj

Przedmiot działalności

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowomiejskiego, utworzoną na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr IV/12/98 z 28 grudnia 1998 roku. Z upoważnienia Zarządu Powiatu pełni rolę zarządcy dróg powiatowych oraz z upoważnienia Starosty zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie : 


1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 
3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzadzeń związanych z drogą, 
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 
7) koordynacja robót w pasie drogowym, 
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, 
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 

 

Długość administrowanej sieci drogowej 227,983 km 

 Obszar działania Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z/s w Kurzętniku obejmuje sieć dróg powiatowych znajdujących się na terenie następujących gmin powiatu nowomiejskiego:

 Miasto Nowe Miasto Lub. 2,167 km

 Gmina Biskupiec 73,786 km

 Gmina Grodziczno  45,477 km

 Gmina Kurzętnik 51, 525 km

 Gmina Nowe Miasto Lub. (z/s w Mszanowie) 55,028 km

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Robaczewska
Odpowiada:Joanna Robaczewska
Wytworzył:Marcin Kraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:2020-09-18 09:18:26

Archiwum

Data Autor
2020-09-18 09:18 Joanna Robaczewska zobacz
2019-09-17 09:57 Joanna Robaczewska zobacz
2014-03-27 12:08 Joanna Robaczewska zobacz
2014-03-27 12:07 Joanna Robaczewska zobacz
2014-03-27 11:11 Joanna Robaczewska zobacz
2014-03-26 14:20 Marcin Kraszkiewicz zobacz
2014-03-26 14:19 Marcin Kraszkiewicz zobacz
2014-03-26 14:18 Marcin Kraszkiewicz zobacz
2014-03-26 14:18 Marcin Kraszkiewicz zobacz
2014-03-26 14:14 Marcin Kraszkiewicz zobacz
2014-02-18 14:24 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3019