Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.), zwana dalej Prawo oświatowym;
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), zwana dalej Kodeks pracy.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego.
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.) zwana dalej ustawą o pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1 (przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia).

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, może odbywać się przez:

 • naukę zawodu która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, oraz dokształcanie teoretyczne;
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez pracodawcę posiadania kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy publicznej;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) zawierający informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej.

 

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od formy kształcenia i wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, przy czym jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

Wskazane wyżej kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Dynerowicz
Odpowiada:Barbara Wrona
Wytworzył:Michał Dynerowicz
Data ostatniej zmiany:2022-10-13 09:09:21

Archiwum

Data Autor
2018-10-15 13:43 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-28 10:33 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-28 10:32 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-24 09:11 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-23 15:49 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-23 15:48 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 16:15 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:46 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:04 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:04 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:03 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 10:58 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:55 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:52 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:49 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:48 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 09:47 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 08:54 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 08:52 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-04-03 15:21 Barbara Dąbrowa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 917