Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze. zm.)

 

UPRAWNIENI

 

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:

1.      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2.      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania  określonej pracy i zdał  egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Uwaga:

  • Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
  • Zgodnie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278,  z 2002 r. Nr 197 poz. 1663, z 2004 r. Nr 224 poz. 2274, z 2005 r. Nr 53 poz. 472, z 30 sierpnia 2012 r.  poz. 980) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

 

Do wniosku należy dołączyć kopie:

1.      dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2.      umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

3.      świadectwa pracy (w przypadku gdy w/w umowa o prace została już rozwiązana),

4.      dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego fakt ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu,

5.      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 pk 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),

6.      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) zawierający informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (art. 37 ust. 1 pk 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.).

 

 

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

 

WYSOKOŚĆ

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:


1)    w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela

 

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.09.2012

 

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

 

4587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

 

Nauka zawodu o okresie kształceniatrwającym 36 miesięcy

 

8081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Dąbrowa
Odpowiada:Barbara Dąbrowa
Wytworzył:Barbara Dąbrowa
Data ostatniej zmiany:2018-10-15 13:43:36

Archiwum

Data Autor
2014-10-28 10:33 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-28 10:32 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-24 09:11 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-23 15:49 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-10-23 15:48 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 16:15 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-16 15:46 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:04 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:04 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 11:03 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-09 10:58 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:55 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:52 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:49 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-09-04 14:48 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 09:47 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 08:54 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 08:52 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-04-03 15:21 Barbara Dąbrowa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 869