Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
drukuj

Struktura organizacyjna

 

Typy szkół:

 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

 1. IV Liceum Ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia.;
 2. Technikum Nr 3 w o pięcioletnim cyklu kształcenia w zawodach:
 • technik ekonomista;
 • technik rachunkowości;
 • technik handlowiec;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • technik organizacji reklamy;
 • technik reklamy;
 • technik fotografii i multimediów.

 

Organy szkoły:

 

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

 

DYREKTOR

Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy jest

 • mgr Krzysztof Górecki
 1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie szkoły.

 

 WICEDYREKTOR

Wicedyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy jest:

 • mgr Małgorzata Godycka
 • mgr Maria Strzyż

 

 1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie szkoły.

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Małgorzata Szyszka  - odpowiada za organizację i przebieg szkolenia praktycznego;

Zadania kierownika szkolenia praktycznego są określone szczegółowo w Statucie szkoły

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy:   Maria Wójcik - ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu jednostki.

 

 RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie szkoły.

 

 RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły .

Kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie szkoły.

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.


Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie szkoły.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Wiktor
Odpowiada:Krzysztof Górecki
Wytworzył:Agata Wiktor
Data ostatniej zmiany:2021-12-27 11:55:57

Archiwum

Data Autor
2020-07-27 09:40 Agata Wiktor zobacz
2020-07-23 13:54 Agata Wiktor zobacz
2013-03-26 13:11 Agata Wiktor zobacz
2013-03-25 20:26 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:36 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:35 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:34 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2757