tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
drukuj

Struktura organizacyjna

 

Typy szkół:


W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

 1. IV Liceum Ogólnokształcące;
 2. III Liceum Profilowane;
 3. Technikum nr 3 o 4 – letnim cyklu kształcenia w zawodach:
 • technik ekonomista 341[02],
 • technik handlowiec 341[03],
 • technik organizacji usług gastronomicznych 341[07],
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]
 • technik organizacji reklamy 342[01].

     4.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.
     5.   Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych – kształci w następujących zawodach:

 • technik administracji:
  • kwalifikacja K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji,
 • technik rachunkowości:
  • kwalifikacja K1 - Prowadzenie rachunkowości,
  • kwalifikacja K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

Organy szkoły:


 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:


DYREKTOR

Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy jest

 • mgr Krzysztof Górecki
 1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 6 Statutu.

 

 WICEDYREKTOR

Wicedyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy jest:

 • mgr Małgorzata Godycka
 • mgr Maria Strzyż

 

 1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w §7  Statutu.

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Małgorzata Szyszka  - odpowiada za organizację i przebieg szkolenia praktycznego;

Zadania kierownika szkolenia praktycznego są określone szczegółowo w §16 pkt 14 Statutu

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy:   Elżbieta Surman - ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu jednostki.

 

 RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w §8 i  §9 Statutu.

 

 RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły .

Kompetencje Rady Rodziców określone są w § 10 pkt 6 Statutu.

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.


Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w § 11 Statutu.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Wiktor
Odpowiada:Krzysztof Górecki
Wytworzył:Agata Wiktor
Data ostatniej zmiany:2013-03-26 13:11:52

Archiwum

Data Autor
2013-03-25 20:26 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:36 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:35 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:34 Agata Wiktor zobacz
2013-03-22 08:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1146