Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka
drukuj

Organizacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Ignacego Krasickiego 4 jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

      Podstawą działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim jest Uchwała Nr LIII/99 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. – Akt Założycielski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim.

      Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lidzbarski (ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński), który sprawuje nadzór nad działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;

przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Typy szkół:

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące;

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

 

Organy szkoły:

Dyrektor szkoły;

Rada Pedagogiczna;

Rada Rodziców;

Samorząd Uczniowski.

 

Organy i ich kompetencje:

DYREKTOR SZKOŁY

Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.

Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 31 Statutu.

 

 RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 35 Statutu.

 

 RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców określone są w § 46 Statutu.

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w § 51 Statutu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Tkaczuk
Odpowiada:Anna Tkaczuk
Wytworzył:Jadwiga Kabatek-Drążkowska
Data ostatniej zmiany:2020-03-26 14:10:39

Archiwum

Data Autor
2019-12-04 11:41 Anna Tkaczuk zobacz
2019-11-29 12:54 Anna Tkaczuk zobacz
2019-11-29 12:48 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 14:29 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 14:17 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 14:08 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 10:53 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1091