Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia

 • - treści od innych podmiotów,
 • - treści archiwalne (dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne),
 • - treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Główczyk.
 • E-mail: zs1@zs1haller.pl
 • Telefon: 32 248 76 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6
 • E-mail: zs1@zs1haller.pl
 • Telefon: 32 248 76 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, budynek główny ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

   • od ulicy Hallera – po pokonaniu kilku schodów pierwsze i drugie drzwi otwierane ręcznie, wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
   • od ulicy tyłu budynku (plac szkolny) – po pokonaniu kilku schodów drzwi otwierane ręcznie, wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,.

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze, dostęp do tego pomieszczenia nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli - klienci mają obowiązek zgłosić się na portiernii w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku) i określić swój cel wizyty.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze dojście jedynie schodami.

  W budynku brak windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca przyjaznego dla rodziców z małymi dziećmi.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik obsługi dyzurujący w portiernii przy wejściu głównym).

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 3. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Usługa nie jest zapewniona.

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, budynek sali gimnastycznej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

   • od placu placu szkolnego – dojście bramą główną na posesję od ulicy Hallera, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (kilka schodów),
   • z tyłu budynku – dojście bramą główną na posesję od ulicy Hallera poprzez plac szkolny, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie posiada barier architektonicznych,

Budynek pełni funkcje dydaktyczne i nie jest bezpośrednio dostępny dla interesantów.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli - klienci mają obowiązek zgłosić się na portiernii w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku) i określić swój cel wizyty.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.

  W budynku brak windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca przyjaznego dla rodziców z małymi dziećmi.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 3. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Usługa nie jest zapewniona.

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, budynek biblioteki i pielęgniarki szkolnej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Dla klientów dostępne jest 1 wejście:

   • od placu placu szkolnego – dojście bramą główną na posesję od ulicy Hallera, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie posiada barier architektonicznych,

Budynek pełni funkcje dydaktyczne i nie jest bezpośrednio dostępny dla interesantów.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli - klienci mają obowiązek zgłosić się na portiernii w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku) i określić swój cel wizyty.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, w budynku nie ma schodów.

  W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca przyjaznego dla rodziców z małymi dziećmi.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 3. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Usługa nie jest zapewniona.

 

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, budynek przedmiotów zawodowych, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Dla klientów dostępne jest 1 wejście:

   • od placu placu szkolnego – dojście bramą główną na posesję od ulicy Hallera, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie posiada barier architektonicznych,

Budynek pełni funkcje dydaktyczne i nie jest bezpośrednio dostępny dla interesantów.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli - klienci mają obowiązek zgłosić się na portiernii w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku) i określić swój cel wizyty.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.

  W budynku brak windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dośjście na pierwsze piętro tylko schodami.

  W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca przyjaznego dla rodziców z małymi dziećmi.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 3. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Usługa nie jest zapewniona.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Posz
Odpowiada:Marcin Posz
Wytworzył:Marcin Posz
Data ostatniej zmiany:2022-03-09 08:02:43

Archiwum

Data Autor
2022-03-09 08:01 Marcin Posz zobacz
2022-02-18 07:52 Marcin Posz zobacz
2020-11-20 09:22 Paweł Ciepliński zobacz
2020-11-20 09:21 Paweł Ciepliński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 788