Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1
drukuj

Nabór do pracy

Ruda Śląska, 19.04.2019r. 

ZSP1. 110.10.2019

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

41 – 709 Ruda Śląska ul. Hallera 6

 

ogłasza nabór na stanowisko urządnicze- informatyk

 

  1. Oferta pracy:

1.1 umowa o pracę,

1.2 wymiar czasu pracy: 1/8 etatu

1.3 wynagrodzenie: 269,00 zł brutto + 10% premii + dodatek za wysługę lat.

1.4 pełna dyspozycyjność w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych
w zależności od potrzeb pracodawcy.

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

2.1 posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.2 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2.3 brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

2.4 nieposzlakowana opinia,

2.5 wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe,

2.6 zaawansowana znajomość obsługi, instalacji i aktualizacji oprogramowania biurowego, programów księgowych oraz programów służących do organizacji pracy szkoły (VULCAN),

  1. Wymagania dodatkowe:

3.1 Sumienne wykonywanie powierzonych zadań w ramach obowiązujących przepisów, zarządzeń i poleceń.

3.2 Przestrzeganie dyscypliny pracy i pełne wykorzystanie czasu pracy.

3.3 Systematyczne zaznajamianie się z przepisami dotyczącymi opracowywanych zagadnień i wykonywanych czynności.

3.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.5 Wykazywanie dbałości i troski o powierzone mienie szkoły, za które ponosi pełną odpowiedzialność służbową.

3.6 Przestrzeganie terminów powierzonych zadań.

3.7 Znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP.

3.8 Przestrzeganie przepisów dotyczących przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

3.9 Przestrzeganie wszelkich innych postanowień wynikających z regulaminu pracy
i przepisów porządkowych.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

4.1 Wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.

4.2 Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego na komputerach w placówce.

4.3 Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w ZSP1.

4.4 Zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci.

4.5 Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowaniu opisów przedmiotów zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych.

4.6 Wsparcie techniczne dla użytków w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym.

4.7 Instalacja i aktualizacja oprogramowania na stanowiskach roboczych.

4.8 Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

5.1 list motywacyjny,

5.2 CV,

5.3 kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5.4 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.5 oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

5.6 zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (wzór zgody znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce RODO - http://wp.zsp1.eu/download/klauzula-i-zgoda-rekrutacja-pracownik-samorzadowy )

  1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  0 %.

  1. Inne informacje:
    Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje :

I etap – kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności
i spełnienia wymagań formalnych.

II etap – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w dni robocze w godzinach 7.30 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: zsp1@zsp1.eu w terminie do dnia  29.04.2019r. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godzinie 9.00

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1”.

Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora Szkoły przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru.

W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Ciepliński
Odpowiada:Paweł Ciepliński
Wytworzył:Paweł Ciepliński
Data ostatniej zmiany:2019-05-07 11:44:04

Archiwum

Data Autor
2019-05-06 09:11 Paweł Ciepliński zobacz
2019-04-19 08:20 Paweł Ciepliński zobacz
2017-03-20 11:31 Robert Ślusarski zobacz
2017-03-20 11:30 Robert Ślusarski zobacz
2017-03-20 11:29 Robert Ślusarski zobacz
2017-03-20 11:28 Robert Ślusarski zobacz
2017-02-16 10:32 Robert Ślusarski zobacz
2014-12-17 10:18 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1517