Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
drukuj

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

PAN ANDRZEJ GRZESZCZUK

iodo@zsplesznowola.pl

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (RODO), informujemy iż:

a)administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli., ul. Szkolna 6, 05-506 L:esznowola, tel. 22 757-93-99, fax. 22 757-93-53, email: sekretariat@zsplesznowola.pl

b)dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iodo@zsplesznowola.pl, adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola.

c)dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d)podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

e)dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f)okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji
i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Wachowska
Odpowiada:Dorota Wachowska
Wytworzył:Dorota Wachowska
Data ostatniej zmiany:2022-10-03 13:15:20

Archiwum

Data Autor
2022-10-03 13:14 Dorota Wachowska zobacz
2022-09-26 09:05 Dorota Wachowska zobacz
2022-09-26 08:50 Dorota Wachowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 360