Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Statut Zespołu Szkół

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Tadeusza Kościuszki

w Żarkach

 

Tekst jednolity na podstawie:

Uchwały nr 27/2020/2021 Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

z dnia 21 czerwca 2021r.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa szkoły

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy.

Siedziba zespołu: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

§ 2

W skład Zespłu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wchodzą następujące typy szkół:

 1. Technikum
 2. Liceum Ogólnokształcące
 3. Szkoła Policealna

§ 3

Technikum – publiczna szkoła ponadpodstawowa, kształcąca w zawodach:

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik reklamy

Czas trwania nauki w technikum wynosi 5 lat

§ 4

Liceum Ogólnokształcące – publiczna szkoła ponadpodstawowa, w której czas trwania nauki wynosi 4  lata.

§ 5

Szkoła policealna – szkoła publiczna kształcąca w zawodach:

Technik usług kosmetycznych

Opiekun Osób Starszych

Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki – 4 semestry.

 

§ 6

Organ prowadzący Zespół Szkół:

Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 7

Statut zawiera postanowienia dotyczące dotychczasowych klas trzyletniego Liceum     Ogólnokształcącego oraz czteroletniego Technikum.

§ 8

 1. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej, udostępniając go każdemu pracownikowi szkoły, rodzicom/prawnym opiekunom oraz uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej, strony internetowej szkoły.
 2. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania ze statutem szkoły rodziców
  w czasie zebrań, a uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy. Fakt zapoznania rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów należy odnotować w dzienniku lekcyjnym lub innej dokumentacji szkolnej.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 9

 1. Zespól realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Zadaniem zespołu jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 3. Kształcenie i wychowanie musi sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.
 4. Zadaniem zespołu jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 5. Zespół dba o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtują postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywują do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijają zainteresowanie ekologią.
 6. Zespół stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów, m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.
 7. Zespół przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.
 8. Zespół zapewnia optymalne warunki pracy uczniom z niepełnosprawnościami. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Nauczyciel tak dobiera zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami.
 9. Zadaniem zespołu jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
 10. Celem nauczania i wychowania jest:

1) dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie;

2)  umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

3) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami;

4) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

5) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

6) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

7) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

8) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;

9) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

10) nabywanie umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, jako podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

11) uczenie kreatywnego  rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

12) wypracowanie umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;

13) nabycie umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

14) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

15) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych;

§ 10

Działalność edukacyjna szkół wchodzących w skład zespołu, określona jest przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania;
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkół.

Szkolne zestawy programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkół tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem  wszystkich nauczycieli, a w przypadku programu wychowawczo – profilaktycznego również rodziców.

§ 11

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych zadaniami zespołu są również działania opiekuńcze, odpowiednio do istniejących potrzeb.

 

 ROZDZIAŁ 3

ORGANY ZESPOŁU

§ 12

1. Organami zespołu są:

1) Dyrektor zespołu zarządzający wszystkimi szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół;

2) Rada Pedagogiczna wspólna dla wszystkich szkół;

3) Samorząd Uczniowski wspólny dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum;

4) Rada Rodziców wspólna dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

5) Samorząd słuchaczy Szkoły Policealnej

2.Każdy z organów szkół działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałymi organami dla pełnej realizacji statutowych zadań szkół.

3.Każdy z organów posiada  możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz szkoły.

4.Spory między organami szkoły, z wyjątkiem sytuacji, w której stroną sporu jest Dyrektor, rozstrzyga Dyrektor Szkoły

5.W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach utworzone są stanowiska dwóch wicedyrektorów. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 13

Kompetencje Dyrektora  szkoły

    1. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w planowanych lub podejmowanych działaniach i decyzjach.

 1. Kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu.
 3. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 7. Zawiesza wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa,o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 8. Dysponuje środkami finansowymi zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu.
 10. Powierza stanowiska kierownicze w zespole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół i rady pedagogicznej.
 11. Utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi w sprawach zespołu.
 12. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu.
 13. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.
 14. Wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach bieżącej działalności zespołu oraz perspektyw  jego rozwoju.
 15. Podpisuje dokumenty finansowe.
 16. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu.
 17. Skreśla uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w statutach Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 18. Wyraża zgodę na podjęcie w zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 19. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 20. Udziela uczniom zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki.
 21. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej działalności uczniów.
 22. Zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań.
 23. Udziela nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.
 24. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 25. Dyrektor zespołu podejmuje decyzje w porozumieniu z:

1) radą pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących;

2) organizacjami związkowymi działającymi w szkole w sprawach określonych wustawie o związkach zawodowych, ustawie o systemie oświaty i ustawie „Karta Nauczyciela”.

 1. Dyrektor zespołu:

1) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;

2) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania.

 1. Dyrektor zespołu podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

§ 14

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

      1) dyrektor szkoły;

      2)wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach.

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział, z głosem doradczym, osobyzapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół.
 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. W przypadkach nieprzewidzianych, związanych z koniecznością podjęcia uchwały lub pilnego wydania opinii, przewodniczący rady pedagogicznej ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej.
 4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkół;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkół;

7) rada pedagogiczna przygotowuje projekty statutu szkół oraz zespołu albo ich zmianoraz podejmuje uchwały dotyczące statutów;

8) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach zatwierdza kandydaturę ucznia Liceum Ogólnokształcącego oraz kandydaturę ucznia Technikum do wniosku o przyznanie uczniowi stypendium Starosty Myszkowskiego, Prezesa Rady Ministrów;

9) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wybiera dwóch przedstawicieli do powołanej przez organ prowadzący szkołę komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły;

10) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ustala regulamin swojej działalności;

11) zatwierdzenie programów działania i planów pracy szkoły;

12) przedstawienie propozycji podręczników i programów nauczania radzie rodziców.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizacje pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego zespołu;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy zespołu;

6) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

7) Program wychowawczo – profilaktyczny szkół;

8) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9) listę przedmiotów, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.

10.Rada pedagogiczna wnioskuje o:

1) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły;

2) odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole;

3)przyznanie uczniowi stypendium Starosty Myszkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów.

11.Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ustala regulamin swojej działalności.

12.Wszystkie osoby, które brały udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13.Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA SZKOŁY

                                                        § 15                                                             

Bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach podlegają:

 1. Wicedyrektorzy;
 2. Sekretarz szkoły.

 

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkachposiada sztandar Liceum Ogólnokształcącego i ceremoniał.
 3. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkachprowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zmian w statucie dokonuje się uchwałą rady pedagogicznej.
 5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest sporządzić w terminie 7 dni jednolity tekst statutu.
 6. Dyrektor szkoły przesyła jednolity tekst statutu do Starostwa Powiatowego w Myszkowie oraz Kuratorium Oświaty – Delegatura w Częstochowie.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2021-09-19 22:23:01

Archiwum

Data Autor
2021-04-19 19:18 Jolanta Zamora zobacz
2020-01-05 12:16 Jolanta Zamora zobacz
2019-12-13 08:48 Jolanta Zamora zobacz
2019-12-13 08:47 Jolanta Zamora zobacz
2019-12-05 14:29 Jolanta Zamora zobacz
2019-06-24 15:24 Jolanta Zamora zobacz
2019-06-24 15:10 Jolanta Zamora zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 371