Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie
drukuj

Nabór do pracy

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

„referent ds. finansowych"

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie informuje, że w dniu 26 września 2023 r.    o godz. 10:00  zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referent ds. finansowych.

W wyniku postępowania została wybrana Pani Anita Janiak zamieszkała w Kramsku, spełniająca wszystkie kryteria wymagane do zatrudnienia zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

 Sompolno, 26 września 2023 r.

 

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSOT w Sompolnie

-----------------------------------------------------

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

  w Sompolnie

mgr Jacek Żerkowski

-------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. finansowych

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie  ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. finansowych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.)

 

Data ogłoszenia: 12  września  2023 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie           
ul. Gimnazjalna 2
62-610 Sompolno

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  referent ds. finansowych

Liczba lub wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub kursów w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z finansami lub rachunkowością,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • podstawową znajomość prawa w zakresie funkcjonowania szkoły,
 • znajomość Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych  oraz innych przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera (programy: pakiet MS Office , poczta elektroniczna, Internet).

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość obsługi pakietu programów VULCAN (Finanse, Płace, Kadry) , programu Płatnik.
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym,
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania cywilnego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadanie przynajmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku administracyjnym.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie listy płac pracowników,
 • sporządzanie listy płac pracowników pedagogicznych na 1-go każdego miesiąca,
 • sporządzanie listy płac pracowników administracji i obsługi koniec każdego miesiąca,
 • naliczanie wynagrodzeń, zaliczek na podatek i składek ZUS,
 • naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • naliczanie świadczeń urlopowych z funduszu socjalnego,
 • rozliczanie listy płac (świadczenia płacone przez ZUS, płaca brutto, ZUS pracowników, NFZ, potrącenia, zakład pracy składki ZUS FP)
 • sporządzanie list z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej
 • wyliczanie stawek nadgodzin,
 • sporządzanie sprawozdań GUS Z-03, Z-06,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • inwentaryzacja,
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych,
 • sporządzanie dokumentacji potrąceń z wynagrodzeń (PZU, pożyczki, składki na związki zawodowe)
 • przygotowanie materiałów do systemu VULCAN
 • przygotowanie materiałów do sprawozdawczości finansowej,
 • wystawianie dokumentów sprzedaży i not odsetkowych,
 • ewidencja faktur,
 • sporządzanie kartotek zarobkowych, podatkowych, absencji,
 • obsługa programów płacowych pakietu VULCAN,
 • wykonywanie doraźnych prac zleconych przez głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oryginały lub kopie referencji o ile kandydat takie posiada,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

czas określony od 1 października 2023 r. – 31.03.2024 r.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392 oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie
 • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
 • praca w zespole,

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. finansowych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2023 r.  godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 26 września 2023 r. godzina 10.00.

Oferty, które  nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się także w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie w  dniu 12 września 2023 r.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

„ referent ds. finansowych"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie informuje, że w dniu

17 lipca 2019 r. o godz. 12.30  zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko  referent ds. finansowych.

W wyniku postępowania została wybrana Pani Natalia Wełnicka zamieszkała w Sompolnie, spełniająca wszystkie kryteria wymagane do zatrudnienia zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

 Sompolno, 17 lipca 2019 r

 

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

-----------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

„ specjalista ds. kadr"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 12.30  zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko  specjalisty ds. kadr. 

W wyniku postępowania została wybrana Pani Daria Kwiecińska zamieszkała w Babiaku, spełniająca wszystkie kryteria wymagane do zatrudnienia zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

 Sompolno, 17 lipca 2019 r

 

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

-----------------------------------------------------

Informacja o wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

„ Referent ds. finansowych"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko referenta ds. finansowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie w dniu 15 lipca przeprowadzone zostało postępowanie dokonujące formalnej oceny ofert. Do godziny 9.00 15 lipca 2019 r. wpłynęły 4 oferty . Wymagania formalne spełniły 2 oferty  zakwalifikowane do dalszego postępowania:

Pani Natalii Każmierskiej zamieszkała w Sompolnie,

Pani Natalii Wełnickiej  zamieszkała w Sompolnie,

Powyższe osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16 lipca 2019r.

 Sompolno, 15 lipiec 2019 r.           

                         

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

                

------------------------------------------------------------------------

Informacja o wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

„ Specjalista ds. kadr"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie w dniu 15 lipca przeprowadzone zostało postępowanie dokonujące formalnej oceny złożonych  ofert. Do godziny 9.00 15 lipca 2019 r. wpłynęły 4 oferty. Wymagania formalne spełniły 3 oferty  zakwalifikowane do dalszego postępowania:

Pani Natalii Każmierskiej - zamieszkała w Sompolnie,

Pani Darii Kwiecińskiej - zamieszkała w Babiaku,

Pani Jolanty Adamczewskiej – zamieszkałej w Sompolnie.

Powyższe osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16 lipca 2019r.

 

Sompolno, 15 lipiec 2019 r.                                                      

 

  Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

-----------------------------------------------------------------------------------

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. kadr

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. samorzadowych (dz.U. 2018 poz. 1260)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych   (Dz. U. 2018 poz. 936)

 

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2019 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie           
ul. Gimnazjalna 2
62-610 Sompolno

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Specjalista ds. kadr
 • Liczba lub wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość, prawo lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
  publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • podstawowa znajomość prawa w zakresie funkcjonowania szkoły,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera (programy: pakiet MS Office , poczta elektroniczna, Internet).

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość obsługi programu Kadry Optivum  firmy VULCAN,
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
 • posiadanie przynajmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku administracyjnym.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • przygotowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników, oraz decyzji dotyczących urlopów płatnych i bezpłatnych ,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • kierowanie ewidencją czasu pracy pracowników (rejestr urlopów i zwolnień oraz  miesięczne karty ewidencji obecności pracowników w pracy),
 • odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń nauczycieli i pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników,
 • obsługa i przekazywanie danych w programie SIO.
 • dopilnowanie terminów okresowych i kontrolnych badań lekarskich na nauczycieli i pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z samochodem służbowym,
 • inwentaryzacja ; prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz organizowanie inwentaryzacji okresowych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej; wydawanie i rozlicznie środków czystości i środków higieny osobistej,
 • zgłaszanie do ZUS informacji dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych przyjmowanych i zwalnianych pracowników oraz członków ich rodzin,
 • sporządzanie do Urzędu Skarbowego informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pit 11,
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do Starostwa Powiatowego oraz do Urzędu Statystycznego : System Informacji Oświatowej, Z-03, Z-06 i inne,
 • monitorowanie i nanoszenie zmian w regulaminach zakładu pracy,
 • współdziałanie w planowaniu ,organizowaniu i realizowaniu zadań socjalno-bytowych pracowników.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oryginały lub kopie referencji o ile kandydat takie posiada,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

czas określony od 1 sierpnia 2019 r. – 31.10.2019  (kolejna umowa na czas nieokreślony).

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.zspsompolno.pl , Biuletynie Informacji Publicznej  https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392 oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
 • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
 • praca w zespole,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista ds. kadr w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r. godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 16 lipca 2019 r. godzina 10.00.

Oferty, które  nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane po ty terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się także w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie w  dniu 28 czerwca 2019 r.

Sompolno 28 czerwca 2019 r. 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

  w Sompolnie

mgr Jacek Żerkowski

-------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. finansowych

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. finansowych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. samorzadowych (dz.U. 2018 poz. 1260)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych   (Dz. U. 2018 poz. 936)

 

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2019 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie           
ul. Gimnazjalna 2
62-610 Sompolno

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  referent ds. finansowych

Liczba lub wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub kursów w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystana w pełni z praw
  publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • podstawową znajomość prawa w zakresie funkcjonowania szkoły,
 • znajomość Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych  oraz innych przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera (programy: pakiet MS Office , poczta elektroniczna, Internet).

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość obsługi pakietu programów VULCAN Optivum (Księgowość, Płace, Faktury, Zamówienia Publiczne, Rejestr VAT, Kadry) , programu Płatnik.
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym,
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania cywilnego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadanie przynajmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku administracyjnym.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie listy płac pracowników,
 • sporządzanie listy płac pracowników pedagogicznych na 1-go każdego miesiąca,
 • sporządzanie listy płac pracowników administracji i obsługi koniec każdego miesiąca,
 • naliczanie wynagrodzeń, zaliczek na podatek i składek ZUS,
 • naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • naliczanie świadczeń urlopowych z funduszu socjalnego,
 • rozliczanie listy płac (świadczenia płacone przez ZUS, płaca brutto, ZUS pracowników, NFZ, potrącenia, zakład pracy składki ZUS FP)
 • sporządzanie list z podziałem na rozdziały,
 • wyliczanie stawek nadgodzin,
 • sporządzanie sprawozdań GUS Z-03, Z-06
 • inwentaryzacja,
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych,
 • sporządzanie dokumentacji potrąceń z wynagrodzeń (PZU, pożyczki, składki na związki zawodowe)
 • przygotowanie materiałów do systemu VULCAN
 • przygotowanie materiałów do sprawozdawczości finansowej,
 • wystawianie not księgowych,
 • ewidencja faktur,
 • sporządzanie kartotek zarobkowych, podatkowych, absencji,
 • obsługa programów płacowych pakietu VULCAN Optivum,
 • wykonywanie doraźnych prac zleconych przez głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oryginały lub kopie referencji o ile kandydat takie posiada,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

czas określony od 1 sierpnia 2019 r. – 31.10.2019  (kolejna umowa na czas nieokreślony).

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.zspsompolno.pl , Biuletynie Informacji Publicznej  https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392 oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
 • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
 • praca w zespole,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. finansowych  w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r.  godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/11392) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 16 lipca 2019 r. godzina 10.00.

Oferty, które  nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się także w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie w  dniu 28 czerwca 2019 r.

 

Sompolno 28 czerwca 2019 r.

Dyrektor

Zespołu Szkoł ponadgimnazjalnych 

w Sompolnie

Jacek Żerkowski

 -------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

„ Referenta do obsługi sekretariatu"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie informuje, że w dniu

23 lipca 2018 r. o godz. 12.30  zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta do obsługi sekretariatu szkoły.

W wyniku postępowania została wybrana Pani Stankiewicz Klaudia zamieszkała w Sompolnie, spełniająca wszystkie kryteria wymagane do zatrudnienia zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

 

Sompolno, 23 lipca 2018 r

    

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

 -------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko

„ Referenta"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

W wyniku dokonanego ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wpłynęła 1 oferta pracy. Do dalszego etapu postępowania zakwalifikował się 1 kandydat - Stankiewicz Klaudia zamieszkała w Sompolnie, która o terminie spotkania kwalifikacyjnego zostanie poinformowana telefonicznie i pisemnie.

 

Sompolno, 20 lipca 2018 r.                                                                             

                                                                                        

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

--------------------------------------------------------

 

                                                                       Sompolno , 6 lipca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko

„ Referenta"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds obsługi sekretariatu szkoły.

 

Wymagania konieczne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

-  mają obywatelstwo polskie,

-  posiadają wykształcenie minimum licencjat umożliwiające wykonywanie zadań na  stanowisku na które   

   ogłoszony zostaje nabór,

-  posiadają praktyczną umiejętność obsługi komputera w zakresie zaawansowanym, 

-  posiadają umiejętność obsługi programów biurowych Pakietu Office, znajomość

  programów do obsługi sekretariatu szkoły, obsługi poczty elektronicznej, internetu.

-  mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

-  nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie.

- posiadają znajomość przepisów oświatowych.

- posiadają podstawową znajomość prawa w zakresie funkcjonowania szkoły.

 

 Wymagania dodatkowe:

- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą,

- posiadanie przynajmniej rocznego stażu pracy na stanowisku administracyjnym.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa kancelaryjna sekretariatu.

2. Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń  dla rodziców i uczniów szkoły .

3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

4. Przepisywanie korespondencji.

5. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.

6. Przygotowanie wniosków i prowadzenie dokumentacji stypendialnej

7. Prowadzenie spraw wojskowych uczniów.

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami maturalnymi i zawodowymi.

9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych.

6. Prowadzenie modułu systemu zarządzania oświatą systemu  VULCAN.

7. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej uczniów.

8. Przygotowanie informacji do Systemu Informacji Oświatowej.

9. Prowadzenie rejestru wycieczek, zwolnień i wyjść uczniów ze szkoły.

10.Prowadzenie rejestru wyjść pracowników poza obiekty szkolne.

11.Przekazywanie i prawidłowy przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły.

12.Prowadzenie rejestru przyjęć do klas I  - załatwianie spraw związanych z rekrutacją  do szkoły.

13.Obsługa archiwum szkolnego.

14.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

15. Organizacja pracy dyrektora

16. Wykonywanie doraźnych prac zleconych przez  Dyrektora.

 

Zakres odpowiedzialności pracownika:

- terminowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych   

  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

  przepisów przeciwpożarowych,

- przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej

- należyta dbałość o powierzone mienie.

 

Wymagane dokumenty:

-  życiorys CV,

-  list motywacyjny,

-  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz,    

  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

-  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  

  korzystania z praw publicznych,

-  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

-  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

  przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta.

 Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

 

Sposób i termin składania ofert:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno, w terminie do

 dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 13.00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko 

 referenta  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie". Na kopercie nie należy umieszczać 

 żadnych innych informacji. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu w  wyżej wymienionym

 terminie.

 Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP w Sompolnie.

Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach:

etap I  - analiza formalna złożonych ofert

etap II - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne.

W II etapie przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne z kandydatami  , którzy spełnili wymogi

formalne. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pod adresem : https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/  

oraz na tablicy ogłoszeń ZSP w Sompolnie.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Szymon Stankiewicz,

tel. (63) 271 40 23

 

 

Sompolno, 6 lipca 2018 r.                                                  

                                                          

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

                                             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

„ Referenta"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie informuje, że w dniu 24.10.2014 r. zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta do obsługi sekretariatu szkoły.

W wyniku postępowania został wybrany pan Stankiewicz Szymon zamieszkały w Sompolnie spełniający wszystkie kryteria wymagane do zatrudnienia zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

 

Sompolno, 24 października 2014 r.                                                      

                                                                                                  

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko

„ Referenta"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

W wyniku dokonanego ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wpłynęła 1 oferta pracy. Do dalszego etapu postępowania zakwalifikował się 1 kandydat - Stankiewicz Szymon zamieszkały w Sompolnie, który o terminie spotkania kwalifikacyjnego zostanie poinformowany pisemnie.

 

Sompolno, 22 października 2014 r.                                                     

 

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko

„ Referenta"

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do obsługi sekretariatu szkoły.

 

Wymagania konieczne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- mają obywatelstwo polskie,

- posiadają wykształcenie minimum licencjat umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, na które

  ogłoszony zostaje nabór,

- posiadają praktyczną umiejętność obsługi komputera w zakresie zaawansowanym, 

- posiadają umiejętność obsługi programów biurowych Pakietu Office, znajomość

  programów do obsługi sekretariatu szkoły, obsługi poczty elektronicznej, internetu,

- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadają znajomość przepisów oświatowych,

- posiadają podstawową znajomość prawa w zakresie funkcjonowania szkoły.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą,

- posiadanie przynajmniej dwuletniego stażu pracy w szkole lub placówce oświatowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa kancelaryjna sekretariatu.

2. Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń dla rodziców i uczniów szkoły.

3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

4. Przepisywanie korespondencji.

5. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.

6. Przygotowanie wniosków i prowadzenie dokumentacji stypendialnej.

7. Prowadzenie spraw wojskowych uczniów.

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami maturalnymi i zawodowymi.

9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych.

6. Prowadzenie modułu systemu zarządzania oświatą systemu VULCAN, program Sekretariat szkoły

    i Świadectwa.

7. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej uczniów.

8. Przygotowanie informacji do Systemu Informacji Oświatowej.

9. Prowadzenie rejestru wycieczek, zwolnień i wyjść uczniów ze szkoły.

10. Prowadzenie rejestru wyjść pracowników poza obiekty szkolne.

11. Przekazywanie i prawidłowy przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły.

12. Prowadzenie rejestru przyjęć do klas I  - załatwianie spraw związanych z rekrutacją do szkoły.

13. Obsługa archiwum szkolnego.

14. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

15. Organizacja pracy dyrektora

16. Wykonywanie doraźnych prac zleconych przez  Dyrektora.

 

Zakres odpowiedzialności pracownika:

- terminowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych zgodnie

  z obowiązującymi przepisami,

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

- przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej

- należyta dbałość o powierzone mienie.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys CV,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się

   przeciwko niemu postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw

   publicznych,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na

   stanowisko referenta.

 

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno, w terminie do dnia 17 października  2014 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  referenta  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu w  wyżej wymienionym terminie.

Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP w Sompolnie.

Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach:

etap I  - analiza formalna złożonych ofert

etap II - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne.

W II etapie przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne.

O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pod adresem : https://www.e-bip.org.pl/zszpsompolno/   oraz na tablicy ogłoszeń ZSP w Sompolnie.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Maria Walczak.

tel. (63) 271 40 24

Sompolno, 3 października 2014 r.       

 Jacek Żerkowski

    Dyrektor ZSP w Sompolnie

                                                

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żerkowski
Odpowiada:Jacek Żerkowski
Wytworzył:Jacek Żerkowski
Data ostatniej zmiany:2023-09-26 10:53:49

Archiwum

Data Autor
2023-09-26 10:53 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-26 10:52 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-26 10:52 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-26 10:51 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-12 10:51 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-12 10:49 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-12 10:47 Jacek Żerkowski zobacz
2023-09-12 10:32 Jacek Żerkowski zobacz
2019-07-17 12:58 Jacek Żerkowski zobacz
2019-07-17 12:44 Jacek Żerkowski zobacz
2019-07-15 13:20 Jacek Żerkowski zobacz
2019-07-15 13:18 Jacek Żerkowski zobacz
2019-07-15 13:18 Jacek Żerkowski zobacz
2019-06-28 12:45 Jacek Żerkowski zobacz
2019-06-28 12:43 Jacek Żerkowski zobacz
2019-06-28 12:40 Jacek Żerkowski zobacz
2019-06-28 12:36 Jacek Żerkowski zobacz
2019-06-28 12:35 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-23 12:52 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-23 09:17 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-23 09:16 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-06 12:43 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-06 11:11 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-06 11:04 Jacek Żerkowski zobacz
2018-07-06 11:02 Jacek Żerkowski zobacz
2014-10-24 11:48 Jacek Żerkowski zobacz
2014-10-22 10:49 Jacek Żerkowski zobacz
2014-10-22 10:48 Jacek Żerkowski zobacz
2014-10-03 12:56 Aleksander Albert zobacz
2014-10-03 12:55 Jacek Żerkowski zobacz
2014-10-03 12:53 Jacek Żerkowski zobacz
2013-11-21 12:29 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3691