Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze nr 7/2018

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a  22 listopada  2018 r.  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze :

 

Stanowisko  pracy:  Samodzielny referent/referentka ds. nieruchomości

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa,   Al. Jerozolimskie 28 

Tel. 22 840-59-94/95

 

2. Określenie  stanowiska :

Samodzielny referent/referentka ds. nieruchomości, pełny etat

 

      3.Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która :

 1. jest obywatelem  polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

3.   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, tj.:

a) wykształcenie  wyższe  lub średnie

b) co  najmniej  2 – letni  staż  pracy 

4.   nie był  skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z    

      oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.   cieszy się nieposzlakowaną  opinią,

6.   nie  posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na 

       ww. stanowisku

 

4. Wymagania dodatkowe:

 

1.   Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),

2.   Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

3.   Dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy,

4.   Prawo jazdy kat. B

5.   Mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie

 

        5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zakres zadań będzie obejmował w szczególności :

 1. Obsługa administracyjna nieruchomości z zasobu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie,
 2. Zarządzanie operacyjne i strategiczne nieruchomościami,
 3. Przeprowadzanie przetargów na dostawy i roboty remontowo-modernizacyjne,
 4. Sporządzanie rocznych planów remontów,
 5. Przeprowadzanie przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości,
 6. Prowadzenie czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości,
 7. Nadzorowanie realizacji zawartych umów najmu,
 8. Nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów i ekspertyz stosownie do wymagań przepisów Prawa Budowlanego,
 9. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi stosowanie do wymagań przepisów Prawa Budowlanego,
 10. Przygotowywanie projektów uchwał i ich realizacja
 11. Bieżący kontakt i nadzór nad nieruchomościami.

       6.Wymagane dokumenty :

 

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydatów (żeby było przekierowanie)
 5. kserokopie dyplomów,
 6. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 7. adres e-mail lub numer telefonu (niezbędne by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną)
 8. inne  dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

CV   powinno  być opatrzone  klauzulą :

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie moich  danych osobowych  zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb  związanych   z  prowadzonym naborem  na wolne stanowisko  urzędnicze  zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z  2014r., poz.  1182 z  późn.zm. )  oraz  ustawą  z dnia 21 listopada  2008r.

o pracownikach  samorządowych (Dz.U. z  2014r. poz. 1202)”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 „ Nabór  nr 7/2018 ”  

w terminie   do dnia    05.12.2018 r.  do  godz. 15.00 ,  osobiście –

 w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości , lub  pocztą  na  adres:

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

 

O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie i na jego stronie internetowej (BIP Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie).

 

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2018-11-26 14:00:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2474