Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - zamówienia

 

 

Jeziory, dnia 05.07.2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU W JEZIORACH

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 12m2 w celu prowadzenia handlu artykułami spożywczymi, położonego w Jarosławcu, gmina Komorniki będącego własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U.2009.151.1220 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 lipca 2012r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (DZ.U.2012.868).

 

 

Pisemną ofertę na dzierżawę gruntu mogą składać – osoby fizyczne  pod warunkiem wpłaty wadium.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia przetargu oraz warunkami  zawarcia umowy dzierżawy.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2018r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.07.2018r., godz. 11.00  w siedzibie WPN, pokój nr 111.

 

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa wyznaczona przez Dyrektora Parku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu  jest wpłata wadium w wysokości 5% ustalonej ceny wywoławczej (rocznej opłaty z tytułu najmu) w wysokości:

 

Jarosławiec – grunt 12 m2        -  44,18 zł brutto,

 

przelewem na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 lub w kasie WPN, w terminie do dnia 13.07.2018r., do godz. 10.00. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg na dzierżawę gruntu w Jarosławcu”.

 

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego (13.07.2018r., godz. 10.00).

 

Uczestnik przetargu poprzez wpłatę wadium oświadcza o  zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu zawartych w przepisach prawnych w ogłoszeniu o przetargu oraz warunków umowy na dzierżawę gruntu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet dzierżawy gruntu. W przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od odstąpienia, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez wpłacającego rachunek bankowy.

 

 

Uczestnik przetargu który wygra pisemny przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Umowa dzierżawy gruntu zostanie zawarta na okres od dnia 30.07.2018 do 30.09.2019r.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz oferent, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu, bez podania przyczyny.

 

Informacji dotyczących przetargu udziela:

 

- Stefan Jarek – kierownik zespołu administracji, tel. 61 8982306 lub 510 087 842 w godz. 7.00 – 14.00.

 

Pouczenie: Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (www.wielkopolskipn.pl).

 

Załączniki:

załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy,

załącznik nr 2 – Opis przedmiotu dzierżawy,

załącznik nr 3 – Wzór umowy dzierżawy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2018-07-05 17:12:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13962