Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór                

na stanowisko Koordynator – animator Klubu Senior+ w Piasecznie

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 0.5 etatu
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Budynek PKP, ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie średnie lub wyższe (min. licencjat)
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu
 • Prowadzenie punktu bibliotecznego dla seniorów
 • Opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć środowiskowych
 • Udział w działalności edukacyjnej, rekreacyjnej klubu
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi organizacjami
 • Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu Senior+
 • Przygotowywanie sprawozdań i relacji z działalności

 

 1. Wymagane dokumenty: 
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 8 lutego 2019 r. w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno) na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno

z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Koordynator – animator Klubu Senior+

 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl
 • Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Preferujemy, aby kandydat/ka na rozmowę kwalifikacyjną przygotował/a propozycję przykładowych działań Klubu Seniora.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  0,5 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.03.2019 r.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Wytworzył:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Data ostatniej zmiany:2019-03-28 09:41:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5381