Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz/Kustosz

(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

 

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy: Biblioteka w Mysiadle filia GBP w Lesznowoli. Ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach na terenie gminy Lesznowola.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju osobistego
 • szkolenia
 • ciekawe środowisko pracy

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 • rozeznanie na rynku księgarskim
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • udzielanie informacji
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube)
 • współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 19 marca 2021 r. do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli w siedzibie w Magdalence 05-506 ul. Lipowa 28, (I piętro).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne - bibliotekarz”. 
 • Istnieje możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej (w jednym katalogu o nazwie „Nabór na stanowisko merytoryczne – bibliotekarz”), na adres dyrektor@bp-lesznowola.pl do 19 marca 2021 r. do godziny 15:00
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence ul. Lipowa 28 lub na stronie Biblioteki www.bp-lesznowola.pl/bip

Nabór na stanowisko- Bibliotekarz- 1 etat

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Barańska
Odpowiada:Magdalena Barańska
Wytworzył:Magdalena Barańska
Data ostatniej zmiany:2021-02-24 14:41:24
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 145