Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
drukuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi użytkowników Biblioteki jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence przy ul. Lipowej 28,

Telefon: 22 736 19 34, Email: biblioteka@bp-lesznowola.pl   
(dalej „My”, „Biblioteka” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych na powyższy adres pocztowy.

Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email: biblioteka@bp-lesznowola.pl

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością prowadzoną zgodnie i na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,  bądź też za Państwa zgodą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się

odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz akty wykonawczych do ww. ustaw.

Do podstawowych zadań bibliotek należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów

bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej,

popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Dane przetwarzane są również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, a także prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i statutowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

 

Tak, ponieważ jest to niezbędne do korzystania z materiałów bibliotecznych.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

 

Poza podawaniem danych niezbędnych do obsługi użytkowników i korzystanie przez nich z materiałów

bibliotecznych, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji
 • świadczenia usług archiwizacyjnych
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.

Dane są też przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń kierowanych przez lub do Administratora.

 

Pliki cookies

 

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

 

Jakiego rodzaju plików cookies używamy oraz cel wykorzystania cookies:

Cookies sesji, które w serwisie Administratora są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie. Cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi Administrator współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe.

 

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

– w przeglądarce Internet Explorer należy:

wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

– w przeglądarce Mozilla Firefox należy:

wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.

– w przeglądarce Opera należy:

wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.

– w przeglądarce Google Chrome należy:

z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

- Mogą Państwo również sprawdzić używane pliki w przeglądarce Chrome w Ustawienia -> Prywatność i Bezpieczeństwo -> Wszystkie pliki cookie i dane witryn -> bp-lesznowola.pl  

Administrator informuje, że powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie ich ustawienia. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Informacje w tym zakresie są przeważnie dostępne na stronie producenta danej przeglądarki.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Administratora.

 

Korzystając z usług na https://bp-lesznowola.pl/biblioteka-online/ i klikając „Facebook” lub „Youtube” Twoje dane będą przetwarzane:

- w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence na portalu społecznościowym Facebook, oraz Serwisie Youtube na warunkach oraz na zasadach określonych przez te Serwisy

- w celu informowania za pomocą w/w Serwisów o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń,  promowaniu naszej Biblioteki i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Serwisów co jest naszym prawnie uzasadniony interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

- skorzystanie z w/w Serwisów jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administratorzy danych, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence, Facebook, oraz Youtub będą przetwarzać następując dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Konofalska
Odpowiada:Joanna Konofalska
Wytworzył:Magdalena Łyszcz
Data ostatniej zmiany:2023-05-16 14:03:21

Archiwum

Data Autor
2023-05-16 14:02 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-12 11:53 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-12 10:58 Magdalena Barańska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 470