Biuletyn Informacji Publicznej
MARINA KAMIEŃ POMORSKI Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Kamień Pomorski, 10.11.2014 r.

Marina Kamień Pomorski sp. z o.o.

72-400 Kamień Pomorski,

Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2

Zapytanie ofertowe

W imieniu „Marina” Kamień Pomorski Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż bezobsługowego systemu monetarnego do natrysków w budynku socjalnym Mariny Kamień Pomorski przy Alei Mistrzów Żeglarstwa.

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezobsługowy system monetarny wraz z niezbędnym osprzętem, obsługujący 8 stanowisk prysznicowych w budynku socjalnym Mariny Kamień Pomorski przy Alei Mistrzów Żeglarstwa.

Główne parametry techniczne: - wandaloodporny paner sterujący obsługujący 8 stanowisk prysznicowych, 4 damskie i 4 męskie znajdujące się w osobnych pomieszczeniach, - programując panel ustala się czas trwania prysznica oraz czas pozostawania w kabinie prysznicowej, - na życzenie klienta panel może być zaprogramowany na inne wartości czasowe niż standartowe ustawienia, - automat przyjmuje monety PLN i EUR oraz specjalnie profilowane żetony

Zamawiający zaleca by Wykonawca przed wyceną zamówienia i złożeniem oferty dokonał wizji w budynku i zapoznał się z warunkami prowadzenia prac, architekturą budynku oraz osobiście dokonał dokładnych pomiarów. Niezbędnym elementem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego (wizualizacji) Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie używane.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Ogólne wymagania dotyczące prac: Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi normami.

Prowadzenie prac Prowadzenie prac w obiekcie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących w przedmiotowym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu wykonywania prac oraz do wywozu powstałych nieczystości na koszt własny.

Gwarancja: Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji jakości na wykonane prace, objęte przedmiotem zamówienia, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

Termin płatności: Zamawiający zapłaci wykonawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, termin płatności może zostać przesunięty przez Zamawiającego do czasu uzyskania zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego WZ, jednak nie dłużej niż kolejne o 21 dni.

Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto, wydzieloną cenę urzędzeń i ich dostawy oraz cenę montażu (jeśli oferta zawiera montaż urządzeń),informację na temat akceptacji warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym,parametry techniczne, projekt graficzny (wizualizację),okres obowiązywania oferty nie krótszy niż 30 dni Przed złożeniem oferty na wykonanie prac objętych niniejszym zamówieniem,

Wykonawca ma możliwość zapoznania się z miejscem wykonywania prac. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się telefonicznie z: Edyta Matelska tel.: 601724494. Kryteria oceny ofert. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny ofert: najniższa cena netto oferty najlepsze rozwiązanie techniczne W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin i miejsce złożeni ofert: Oferty można składać do dnia 17.11.2014 r. drogą mailową na adres: e.matelska@marinakamienpomorski.pl. oraz dadatkowo na adres: e.matelska@wp.pl Oferta przesyłana drogą mailową powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, zeskanowana i przesłana na adres wskazany powyżej. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Edyta Matelska, tel.,601724494 adres e-mail: e.matelska@marinakamienpomorski.pl. oraz e.matelsak@wp.pl

Z poważaniem

Edyta Matelska

Tytuł projektu: „Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II” , nr umowy UDA-RPZP.05.01.01-32- 002/12-00 z dnia 14 czerwca 2013rprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 3

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mateusz Stodulski
Odpowiada:Mateusz Stodulski
Wytworzył:Mateusz Stodulski
Data ostatniej zmiany:2018-07-06 13:30:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10093