Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

 Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

                                                                             Krasnystaw dnia 23-11-2023r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto)

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego orynnowanie budynku garażu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót

stanowiącym załącznik do zapytania.

 

                                                                                              

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

 

Oferty zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29-11-2023r.:

– w formie pisemnej na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasmymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 60a

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                                                              

 

                                                                                Małgorzata Kalinowska

                                                                                /podpis na oryginale/)

 

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

                                                                              Krasnystaw dnia 09-11-2023r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto)

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont lokalu w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarach robót:

- załącznik nr 1: remont łazienki i wc,

- załącznik nr 2: remont korytarza.  

                                                                                              

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

 

Oferty zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14-11-2023r.:

– w formie pisemnej na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasmymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 60a

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                              Małgorzata Kalinowska 

                                                               (podpis na oryginale)               

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych                    Krasnystaw dnia 19-09-2023r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto)

 

 

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wymianę trzech kompletów drzwi (komplet: skrzydło drzwiowe z ościeżnicą) w budynku administracyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

 

 1. Specyfikacja techniczna:

- Drzwi zewnętrzne wejściowe o konstrukcji aluminiowej z szybą, jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm,

- Drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe, pełne gładkie o szerokości 90 cm,

- Drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe, pełne gładkie o szerokości 80 cm,

- Kolor drzwi oraz ościeżnicy  do uzgodnienia z Zamawiającym,

- Drzwi wyposażone w klamkę oraz dwa zamki z wkładką zamykaną obustronnie.

 

 1. Zakres przewidywanych prac:

- Demontaż istniejacych drzwi.

- Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego do szerokości przejścia 90 cm, tak by wejście było      dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Montaż drzwi wraz z ościeżnicą;

- Naprawa / uzupełnienie wszelkich uszkodzeń płytek powstałych w trakcie

wykonywania prac;

- Uzupełnienie ubytków w ścianach w obrębie framugi drzwiowej;

- Estetyczne wykończenie otworów drzwiowych—obróbka tynkarska;

- Malowanie ścian w obrębie framug dopasowując kolor do koloru ścian istniejących

(wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz od strony korytarza);

- Wywóz i utylizacja materiałów po montażu.

 

 1. Informacje dla wykonawcy:

1) Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z lokalizacją

obiektu w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz dokonał pomiarów

z natury otworu do montażu drzwi.

2) Jeśli Wykonawca stwierdzi, że opis przedmiotu zamówienia nie zawiera pełnego

zestawienia rzeczowego robót, lub ma co do niego uwagi, zastrzeżenia, to powinien

zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie i domagać się od niego wyjaśnienia

rozbieżności.

                                                                                              

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji.

 

Oferty zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26 września 2023r.

– w formie pisemnej na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasmymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 60a

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                                                        

                                                                     Małgorzata Kalinowska

                                                                        (podpis na oryginale)

 

 Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych                                   Krasnystaw dnia 07-08-2023r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto)

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (netto), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarach robót:

- załącznik nr 1: remont opaski odwadaniajacej budynek garaży,

- załącznik nr 2: uzupełnienie tynków i malowanie garażu.

                                                                                              

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

 

Oferty zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14-08-2023r.:

– w formie pisemnej na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasmymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 60a

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                                                                Małgorzata Kalinowska

                                                                                                (podpis na oryginale)

                                                               

 

                                                                           Krasnystaw, dn. 05.06.2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektu

od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

 

Zakres usług :

Sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300.

Zakres prac sprzątania pomieszczeń ( 2 razy w tygodniu),  obejmuje:

 1. zamiatanie i mycie podłóg,
 2. wynoszenie śmieci do wyznaczonego punktu
 3. usuwanie kurzu z mebli, parapetów, mycie drzwi
 4. czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
 5. odkurzanie wykładzin dywanowych
 6. podlewanie kwiatów
 7. mycie okien dwa razy w roku.

Środki używane do utrzymywania czystości pomieszczeń ( mydło w płynie, środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci) zapewni Zamawiający.

II . Utrzymywanie terenów zielonych wokół obiektu i zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów

 1. Utrzymywanie terenów zielonych o pow. 35 a wokół obiektów w terminie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku i koszenie trawy dwa razy w miesiącu, przycinkę i formowanie drzew, krzewów, grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, pielenie rabat przed budynkiem w razie potrzeby.
 2. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych – sprzątanie ciągów komunikacyjnych pieszych, dróg dojazdowych, parkingów znajdujących się na posesji.
 3. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów będzie wykonywane po każdorazowych obfitych opadach śniegu i będzie polegać na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową ręcznie i mechanicznie – ciągów pieszych o pow. 37,5 m2 i parkingu 200 m2.

 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy wokół obiektów zapewni  Wykonawca.

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać: dane podmiotu świadczącego usługę, miesięczne wynagrodzenie brutto za usługę.

 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60A

22-300 Krasnystaw

adres mailowy: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Termin składania ofert : 19.06.2023r.

                                                                  

                                                                           Krasnystaw, dn. 15.12.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektu

na rok 2023

 

Zakres usług :

Sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300.

Zakres prac sprzątania pomieszczeń ( 2 razy w tygodniu),  obejmuje:

 1. zamiatanie i mycie podłóg,
 2. wynoszenie śmieci do wyznaczonego punktu
 3. usuwanie kurzu z mebli, parapetów, mycie drzwi
 4. czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
 5. odkurzanie wykładzin dywanowych
 6. podlewanie kwiatów
 7. mycie okien dwa razy w roku.

Środki używane do utrzymywania czystości pomieszczeń ( mydło w płynie, środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci) zapewni Zamawiający.

II . Utrzymywanie terenów zielonych wokół obiektu i zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów

 1. Utrzymywanie terenów zielonych o pow. 10 a wokół obiektów w terminie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku i koszenie trawy dwa razy w miesiącu, przycinkę i formowanie drzew, krzewów, grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, pielenie rabat przed budynkiem w razie potrzeby.
 2. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych – sprzątanie ciągów komunikacyjnych pieszych, dróg dojazdowych, parkingów znajdujących się na posesji.
 3. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów będzie wykonywane po każdorazowych obfitych opadach śniegu i będzie polegać na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową ręcznie i mechanicznie – ciągów pieszych o pow. 37,5 m2 i parkingu 200 m2.

 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy wokół obiektów zapewni  Wykonawca.

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać: dane podmiotu świadczącego usługę, miesięczne wynagrodzenie brutto za usługę.

 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60A

22-300 Krasnystaw

adres mailowy: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Termin składania ofert : 30.12.2022r.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2023-11-23 13:07:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 550