Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Deklaracja Dostępności

________________________________________________ 2021.03.01

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej https://piwkrasnystaw.e-bip.org.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenia w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwkrasnystaw.e-bip.org.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.01

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Ul. Piłsudskiego 60a

22- 300 Krasnystaw tel. 82 576 31 59

e-mail: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

https://piwkrasnystaw.e-bip.org.pl

 

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona https://piwkrasnystaw.e-bip.org.pl jest częściowo zgodna z  Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń :

- brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów , które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie jest możliwe w godzinach pracy urzędu. Przy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie znajdują się dwa parkingi: od strony ulicy Piłsudskiego oraz  od strony ulicy Granicznej. Na parkingach nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, parking jest ogólnodostępny i nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu. Wejście główne do urzędu znajduje się od ulicy Piłsudskiego.

Wejście do budynku Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie znajduje się na poziomie parkingu, a wszystkie pomieszczenia w których przyjmowaniu są interesanci znajdują się na parterze i są ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W urzędzie nie ma osoby posługującej się językiem migowym.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17 lutego 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 17. 02.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kalinowska. Kontaktować się można telefonicznie: 82 576 31 59 lub na e-mail: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej na stronie oraz składać skargi na brak zapewnionej dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można też zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie   lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacji żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny  odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanych wyżej możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

________________________________________________________

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej:

Koordynator ds. dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska
tel.82 576 31 59
e-mail: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2021-03-01 06:16:05

Archiwum

Data Autor
2021-03-01 06:15 Robert Żwirski zobacz
2021-01-22 13:36 Robert Żwirski zobacz
2021-01-22 13:21 Robert Żwirski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1274