Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Aktualności

 

2024.02.09

Komunikat

Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

 

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

 

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:

 

 • ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza
  w pobliżu zbiorników wodnych,

 

 • w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać,

 

 • po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,

 

 • każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

2023.10.12

2023.10.12

 

2023.06.20

2023.05.17

UWAGA WŚCIEKLIZNA

JEŻELI ZNALAZŁEŚ MARTWE ZWIERZĘ Z GATUNKÓW WRAŻLIWYCH NA ZAKAŻENIE WŚCIEKLIZNĄ (LIS, PIES, KOT, NIETOPERZ LUB INNY SSAK) NIEZWŁOCZNIE POWIADOM POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE.

tel. 82 5763159; e-mail: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300 Krasnystaw

Nie zbliżaj się, nie dotykaj, nie zabieraj zwierząt dzikich z ich środowiska naturalnego. 

 

2023.05.08

MIESZKAŃCY
POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej - WŚCIEKLIZNY- w miejscowości Struża, gm. Trawniki, powiat świdnicki, Wojewoda Lubelski w dniu 5 maja 2023 r. wydał Rozporządzenie nr 6 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, w którym miejscowość Boniewo została wymieniona w obszarze zagrożonym, gdzie zakazuje się:
1. organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki;

a na terenie całego powiatu krasnostawskiego obowiązują nakazy:
1. trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2. szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia;
3. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego i pszczoły miodnej w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że szczepienia psów i kotów będą weryfikowane podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów weterynaryjnych zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie. Brak aktualnych szczepień wiąże się z nałożeniem na właściciela zwierząt kar finansowych.

_______________________________________________

 

2023.04.20

2023.04.19

2023.03.15

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

______________________________________________

 

2023.02.23

ŚMIERTELNA CHOROBA LUDZI I ZWIERZĄT

WŚCIEKLIZNA


Śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy.

Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

- pogryzienia przez chore zwierzę,

- przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony

śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,

Okres od pogryzienia do pojawienia się pierwszych objawów choroby, wynosi od 10 dni do 2 lat. Objawowe zakażenia wścieklizną kończą się śmiercią.

OBJAWY WŚCIEKLIZNY U ZWIERZĄT:

- podwyższona ciepłota ciała,
- zmiana usposobienia zwierzęcia,
- utrata wrodzonej bojaźliwości u zwierząt dzikich,
- rozdrażnienie i niepokój,
- wzmożona reakcja na bodźce zewnętrzne,
- ataki szału,
- brak koordynacji ruchowej,
- niezborność wzroku,
- porażenie mięśni żuchwy, gardła, przełyku, ślinotok,
- zaburzenia świadomości,
- drgawki, otępienie, śpiączka.

OBJAWY WŚCIEKLIZNY U CZŁOWIEKA:

- gorączka, ból głowy,
- zaburzenia czucia w miejscu zakażenia,
- wzmożona nerwowość i niepokój,
- łzawienie, rozszerzenie źrenic, potliwość, wzmożone wydzielanie śliny,
- bolesne skurcze mięśni gardła i przełyku przy przełykaniu,
- ślinotok,
- trudności w oddychaniu, skurcze mięśni oddechowych,
- napady drgawek,
- porażenie, apatia, śpiączka.

W przypadku pogryzienia człowieka przez zwierzę należy przemyć ranę wodą z mydłem, zdezynfekować. Po założeniu opatrunku zgłosić się do lekarza, który oceni stopień narażenia pacjenta na zarażenie wścieklizną i kwalifikuje do ewentualnych szczepień.

ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ PODDAJE SIĘ OBSERWACJI

 

Aby uniknąć zakażenia wścieklizną należy:

 • Regularnie szczepić zwierzęta domowe, psy podlegają OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIOM RAZ NA ROK, począwszy od 3 m-ca życia, dla kotów szczepienie jest zalecane, podobnie w przypadku zwierząt wypasanych na pastwiskach,

 • Każde pokąsanie traktować poważnie, nawet w przypadku udokumentowanego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwierzę podlega OBOWIĄZKOWEJ 15-DNIOWEJ OBSERWACJI,

 • Unikać kontaktów z obcymi zwierzętami domowymi i dzikimi, nie dotykać i nie głaskać,

 • Zwierzęta pogryzione musi zobaczyć lekarz weterynarii.

 

KARA
za niezaszczepienie psa w kierunku wścieklizny

zgodnie z art. 85 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , który mówi kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

 

2023.02.17

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.
W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.
Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby
Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.
Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

 

2023.02.14

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1570) zakłady zarejestrowane u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie zobowiązane są złożyć oświadczenie zawierające dane, o których mowa w art. 21 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020r. poz. 1753 ze zm.).

Podmioty, których ten obowiązek dotyczy:

- sprzedaż bezpośrednia,

- rolniczy handel detaliczny,

- działalność marginalna, lokalna i ograniczona,

- punkty skupu dziczyzny,

- koła łowieckie,

- pośrednictwo/ obrót produktami pochodzenia zwierzęcego,

- transport produktów pochodzenia zwierzęcego,

- fermy jaj konsumpcyjnych

Do pobrania: Wzór oświadczenia

 

 

2023.01.17

 

2023.01.13

 

2023.01.11

 

2023.01.11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o prowadzeniu spotkań szkoleniowych dla osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie i drób na terenie powiatu krasnostawskiego

 

Zagadnienia, które będą omawiane na spotkaniach szkoleniowych dla rolników w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie:

Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, zasad wprowadzania zwierząt do gospodarstwa, prowadzenia dokumentacji związanej z hodowlą;
Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywany jest drób przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
Zagrożenia wścieklizną;
Uzyskania uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

Terminy szkoleń:

27.01.2023 r.
24.02.2023 r.
24.03.2023 r.
28.04.2023 r.
26.05.2023 r.
30.06.2023 r.
28.07.2023 r.
25.08.2023 r.
29.09.2023 r.
27.10.2023 r.
24.11.2023 r.
15.12.2023 r.

 

___________________________________________________________

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

 

         W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją  epizootyczną na terenie kraju, spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina, że osoby, które posiadają drób w swoich gospodarstwach  obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2022r. poz. 768)

 

nakazujące:

 

 1. a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych

 

oraz zakazujące:

 

 1. a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

 

 

 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

 

 

2022.03.28

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

______________________________________________

 

2022.03.18

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ
Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);

 • ważne szczepienie na wściekliznę;

 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;

 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną
.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

______________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);

 • діюче щеплення від сказу;

 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;

 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону.

З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:

 1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС - якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон

або

 1. транзит через державу-члена ЄС - якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини.

Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення.

У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

______________________________________________

INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE
WITH COMPANION ANIMALS
(DOGS, CATS, FERRETS)

According to European Union regulations, animals of dog, cat and ferret species entering from Ukraine must have:

 • correct identification (chip);

 • valid rabies vaccination;

 • titration result for antibodies against rabies;

 • health certificate issued by the competent veterinary authority.

By way of derogation due to military activities on the territory of Ukraine, animals accompanying their owners crossing Polish-Ukrainian border may enter Poland without meeting the above veterinary requirements.

If one or more of the above requirements are not met, you should report this fact to an officer of the Polish Border Guard, the National Tax Administration (Customs Administration) or the Police when crossing the state border.

In order for your animal to be covered by the simplified procedure for crossing the state border, you should complete an application for:

 1. a permit to move a companion animal into the EU - if Poland is the country of destination of the person crossing the border

or

 1. transit through a Member State - if Poland is not the country of destination of the person crossing the border.

After completing the application, your animal will be microchipped free of charge and vaccinated against rabies by the Veterinary Inspection.

Once the procedures have been completed, you will be issued with a permit, which will be proof of the legal crossing of the border with your companion animal to its final destination.

Should you cross the border without following the above procedure, you will have to bring your animal to an animal clinic upon arrival at your destination (temporary stay), where you will be informed about further procedures.

 

2202.02.28

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest to choroba zakaźna zwalczana z urzędu, na którą mogą zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek.

Źródło zakażenia : psy i koty!!!!

gryzonie, piżmaki, zajęczaki

jeże, kuny, wiewiórki, sarny

nietoperze

Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (skaleczenie, zadrapanie).

Obowiązek właściciela psów:

Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 3. Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii.

 4. Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia.

KARA: art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

 

2022.01.03

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/ 2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie
z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia w 2022r. dnia wolnego od pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w KrasnymstawieNa podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1074r. Kodeks Pracy (t. j. z 2020r. poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się w 2022r. dzień 7 stycznia wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia 2022r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powiatowy Lekarz Wetrerynarii
Małgorzata Kalinowska

 

 

 

2021.11.16

ZASADY BIOASEKURACJI


kliknij, by pobrać całą informację

_________________________________________________________________

2021.10.25

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Do pobrania pełną treść pisma.

 

 

2021.08.12

2021.07.29

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 2. oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 3. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

__________________________________________________________

 

________________________________________________________________

Warszawa dn. 20 kwietnia 2021r.

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptakówPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany
w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

 

 

20.04.2020 r.

ZALECENIA GIS W CZASIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

Pod niżej zamieszczonym linkiem GIS zamieścił zalecenia i informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/.

 

2019.10.23

2019.07.19

 

 

2019.04.17

2019.04.15

 

2019.02.11

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Jacek Cieliszak
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2024-05-07 16:41:43

Archiwum

Data Autor
2024-05-07 16:40 Robert Żwirski zobacz
2024-02-12 10:58 Robert Żwirski zobacz
2024-02-12 10:57 Robert Żwirski zobacz
2024-02-12 10:57 Robert Żwirski zobacz
2024-01-15 12:26 Robert Żwirski zobacz
2024-01-15 12:25 Robert Żwirski zobacz
2024-01-15 12:24 Robert Żwirski zobacz
2023-10-26 13:17 Robert Żwirski zobacz
2023-10-26 13:15 Robert Żwirski zobacz
2023-10-12 13:26 Robert Żwirski zobacz
2023-10-12 13:24 Robert Żwirski zobacz
2023-06-20 13:38 Robert Żwirski zobacz
2023-06-20 13:38 Robert Żwirski zobacz
2023-06-20 13:36 Robert Żwirski zobacz
2023-06-20 13:36 Robert Żwirski zobacz
2023-06-20 13:34 Robert Żwirski zobacz
2023-05-17 20:06 Robert Żwirski zobacz
2023-05-17 20:06 Robert Żwirski zobacz
2023-05-08 14:28 Robert Żwirski zobacz
2023-05-08 14:23 Robert Żwirski zobacz
2023-05-06 08:30 Robert Żwirski zobacz
2023-05-06 08:29 Robert Żwirski zobacz
2023-05-06 08:29 Robert Żwirski zobacz
2023-04-20 09:28 Robert Żwirski zobacz
2023-04-20 09:26 Robert Żwirski zobacz
2023-04-20 09:22 Robert Żwirski zobacz
2023-04-19 12:46 Robert Żwirski zobacz
2023-04-19 12:45 Robert Żwirski zobacz
2023-04-19 12:42 Robert Żwirski zobacz
2023-03-20 11:45 Robert Żwirski zobacz
2023-03-20 11:45 Robert Żwirski zobacz
2023-03-20 11:44 Robert Żwirski zobacz
2023-02-23 14:22 Robert Żwirski zobacz
2023-02-20 08:50 Robert Żwirski zobacz
2023-02-20 08:49 Robert Żwirski zobacz
2023-02-15 12:42 Robert Żwirski zobacz
2023-02-15 12:42 Robert Żwirski zobacz
2023-01-17 09:54 Robert Żwirski zobacz
2023-01-17 09:50 Robert Żwirski zobacz
2023-01-17 09:50 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:37 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:36 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:34 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:32 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:30 Robert Żwirski zobacz
2023-01-13 18:28 Robert Żwirski zobacz
2023-01-12 09:15 Robert Żwirski zobacz
2023-01-03 13:56 Robert Żwirski zobacz
2022-08-25 08:24 Robert Żwirski zobacz
2022-08-25 08:24 Robert Żwirski zobacz
2022-08-25 08:23 Robert Żwirski zobacz
2022-05-11 13:48 Robert Żwirski zobacz
2022-05-11 13:48 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:24 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:23 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:23 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:21 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:19 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:18 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:57 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:53 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:52 Robert Żwirski zobacz
2022-03-01 10:01 Robert Żwirski zobacz
2022-01-03 10:25 Robert Żwirski zobacz
2022-01-03 10:25 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:11 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:09 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:07 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 10:48 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 10:48 Robert Żwirski zobacz
2021-10-27 12:15 Robert Żwirski zobacz
2021-10-27 12:13 Robert Żwirski zobacz
2021-10-19 07:05 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:36 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:35 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:34 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:41 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-29 10:17 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:37 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:36 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:35 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:40 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:37 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:56 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:55 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:51 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:50 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:45 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:00 Robert Żwirski zobacz
2020-10-23 08:03 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:23 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:18 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:16 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:14 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:13 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:12 Robert Żwirski zobacz
2019-11-28 14:16 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:58 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:55 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:53 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:52 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:21 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:20 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:17 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:22 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:15 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:01 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:00 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:39 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:38 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:12 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:09 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 08:02 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:56 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:54 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:53 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:50 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:47 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:43 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:42 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:40 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:39 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:38 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:13 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:12 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:17 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:16 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:14 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:11 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:09 Robert Żwirski zobacz
2017-11-06 13:20 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:47 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:45 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:43 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:41 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-24 14:41 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:40 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:37 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:46 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:59 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:57 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:53 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:41 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:40 Robert Żwirski zobacz
2017-01-13 11:31 Robert Żwirski zobacz
2016-09-13 08:16 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-24 08:41 Robert Żwirski zobacz
2016-08-12 14:25 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 14:02 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:59 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:57 Robert Żwirski zobacz
2016-03-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6601