Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

 

2022.05.11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o prowadzeniu spotkań szkoleniowych dla osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie i drób na terenie powiatu krasnostawskiego

Szkolenia dla osób zainteresowanych dotyczyć będą :

Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, zasad wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa, prowadzenia dokumentacji związanej z hodowlą;
Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywany jest drób przed wirusem HPAI
Wścieklizny
Uzyskania uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

W przypadku osób, które będą chciały uzyskać zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny, muszą dokonać wpłaty na konto :

BS Krasnystaw 74 8200 0008 2001 0000 0417 0061

w wysokości 17 zł i złożyć potwierdzenie w PIW w Krasnymstawie.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw o godzinie 13.00 w następujących terminach:

25.05.2022r.

24.06.2022r.

29.07.2022r.

26.08.2022r.

30.09.2022r.

28.10.2022r.

25.11.2022r.

29.12.2022r.

Osoby zainteresowane tematyką szkoleń powinny zgłosić swój udział telefonicznie do 20 każdego miesiąca pod nr telefonu: 82 576 31 59 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 14.30.

Liczba osób mogących brać udział w szkoleniu – 20.

 

2022.03.28

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

______________________________________________

 

2022.03.18

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ
Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);

 • ważne szczepienie na wściekliznę;

 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;

 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną
.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

______________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);

 • діюче щеплення від сказу;

 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;

 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону.

З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:

 1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС - якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон

або

 1. транзит через державу-члена ЄС - якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини.

Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення.

У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

______________________________________________

INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE
WITH COMPANION ANIMALS
(DOGS, CATS, FERRETS)

According to European Union regulations, animals of dog, cat and ferret species entering from Ukraine must have:

 • correct identification (chip);

 • valid rabies vaccination;

 • titration result for antibodies against rabies;

 • health certificate issued by the competent veterinary authority.

By way of derogation due to military activities on the territory of Ukraine, animals accompanying their owners crossing Polish-Ukrainian border may enter Poland without meeting the above veterinary requirements.

If one or more of the above requirements are not met, you should report this fact to an officer of the Polish Border Guard, the National Tax Administration (Customs Administration) or the Police when crossing the state border.

In order for your animal to be covered by the simplified procedure for crossing the state border, you should complete an application for:

 1. a permit to move a companion animal into the EU - if Poland is the country of destination of the person crossing the border

or

 1. transit through a Member State - if Poland is not the country of destination of the person crossing the border.

After completing the application, your animal will be microchipped free of charge and vaccinated against rabies by the Veterinary Inspection.

Once the procedures have been completed, you will be issued with a permit, which will be proof of the legal crossing of the border with your companion animal to its final destination.

Should you cross the border without following the above procedure, you will have to bring your animal to an animal clinic upon arrival at your destination (temporary stay), where you will be informed about further procedures.

 

2202.02.28

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest to choroba zakaźna zwalczana z urzędu, na którą mogą zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek.

Źródło zakażenia : psy i koty!!!!

gryzonie, piżmaki, zajęczaki

jeże, kuny, wiewiórki, sarny

nietoperze

Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (skaleczenie, zadrapanie).

Obowiązek właściciela psów:

Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 3. Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii.

 4. Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia.

KARA: art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

 

2022.01.03

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/ 2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie
z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia w 2022r. dnia wolnego od pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w KrasnymstawieNa podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1074r. Kodeks Pracy (t. j. z 2020r. poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się w 2022r. dzień 7 stycznia wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia 2022r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powiatowy Lekarz Wetrerynarii
Małgorzata Kalinowska

 

 

 

2021.11.16

ZASADY BIOASEKURACJI


kliknij, by pobrać całą informację

_________________________________________________________________

2021.10.25

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Do pobrania pełną treść pisma.

 

 

2021.08.12

2021.07.29

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 2. oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 3. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

__________________________________________________________

2021.04.29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o prowadzeniu szkoleń dla osób utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu krasnostawskiego.

Szkolenia dla osób zainteresowanych dotyczyć będą :

 1. Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, zasad wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa, prowadzenia dokumentacji związanej z hodowlą;

 2. Uzyskania uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

W przypadku osób, które będą chciały uzyskać zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny, muszą dokonać wpłaty na konto :

Bank Spółdzielczy w Izbicy 32 9610 0002 2010 0000 3030 0004

w wysokości 17 zł i złożyć potwierdzenie w PIW w Krasnymstawie.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw o godzinie 10.00 w następujących terminach:

28.05.2021r.

25.06.2021r.

30.07.2021r.

27.08.2021r.

24.09.2021r.

29.10.2021r.

26.11.2021r.

30.12.2021r.

Osoby zainteresowane tematyką szkoleń powinny zgłosić swój udział telefonicznie do 20 każdego miesiąca pod nr telefonu: 82 576 31 59 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 14.30.

Z uwagi na zagrożenie SARS –CoV-2 osoby, które wezmą udział w szkoleniu muszą być zdrowe i przebywać w maseczkach zasłaniających usta i nos przez czas trwania szkolenia na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie. Liczba osób mogących brać udział w szkoleniu – 15.

__________________________________________________________

 

________________________________________________________________

Warszawa dn. 20 kwietnia 2021r.

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptakówPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany
w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

 

 

20.04.2020 r.

ZALECENIA GIS W CZASIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

Pod niżej zamieszczonym linkiem GIS zamieścił zalecenia i informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/.

 

2019.10.23

2019.07.19

 

 

2019.04.17

2019.04.15

 

2019.02.11

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Jacek Cieliszak
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2022-08-25 08:24:58

Archiwum

Data Autor
2022-08-25 08:24 Robert Żwirski zobacz
2022-08-25 08:23 Robert Żwirski zobacz
2022-05-11 13:48 Robert Żwirski zobacz
2022-05-11 13:48 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:24 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:23 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:23 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:21 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:19 Robert Żwirski zobacz
2022-03-29 07:18 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:57 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:53 Robert Żwirski zobacz
2022-03-18 11:52 Robert Żwirski zobacz
2022-03-01 10:01 Robert Żwirski zobacz
2022-01-03 10:25 Robert Żwirski zobacz
2022-01-03 10:25 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:11 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:09 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 11:07 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 10:48 Robert Żwirski zobacz
2021-11-16 10:48 Robert Żwirski zobacz
2021-10-27 12:15 Robert Żwirski zobacz
2021-10-27 12:13 Robert Żwirski zobacz
2021-10-19 07:05 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:36 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:35 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:34 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:41 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-29 10:17 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:37 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:36 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:35 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:40 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:37 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:56 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:55 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:51 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:50 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:45 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:00 Robert Żwirski zobacz
2020-10-23 08:03 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:23 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:18 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:16 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:14 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:13 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:12 Robert Żwirski zobacz
2019-11-28 14:16 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:58 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:55 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:53 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:52 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:21 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:20 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:17 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:22 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:15 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:01 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:00 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:39 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:38 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:12 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:09 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 08:02 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:56 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:54 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:53 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:50 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:47 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:43 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:42 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:40 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:39 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:38 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:13 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:12 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:17 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:16 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:14 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:11 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:09 Robert Żwirski zobacz
2017-11-06 13:20 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:47 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:45 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:43 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:41 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-24 14:41 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:40 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:37 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:46 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:59 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:57 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:53 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:41 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:40 Robert Żwirski zobacz
2017-01-13 11:31 Robert Żwirski zobacz
2016-09-13 08:16 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-24 08:41 Robert Żwirski zobacz
2016-08-12 14:25 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 14:02 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:59 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:57 Robert Żwirski zobacz
2016-03-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5121