Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Aktualności

2021.08.12

2021.07.29

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 2. oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 3. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

__________________________________________________________

2021.04.29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o prowadzeniu szkoleń dla osób utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu krasnostawskiego.

Szkolenia dla osób zainteresowanych dotyczyć będą :

 1. Zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, zasad wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa, prowadzenia dokumentacji związanej z hodowlą;

 2. Uzyskania uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

W przypadku osób, które będą chciały uzyskać zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny, muszą dokonać wpłaty na konto :

Bank Spółdzielczy w Izbicy 32 9610 0002 2010 0000 3030 0004

w wysokości 17 zł i złożyć potwierdzenie w PIW w Krasnymstawie.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw o godzinie 10.00 w następujących terminach:

28.05.2021r.

25.06.2021r.

30.07.2021r.

27.08.2021r.

24.09.2021r.

29.10.2021r.

26.11.2021r.

30.12.2021r.

Osoby zainteresowane tematyką szkoleń powinny zgłosić swój udział telefonicznie do 20 każdego miesiąca pod nr telefonu: 82 576 31 59 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 14.30.

Z uwagi na zagrożenie SARS –CoV-2 osoby, które wezmą udział w szkoleniu muszą być zdrowe i przebywać w maseczkach zasłaniających usta i nos przez czas trwania szkolenia na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie. Liczba osób mogących brać udział w szkoleniu – 15.

__________________________________________________________

 

________________________________________________________________

Warszawa dn. 20 kwietnia 2021r.

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

________________________________________________________________

 

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego (link)

Ogłoszenie na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptakówPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany
w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

 

 

22.10.2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 21 października 2020 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z jej zapisami gminy:

- Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana oraz część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem objętym ograniczeniami ( czerwony);

- Rudnik, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem zagrożenia ( niebieski).

W obu strefach obowiązują przepisy prawa określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

22.10.2020 r.

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI (CZERWONY)

OBSZAR ZAGROŻENIA (NIEBIESKI)

W gospodarstwach w których utrzymywana jest trzoda chlewna

NAKAZUJE SIĘ:

 1. Utrzymywanie świń:

- w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,

- w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

 1. Sporządzenie przez posiadacza świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

 2. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

 3. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

- wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa, oraz przed budynkami w których utrzymywane są świnie, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż metr;

- wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wjazdu lub wyjazdu, a długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na teren gospodarstwa;

- a także stałe utrzymanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

 2. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczenie i odkażanie obuwia;

 3. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

 4. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tych czynności;

 5. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

 6. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

 7. Wdrożenie programu monitorowania gryzoni

ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed podaniem świniom;

 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

 3. Wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

 4. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

20.04.2020 r.

ZALECENIA GIS W CZASIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

Pod niżej zamieszczonym linkiem GIS zamieścił zalecenia i informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/.

 

 

16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W KRASNYMSTAWIE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie pracy przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu na wykonywaniu:

1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednio obsługę interesantów.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od osobistych wizyt klientów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie.

PLW w Krasnymstawie po analizie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przypadkami zakażeń koronawirusem jak również bardzo poważnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez ten wirus zwraca się do wszystkich petentów o wyrozumiałość i składanie wszelkich dokumentów wyłącznie pocztą elekroniczną na adres:

krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

względnie tradycyjnie w formie listu na adres inspektoratu.

Porady można zasięgnąć pod nr tel.

82 576 31 59

Zobowiązuję ponadto urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrotu zwierzątami.

 

2020.03.13

2019.11.25

2019.10.23

2019.07.19

 

2019.06.06

 

2019.04.17

2019.04.15

 

2019.02.11

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

 

2018.08.23

 

 

2018.07.25

 

2018.07.04

 

 

2018.06.13

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)

W związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

1.    nakazuje się:
a)    karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b)    prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wyjeżdzających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
c)    zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d)    utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wyjścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,
e)    wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f)    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,
g)    bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h)    używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
i)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
- wejściami do gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa, oraz przed wejściami do budynków i  pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m,
- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i przed wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa,
 a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j)    sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k)    zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem- w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

2.    zakazuje się:
a)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
b)    wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt
c)    karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 przed ich podaniem świniom
d)    wykorzystywania w pomieszczeniach w których sa utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni przez jej wykorzystaniem

Dopuszcza się  ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem , że byłe one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej  należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

Padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krasnymstawie pod numerem telefonu (082) 576-31-59


Kopia zał.1 dokumentacja przeglądu budynków.xlsx
Kopia zał.2 rejestr środków transportu.xlsx
Kopia zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń.xlsx
Kopia zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie.xlsx
Kopia zał.7 wzór spisu świń.xlsx 

2018.02.15

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie całego kraju osoby utrzymujące trzodę chlewną obowiązują następujące przepisy:

 1. nakazuje się:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wyjeżdzających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

 3. zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wyjścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,

 5. wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,

 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności

 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem- w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

 

 1. zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń

 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 60A, 22-300 Krasnystaw lub pod numerem telefonu (082)576-31-59

 

 

2017.11.22

 

2017.11.06

 

2017.06.21

K O M U N I K A T LUBELSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W LUBLINIE OSTRZEGA!!! PRZED OSZUSTAMI PODAJĄCYMI SIĘ ZA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

K O M U N I K A T

 LUBELSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W LUBLINIE

OSTRZEGA!!!

PRZED  OSZUSTAMI  PODAJĄCYMI  SIĘ  ZA  PRACOWNIKÓW
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

WYŁUDZAJĄCYMI PIENIĄDZE OD HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM OGNISK AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

 

INFORMUJĘ, ŻE PRACOWNICY INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONTROLI OKAZUJĄLEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ, ODZNAKĘ ORAZ NIE POBIERAJĄ PIENIĘDZY W GOTÓWCE TYTUŁEM KARY!!!

___________________________

 

 

 

 

 

 2017.04.14

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie kwiecień 2017 r.

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737)
na terenie województwa lubelskiego w dniach 23-28 kwietnia 2017 roku
zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów
wolno żyjących metodą doustną. 


Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach
30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się
do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do
lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych
szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i  !!!

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Paweł Piotrowski

2017.04.05

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w związku z wejściem w życie w dniu 06.04.2017r.rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

informuje

że zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu  lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 poz. 722) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązani są przestrzegać nakazów:

1.utrzymywania drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii fakt utrzymywania drobiu;

3. drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych do których dostęp mają ptaki dzikie;

4. pasza  i woda musi być zabezpieczona przed dostępem ptaków dzikich i przed ich odchodami;

5. ściółka użyta w gospodarstwie ma być przetrzymywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Jednocześnie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie  lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. Zwiększona śmiertelność drobiu lub innych utrzymywanych w gospodarstwie ptaków,
 2. Spadku pobierania paszy i wody;
 3. Objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność,
 4. Sinica i wybroczyny, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

Rozporządzenie MRiRW

 

 ______________________________________________________________

 

 

Zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Plik do pobrania

 

 ______________________________________________________________


Formularz do zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych
praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń,
mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń
Usługa jest w pełni anonimowa
Zgłoś przypadek

 

 ______________________________________________________________

 

 

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

 

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

 

 1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

 

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

 

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

 

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

 

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

 

 • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

 

 1. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

______________________________________________________________

UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

marzec 1, 2016

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
 3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Jacek Cieliszak
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2021-08-16 13:36:21

Archiwum

Data Autor
2021-08-16 13:35 Robert Żwirski zobacz
2021-08-16 13:34 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:41 Robert Żwirski zobacz
2021-07-30 07:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-29 10:17 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:40 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:37 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:36 Robert Żwirski zobacz
2021-04-23 11:35 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:40 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:39 Robert Żwirski zobacz
2020-12-16 13:37 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:56 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:55 Robert Żwirski zobacz
2020-11-05 08:51 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:50 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:45 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-11-02 09:00 Robert Żwirski zobacz
2020-10-23 08:03 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:04 Robert Żwirski zobacz
2020-04-21 09:02 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:23 Robert Żwirski zobacz
2020-03-16 14:18 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:16 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:14 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:13 Robert Żwirski zobacz
2020-03-15 21:12 Robert Żwirski zobacz
2019-11-28 14:16 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:58 Robert Żwirski zobacz
2019-11-26 08:55 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:53 Robert Żwirski zobacz
2019-10-23 08:52 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:21 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:20 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-07-19 11:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:19 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:17 Robert Żwirski zobacz
2019-06-08 07:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:22 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:16 Robert Żwirski zobacz
2019-04-23 09:15 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:01 Robert Żwirski zobacz
2019-02-15 08:00 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:39 Robert Żwirski zobacz
2019-02-12 10:38 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:12 Robert Żwirski zobacz
2018-08-23 16:09 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 08:02 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:59 Robert Żwirski zobacz
2018-07-29 07:56 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:54 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:53 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:50 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:47 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:43 Robert Żwirski zobacz
2018-07-04 20:42 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:40 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:39 Robert Żwirski zobacz
2018-06-13 09:38 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:13 Robert Żwirski zobacz
2018-02-22 08:12 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:17 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:16 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:14 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:11 Robert Żwirski zobacz
2017-11-23 10:09 Robert Żwirski zobacz
2017-11-06 13:20 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:47 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:45 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:43 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:41 Robert Żwirski zobacz
2017-06-21 11:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-24 14:41 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:40 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:37 Robert Żwirski zobacz
2017-04-19 09:22 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:46 Robert Żwirski zobacz
2017-04-05 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:59 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:57 Robert Żwirski zobacz
2017-02-17 12:53 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:45 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:44 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:41 Robert Żwirski zobacz
2017-02-01 12:40 Robert Żwirski zobacz
2017-01-13 11:31 Robert Żwirski zobacz
2016-09-13 08:16 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-31 08:17 Robert Żwirski zobacz
2016-08-24 08:41 Robert Żwirski zobacz
2016-08-12 14:25 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 14:02 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:59 Robert Żwirski zobacz
2016-05-11 13:57 Robert Żwirski zobacz
2016-03-23 09:21 Robert Żwirski zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4110