tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
drukuj

Archwium - Organizacja

Dyrektor
mgr Anna Hołownia


Kierownik internatu

mgr Elżbieta Politowska

 

Główna księgowa

mgr Danuta Przekaza


 

Status prawny:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim  jest  jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.

 

Organ prowadzący: Powiat Siedlecki

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki  Kurator Oświaty

 

 Skład organizacyjny Ośrodka.

 

Zgodnie z projektem organizacyjnym w roku szkolnym 2013 – 2014 SOSW w Stoku Lackim będzie się składał z:

  1. Szkoły Podstawowej Specjalnej z pięcioma oddziałami  (klasy  IVA, VAA, VAB dla uczniów autystycznych, oraz klasy V i VI)
  2. Gimnazjum Specjalnego czterema oddziałami (klasa IG, IIG, IIIG oraz IIIAG dla uczniów autystycznych)
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z trzema oddziałami (klasa IPdp, IIAPdp, IIBPdp)
  4. Zajęcia rewalidacji wychowawczej – trzy grupy
  5. Internat z 6 grupami wychowawczymi, w tym jedna grupa dla wychowanków autystycznych.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM

 

Grudzień 2011

W 01

 

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka.

Rozdział III

Struktura organizacyjna.

Rozdział IV

Kierownictwo Ośrodka.

Rozdział V

Podstawowe zadania pionów Ośrodka i pracowników funkcyjnych.

Rozdział VI

Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami Rady Pedagogicznej i Ogólnego Zebrania Wszystkich Pracowników Ośrodka.

Rozdział VII

Podstawowe zasady planowania pracy w Ośrodku.

Rozdział VIII

Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Rozdział IX

System kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Rozdział X

Zasady podpisywania pism.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zwany dalej "Ośrodkiem" wykonuje swoje zadania w oparciu o Statut Ośrodka.

2. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujących pracowników funkcyjnych: dyrektora, kierownika internatu, główną księgową, sekretarza, starszego mistrza, kucharkę, kierowcę

 

 

 

§ 2.

 

1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka zwany dalej "regulaminem" określa organizacje i zasady działania placówki.

2. W działalności Ośrodka zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

-  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483),

-  Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. Nr 3 z pózn. zmianami),

-  Ustawa z dnia 26.04.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reforma ustrojowa  państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

-  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),

-  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.  U. z 1994 r. Nr 147, poz. 686 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 23 maja 1992r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 55 poz. 234 zm. Dz. U. z 1994r. nr 43, poz. 163, z 1996r. nr 24, poz. 110),

-  Statut Ośrodka,

-  Regulamin Organizacyjny Ośrodka,

-  Regulamin Pracy.

 

§ 3.

 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy

    Kierownika Internatu.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za przestrzeganie

    dyscypliny finansowej, dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej oraz przepisów

    bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4.

 

1.Dyrektor Ośrodka może delegować swoje uprawnienia na Kierownika Internatu lub Sekretarza Ośrodka.

2.Upoważnienia i pełnomocnictwa nadawane są w sposób:

1)     jednoznacznie wskazujący zakres i termin obowiązywania uprawnienia,

2)     uwzględniający zakres odpowiedzialności  w zależności od  wagi podejmowanych decyzji.

3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Internatu Ośrodka na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

 

 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

 

§ 5.

 

1. Celem głównym Ośrodka jest rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka niepełnosprawnego, jego socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, aby mógł:

1)     Osiągnąć możliwie wszechstronny rozwój społeczno-moralny.

2)      Porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub poza

      werbalnie.

3)     Zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych

      potrzeb życiowych.

4)     Uczestniczyć w życiu społecznym, adekwatnie do indywidualnego poziomu

      sprawności i umiejętności.

5)     Uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami

      danej zbiorowości znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia

      społecznego.

6)     Podjąć odpowiedzialność za siebie i innych oraz za dokonywane przez siebie wybory

      moralne.

 

§ 6.

 

Ośrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

 

1. Celem edukacyjnym jest wszechstronny i harmonijny rozwój, podjęcie dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, przygotowanie uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

 

2. Celem wychowawczym jest wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonywać wyboru właściwych wartości moralnych, człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym.

 

3.Celem terapeutycznym jest korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków.

 

4. Celem profilaktycznym jest popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie wszelkim działaniom występującym zarówno n terenie Ośrodka jak i w środowisku lokalnym.

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

§ 7.

 

W celu realizacji zadań w Ośrodku wyodrębnia się następujące piony:

1. Pion dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczy, w skład którego wchodzą:

-   nauczyciele,

-   wychowawcy,

-   psycholog.

Realizację zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego nadzoruje Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu.

2. Pion finansowo-księgowy w skład którego wchodzą:

-         główna księgowa,

-         starszy referent,

-         specjalista,

Realizację zadań pionu finansowo-księgowego  nadzoruje Główny Księgowy.

3. Pion administracyjny, w skład którego wchodzą:

-         sekretarz Ośrodka,

-         informatyk,

-         referent,

Realizację zadań pionu administracyjnego  nadzoruje Sekretarz Ośrodka.

4. Pion pracowników obsługi, w którego skład wchodzą:

a)      kucharka oraz podległe jej pomoce kuchenne,

b)      pomoce nauczyciela/wychowawcy,

c)      sprzątaczki, woźne,

d)      praczka,

e)      robotnik wykwalifikowany,

f)        robotnika do prac ciężkich,

g)      konserwator,

h)      starszy mistrz,

i)        kierowca.

5. Realizację zadań pionu obsługowego, stanowiska: a), b), c), d)  nadzoruje Kierownik

    Internatu.

6. Realizację zadań pionu obsługowego, stanowiska: e), f), g),   nadzoruje starszy mistrz.

7. Realizację zadań na stanowisku kierowcy  nadzoruje bezpośrednio Dyrektor.

8. Realizację zadań na stanowisku starszego mistrza  nadzoruje bezpośrednio Dyrektor.

 

§ 8.

 

Dyrektorowi Ośrodka podlegają bezpośrednio:

-         Główny Księgowy,

-         Kierownik Internatu,

-         Sekretarz Ośrodka.

-         Starszy mistrz,

-         Kierowca

§ 9.

 

Ilość etatów w poszczególnych pionach określa Dyrektor na każdy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym Ośrodka

 

IV. KIEROWNICTWO OŚRODKA

 

§ 10.

 

Dyrektor Ośrodka.

Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:

1. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Ośrodka.

2. Realizowanie Uchwał Rady Pedagogicznej. 

3. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i

 opiekuńczych Ośrodka;

4. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy oraz właściwych warunków pracy.

5. Realizowanie zaleceń organu prowadzącego i pełniącego nadzór pedagogiczny na zasadach

    określonych w przepisach oświatowych oraz innych zaleceń wydanych przez organy

    upoważnione do kontroli.

6. Przedkładanie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu planów organizacyjnych

    Ośrodka.

7. Opracowanie i realizowanie planu finansowego Ośrodka oraz przedstawienie go

    pracownikom Ośrodka.

8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkół oraz skreślenia z listy

    uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

9. Zapewnienie w ramach możliwości pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich

    doskonalenie zawodowe.

10. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników

      ośrodka, których ocenę określają odrębne przepisy.  

11. Określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,

      wyznaczanie pracownikom zadań doraźnych nie wynikających z ich zakresu obowiązków,

      których realizacja jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania placówki.

12. Zatwierdzanie obowiązujących w ośrodku wewnętrznych aktów prawnych.

13. Zatwierdzanie funkcjonujących w ośrodku:

1)      Planów pracy.

2)      Planów lekcji.

3)      Planów pracy DWO.

4)      Planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.

5)      Przydziału godzin,

12. Zarządzanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, ZFŚS.

13. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

14. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Ośrodka.

15. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka.

16. Powoływanie i odwoływanie członków kadry kierowniczej po uzyskaniu akceptacji

      organu prowadzącego.

17. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji

      pedagogicznych i projektów zmian.

18. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym

      hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców,

      prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.

19. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym

      pracownikom Ośrodka.

20. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań opracowanych przez innych pracowników Ośrodka.

21. Sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka i przedkładanie ich na Radzie Powiatu.   

21. Planowanie i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących działalności Ośrodka.

22. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bhp i

      p.poż.

23. Określanie kierunków rozwoju placówek i gromadzenie materiałów z tym związanych.

24. Czuwanie nad prawidłowością gospodarki środkami finansowymi oraz przestrzeganie

      dyscypliny finansowej.

25. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

26. Reprezentowanie placówki na zewnątrz.

 

 

 

 

§ 11.

 

Kierownik Internatu Ośrodka.

 

1. Nadzoruje przestrzeganie przez  pracowników pedagogicznych oraz obsługowych Ośrodka

    zasad, norm, regulaminów, zarządzeń i przepisów prawa obowiązujących w Ośrodku.

2. Nadzoruje realizację przez podległych sobie pracowników ich zakresów obowiązków,

    uprawnień i odpowiedzialności.

3. Nadzoruje pracę starszego referenta w sferze związanej z wyżywieniem i zaopatrzeniem –

    wydaje mu w tym zakresie wiążące polecenia.

4. Wspólnie z Dyrektorem Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny w placówce.

5. Podpisuje, w razie nieobecności dyrektora lub na jego zlecenie przelewy i  czeki.

6. Podpisuje wewnętrzne dokumenty typu „magazyn wyda”.

7. Odpowiednio reaguje na wszelkie nieprawidłowości  zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

    wychowanków , pracowników Ośrodka oraz mieniu Ośrodka, jeżeli działanie przez niego

    podjęte nie zapewniają rozwiązania problemu niezwłocznie informuje o sytuacji Dyrektora

    Ośrodka

 

§ 12.

 

Do zadań i kompetencji Kierownik Internatu Ośrodka należy:

 

1. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji

    uczniów.

2. Bezpośrednie nadzorowanie realizacji wszelkich planów pracy szkół wchodzących w skład

    Ośrodka i internatu Ośrodka.

3. Współpraca z Radą Rodziców Ośrodka.

4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym

    hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców,

    prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.

5. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem dokumentacji pedagogicznej Ośrodka.

6. Wykonywanie zestawień godzin ponadwymiarowych oraz godzin  „karcianych”

    pracowników pedagogicznych.

7. Opieka nad realizacją i prawidłową organizacją wszystkich imprez ogólnoośrodkowych,

    wycieczek, zatwierdzanie programu i kontrola dokumentacji tych imprez.

8. Dokonywanie bieżących zmian w organizacji placówki spowodowanych absencją

    pracowników lub imprezami.

9. Organizowanie we współpracy z Dyrektorem Ośrodka procesu

    dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego  w placówce.

10. Organizowanie i nadzorowanie samokształcenia w ramach działających zespołów

      wychowawczych i pedagogicznych Ośrodka;

11. Z upoważnienia  Dyrektora, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

12. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym Ośrodka.

13. Określanie harmonogramu i udział w pracach zespołów RP.

14. Opracowanie planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.

15. Udzielanie rodzicom informacji o działalności dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczej

      Ośrodka.

16. Sprawowanie nadzoru nad mieniem Ośrodka, koordynowanie prac związanych ze

      sposobem gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego placówki

17. Nadzorowanie pracy stołówki.

18. Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

      Ośrodka.

 

 

V. PODSTAWOWE ZADANIA PIONÓW OŚRODKA I PRACOWNIKÓW FUNKCYJNYCH.

 

Pion dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy.

 

§ 13.

 

1.      Działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w ośrodku realizują pracownicy pedagogiczni Ośrodka, tj. Dyrektor Ośrodka, Kierownik Internatu,  nauczyciele, wychowawcy, psycholog Ośrodka.

2.        Zadania, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników pedagogicznych Ośrodka określa Statut Ośrodka.

3.      Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu kieruje pracą pracowników pedagogicznych.

4.      Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu sprawują w Ośrodku  zadania związane z nadzorem pedagogicznym.

 

 

Pion finansowo-księgowy.

 

§ 14.

 

1.      Pion finansowo – księgowy zajmuje się prowadzeniem obsługi finansowo – księgowej Ośrodka pionem tym kieruje Główny Księgowy.

2.      Główny Księgowy – główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Głównemu księgowemu  podlegają bezpośrednio następujący pracownicy: starszy referent, specjalista.

4.      Główny księgowy  odpowiada za prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem, realizowanie powierzonych obowiązków przez siebie i podległych mu pracowników

      a  w szczególności:

1)      Prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

      a w szczególności:

a)      sporządza, przyjmuje, nadaje prawidłowy obieg i kontroluje dokumenty finansowe w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)      na bieżąco i prawidłowo prowadzi księgowości analityczną i syntetyczną wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:

-   terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-   sprawowanie odpowiedzialnym pracownikom  skutecznej ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

-   prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

c)   przekazuje Dyrektorowi Ośrodka do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 10    listopada, 10 grudnia i 20 grudnia analizę stanu finansów placówki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach uwzględniającą:  przyznany budżet, środki wykorzystane, zobowiązania, środki pozostałe do wykorzystania, do analizy dołącza wnioski dotyczące dalszej realizacji budżetu.

2)      Prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

 

a)  wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji jednostki,

b)  zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez jednostkę,

c)  nadzoruje przestrzeganie przez starszego referenta zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)  nadzoruje  terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań realizowane przez specjalistę,

e)  rozlicza środki  przeznaczone na doskonalenie nauczycieli

f)   zarządza, kontroluje i rozlicza spisy z natury (inwentaryzacje), przedmiotów nietrwałych i środków trwałych,

3)      We współpracy z referentem prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną funduszu

      socjalnego.

4)  Analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środków

      pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki.

5)  Dokonuje w ramach kontroli zarządzającej analizy:

a)  legalności dokumentów dot. wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmiany,

b)  operacji gospodarczej jednostki, stanowiącej przedmiot księgowań.

6)  Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora

     jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

     planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

7)  Opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu.

8)  Wspólnie ze starszym mistrzem prowadzi całość spraw związanych z remontami, a w

     szczególności:

a)  przygotowuje dokumenty do przetargów na prace remontowe,

b)  zapewnia prawidłowość działań finansowych prowadzonych w związku z remontami lub inwestycjami.

9) Określa tryb, wg którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej.

10) Przyjmuje, wydaje, ewidencjonowaniem i rozlicza środki trwałe.

11) Nadzoruje realizację przez podległych sobie pracowników ich zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

12) Wykonuje inne obowiązki zlecane przez dyrektora Ośrodka.

 

 

 

Pion administracyjny

 

§ 15.

 

1.      Pion administracyjny zajmuje się prowadzeniem administracji Ośrodka pionem tym kieruje sekretarz.

2.      Sekretarz Ośrodka – podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Sekretarzowi podlega bezpośrednio referent i informatyk.

4.      Do obowiązków Sekretarza Ośrodka należy:

1)      Przestrzeganie ustaleń instrukcji kancelaryjnej.

2)      Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumenty jak: księga uczniów, ewidencja wychowanków internatu.

3)      Czuwanie nad kompletnością dokumentacji oświatowej (arkusze ocen, księgi uczniów i wychowanków, teczki wychowanków itp.), kompletuje i odpowiednio segreguje IPET-y, oceny opisowe, protokóły z posiedzeń zespołów.

4)      Prowadzenie spraw meldunkowych wychowanków.

5)      Prowadzenie spraw kadrowych a w tym:

a)      prowadzi teczki akt osobowych pracowników,

b)      sporządza umowy o pracę,

c)      sporządza zmiany w angażach związane ze zmianą składników wynagrodzenia,

d)      oraz przesunięciami w zatrudnieniu poszczególnych pracowników,

e)      terminowo sporządza i wydaje świadectwa pracy,

f)        na bieżąco gromadzi i odpowiednio segreguje dokumenty niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników Ośrodka,

g)      sporządza i wydaje zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu pracowników ośrodka,

h)      sporządza i prowadzi listy obecności pracowników,

i)        prowadzi rejestr nieobecności pracowników,

j)        prowadzi rejestr urlopów macierzyńskich, wychowawczych,

k)      przygotowuje plan urlopów wypoczynkowych pracowników  na dany rok,

l)        prowadzi księgę wyjść pracowników w godzinach pracy.

6)      Sporządzanie zaświadczeń dla rodziców związanych z pobytem dziecka w placówce.

7)      Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

8)      Prowadzenie rejestr zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników.

9)      Przestrzeganie instrukcji w sprawie zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

10)  Prowadzenie rejestru okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, Wydawanie pracownikom ośrodka odpowiednich skierowań.

11)  Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

12)  Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Ośrodka.

13)  Sporządzanie sprawozdań do GUSu o zatrudnieniu  Z03, Z05, Z06.

14)  Prowadzenie teczek uczniów i wychowanków.

15)  Prowadzenie rejestru pracowników z podziałem na stanowiska i etaty w rozbiciu na rozdziały.

16)  Współpracuje z Fundacją ORANGE „Telefon do Mamy”, a w tym:

a)      rozdziela karty telefoniczne,

b)      prowadzi ewidencję wydanych kart,

c)      wykonuje raporty z wykorzystanych kart.

17)  Prowadzenie  dokumentacji dotyczącej zakupów i ewidencji wyposażenia Ośrodka – konto „013”.

18)  Prowadzenie  szczegółowej ewidencji ilościowo – wartościową majątku ośrodka.

19)  Sporządzanie protokółów przyjęcia, przekazania, umów odpowiedzialności materialnej.

20)  Rozlicza inwentaryzację dotyczącą  wyposażenia.

 

 

Pion obsługowy.

 

§ 16.

 

1.Pion obsługowy zajmuje się obsługą Ośrodka - pionem tym kieruje Kierownik Internatu, któremu podlegają bezpośrednio, pomoce nauczyciela, sprzątaczki, praczka, woźne, kucharka.

2.Do obowiązków kucharki należy:

1)      Wykonywanie prac w sposób zgodny z wymogami Sanepidu i zasadami BHP oraz stosowanie się do otrzymywanych poleceń i wskazówek przełożonych.

2)      Pobieranie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru na dokumencie księgowym MW i w codziennych raportach żywieniowych.

3)      Koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowaniu obiadu.

4)      Dbanie o racjonalność i jakość żywienia uczniów, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.

5)      Odpowiada za stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń, urządzeń i wydawanych posiłków.

6)      Układanie wspólnie ze starszym referentem jadłospisów.

7)      Codziennie opracowuje pisemne zapotrzebowanie na artykuły spożywcze zgodnie z jadłospisem i recepturą oraz przekazuje je starszemu referentowi.

8)      Prowadzenie kart kontroli – rejestrów HACCP wykonywanych czynności.

9)      Przestrzeganie ustalonych przez Kierownika Internatu godzin wydawania posiłków.

10)  Dbanie o prawidłowe wykorzystanie sprzętu kuchennego.

11)  Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji i procedur sporządzonych dla potrzeb kuchni Ośrodka.

12)  Wydawanie posiłków wg obowiązujących norm i  gramatur.

13)  Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą.

14)  Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego.

15)  Obowiązkowe noszenie czystej odzieży ochronnej.

16)  Dbanie o czystość w kuchni, zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i ubytków – pełna odpowiedzialność za kuchnię.

17)  Przestrzeganie tajemnicy służbowej i kodeksu etyki pracowników samorządowych.

18)  Wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączanie elektrycznych po skończonej pracy, zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie drzwi przed opuszczeniem Ośrodka.

19)  Przestrzeganie aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.

20)  Odpowiada materialnie za mienie Ośrodka znajdujące się w pomieszczeniach kuchni.

21)  Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach itp.

22)  W czasie nieobecności w pracy, zastępstwo pełni pomoc kuchenna.

23)  Kucharce podlegają bezpośrednio pomoce kuchenne.

 

§ 17.

 

1.      Starszy mistrz – starszy mistrz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2.      Do obowiązków starszego mistrza należy:

 

1)      Bieżąca obsługa instalacji solarnej.

2)      Kierowanie pracą podległych pracowników.

3)      Monitorowanie stanu technicznego, maszyn urządzeń i obiektów Ośrodka.

4)      Dokonywanie w miarę posiadanych możliwości niezbędnych napraw maszyn i urządzeń.

5)      Zlecanie wyspecjalizowanych firm, za zgodą Dyrekcji Ośrodka, dokonywania niezbędnych     napraw i remontów.

6)      Czuwanie nad terminowym wykonywaniem lub zlecaniem do wykonania niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz.

7)      Przedstawianie dyrekcji ośrodka wniosków oraz propozycji rozwiązywania konkretnych problemów natury technicznej.

8)      Na zlecenie dyrekcji nadzorowanie prowadzenia napraw i bieżących remontów w ośrodku.

9)      Opracowywanie i przedstawianie dyrekcji ośrodka do akceptacji planów napraw, remontów i inwestycji niezbędnych do przygotowywania budżetu na rok  następny.

10)  Opracowywanie na zlecenie dyrekcji  wniosków do instytucji zewnętrznych dotyczących finansowanie inwestycji, zakupów,  remontów -  wykonywanie sprawozdań z realizacji w/w wniosków.

11)  Opracowywanie na zlecenie Dyrekcji,  planów, analiz,  projektów, pism, sprawozdań, itp.

12)  Wykonywanie zadań związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową.

13)  Starszemu mistrzowi podlega bezpośrednio: konserwator, robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac ciężkich

 

§ 18

 

1.      Kierowca – kierowca podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2.      Do obowiązków kierowcy należy:

 

1)      Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przewozu uczniów, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, dostosowanie prędkości do warunków drogowych i stanu zdrowia przewożonych uczniów.

2)      Jeżdżenie samochodem zgodnie z wyznaczonym grafikiem i poleceniami wydanymi przez dyrekcję Ośrodka.

3)      Przed rozpoczęciem jazdy kierowca sprawdza czy pasażerowie są przypięci pasami – jeśli tego wymaga sytuacja z wykorzystaniem fotelików. Osoby na wózkach powinny być przypięte do wózka a wózek trwale unieruchomiony w pojeździe, drzwi zamknięte i zablokowane.

4)      W trakcie wsiadania i wysiadania uczniów, w wypadkach koniecznych,  kierowca służy im pomocą.

5)      W przypadku nagłego zdarzenia drogowego: awarii pojazdu, kolizji, wypadku lub korka na drodze, kierowca podejmuje decyzję o dalszym działaniu, jeżeli tylko jest to możliwe informuje o zaistniałej sytuacji dyrekcję Ośrodka, opiekun zaś sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo.

6)      Wykonywanie swoich  zadań w sposób efektywny dbając o należytą eksploatację pojazdu, oszczędność materiałów eksploatacyjnych, w szczególności paliwa.

7)      Dokonywanie i rozliczanie zakupów paliwa zgodnie z obowiązującymi  w Ośrodku zasadami.

8)      Skrupulatne, zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie dokumentów drogowych.

9)      Dbałość o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej oraz w porozumieniu z dyrekcją Ośrodka zlecanie z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnych napraw, konserwacji remontów i przeglądów.

10)  Utrzymywanie czystości i estetyki pojazdu.

11)  Dopilnowanie by wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdem oraz dokumenty pojazdu były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami, zgłaszanie ewentualnych wniosków w tym względzie z odpowiednim wyprzedzeniem Dyrektorowi Ośrodka.

12)  Dokonywanie, we współpracy ze starszym referentem i zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi,  zaopatrzenia Ośrodka.

13)  Ściśle  współpracuje z opiekunem uczniów, wzajemne powiadamianie się o występujących problemach, niedogodnościach, zagrożeniach.

14)  W trakcie wyjazdów i wycieczek współpracuje z pracownikami  pedagogicznymi ośrodka i pomocami nauczyciela -  we wszystkich sprawach związanych z jazdą (prędkością, trasą, postoje) decyduje kierowca – w sytuacjach wątpliwych swoją decyzję uzgadnia z dyrekcją Ośrodka.

15)  Kierowca nie może przewozić uczniów bez opiekuna.

16)  Zachowuje się taktownie i życzliwie wobec pracowników Ośrodka, uczniów, ich rodziców i opiekunów mając świadomość, że reprezentuje placówkę.

17)  Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka.

 

 

§ 19.

 

Zadania pozostałych pracowników Ośrodka określają ich zakresy obowiązków.

 

 

 

VI ZASADY POSTĘPOWANIA  Z WNIOSKAMI I UCHWAŁAMI RADY PEDAGOGICZNEJ  I OGÓLNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

§ 20.

 

 

Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami Pary Pedagogicznej określa Statut Ośrodka i Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 21

 

1.      Dyrektor może zwołać Ogólne Zebranie Wszystkich Pracowników Ośrodka celem przedstawienia ogółowi szczególnie istotnych dla placówki spraw i problemów.

2.      Obecność pracowników Ośrodka na takim zebraniu jest obowiązkowa, zebranie ma charakter informacyjny i  opiniotwórczy.

3.      Z zebrania sporządza się oddzielny protokół. 

 

 

VII PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY W OŚRODKU

 

§ 22

 

Planowanie pracy Ośrodka polega na opracowaniu:

-   projektu budżetu Ośrodka,

-   projektu organizacyjnego ośrodka,

-   planu zajęć lekcyjnych,

-   grafiku grup wychowawczych,

-   rocznego kalendarza rozwoju ośrodka,

-   planu nadzoru pedagogicznego,

-   planu pracy Rady Pedagogicznej Ośrodka

-   indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,

-   planów pracy klas i grup.

 

§ 23

 

Zasady opracowywania dokumentów wymienionych w § 22 określają odrębne przepisy.

 

 

VIII. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW, PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 24.

 

Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

§ 25

 

Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu przyjmują interesantów w określonych na początku roku szkolnego stałych porach, godziny przyjęć interesantów wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok gabinetu Dyrektora.

§ 26.

 

1.      Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat, skargi i wnioski powinny mieć charakter pisemny.

2.      Sekretarz Ośrodka po otrzymaniu skargi lub wniosku odnotowuje ten fakt w rejestrze i przedstawia dokument Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Dyrektor Ośrodka po analizie skargi lub wniosku przekazuje go w ramach kompetencji odpowiedniemu pracownikowi merytorycznemu celem niezwłocznego wyjaśnienia.

4.      Pracownik merytoryczny po wyjaśnieniu sprawy, w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych przekazuje Dyrektorowi Ośrodka pisemną propozycję odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek.

5.      Dyrektor Ośrodka po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w ustępie 4. podejmuje ostateczną decyzję  co do sposobu załatwienia sprawy.

 

 

 

IX. SYSTEM KONTROLI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

 

§ 27.

 

Celem kontroli jest:

1.  Zapewnienie Dyrektorowi Ośrodka niezbędnych informacji do efektywnego kierowania

     placówką i podejmowania prawidłowych decyzji.

2.  Ocena stopnia wykonywania zadań:

- dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych,

- administracyjno - obsługowych,

- finansowych.

3. Doskonalenie form i metod pracy poszczególnych szkół i internatu wchodzących w skład

    Ośrodka.

 

§ 28.

 

1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzną zwaną kontrolą zarządczą i kontrolę

    zewnętrzną.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli zarządczej wykonuje Dyrektor Ośrodka,

    Kierownik Internatu, oraz  inni pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli.

 

§ 29.

 

Zasady prowadzenia kontroli zarządczej określa Regulamin Kontroli Zarządczej.

 

 

X. ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 30.

 

1. Do podpisu Dyrektora Ośrodka zastrzeżone są:

1)      Pisma w sprawach należących do jego kompetencji.

2)      Odpowiedzi na pisma władz zwierzchnich.

3)      Decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka.

4)      Korespondencja kierowana do:

- Starostwa

- Kuratorium Oświaty

- Ministerstwa Edukacji Narodowej

- Organów kontrolujących

2. W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Kierownik

    Internatu.

 

§ 31

 

1. Pisma inne niż określone w § 30 podpisuje sporządzający je pracownik merytoryczny na

    podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Ośrodka.

2. Jeżeli pracownik merytoryczny sporządza pismo zastrzeżone do kompetencji Dyrektora Ośrodka, w dolnym lewym rogu parafuje dopiskiem: „ sp. podpis”.

 

 

§ 32

 

Jeżeli Kierownik Internatu, w ramach udzielonego przez Dyrektora Ośrodka pełnomocnictwa, podpisuje pisma zastrzeżone do kompetencji dyrektora pieczętuje je swoją pieczątką i podpisuje z dopiskiem „z upoważnienia dyrektora”.

 

§ 33

 

1.      Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora Ośrodka prowadzi Sekretarz Ośrodka.

2.      Wzór pełnomocnictw i upoważnień wydawanych w Ośrodku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

 

§ 34.

 

Szczegółowe zasady załatwiania spraw, sporządzania i obiegu dokumentów określa instrukcja kancelaryjna.

 

§ 35

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Kubalski
Odpowiada:Jan Kubalski
Wytworzył:Jan Kubalski
Data ostatniej zmiany:2013-06-19 09:03:23
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2880