Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
drukuj

Przedmiot działalności

 

KONCEPCJA  PRACY

  SPECJALNEGO  OŚRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W  STOKU  LACKIM

 

 

Koncepcja opracowana została w oparciu o:

 • aktualne dokumenty oświatowe,                                                   
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny,                      
 • plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny,                                                                                             
 • roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na dany rok szkolny, 
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny SOSW w Stoku Lackim, 
 • arkusz organizacji,    
 • wnioski zgłaszane przez środowisko szkolne pedagogiczne i niepedagogiczne, rodziców i uczniów.

 

 

 

„ Nie można zmienić żadnego z dzieci  na  inne niż jest,

 można obudzić to,  co drzemie w duszy dziecka”

Erich Fromm

 

Fundamentalne zadanie szkoły to nauczanie i wychowanie. Centralne miejsce zajmuje w nim uczeń. Wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  to uczeń ze specyficznymi potrzebami  i możliwościami, dlatego też działania podejmowane w naszym  Ośrodku muszą przede wszystkim uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, polegające na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza technicznego, przygotowania kadry pedagogicznej, klimatu wychowawczego dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim

to miejsce wyjątkowe. W pałacowych warunkach (pałac neorenesansowy z końca XIX w.), bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej wszystkim atmosferze uczą  się  dzieci i młodzież  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Budynek szkoły pozbawiony jest barier architektonicznych, w pełni przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy, barierki).
Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym  i innymi schorzeniami. Jest to miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych, tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia, funkcjonowania w środowisku na miarę swoich możliwości.                                                                                                                                                                                       
W swojej pracy my wszyscy- nauczyciele i wychowawcy opieramy się na uczciwości i odpowiedzialności. Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie naszych uczniów do satysfakcjonującego wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie. Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni szczęśliwi, bezpieczni, otoczeni miłością tak jak w domu rodzinnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim:

1. Szanuje prawa dziecka do :

 • wszechstronnego rozwoju we własnym tempie;                                                                                   
 • „intymności” bycia sobą;                                                                    
 • różnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności;                                                                                
 • możliwości wyboru działania;                                                         
 • zabawy,  pracy i nauki w grupie rówieśniczej;                                                                                
 • szacunku, akceptacji i kontrolowanego wyrażania własnych emocji.

2. Rozwija u dziecka:

-    zaangażowanie i chęć działania,
-    poczucie obowiązku i sumiennej pracy,
-    samodzielność i zaradność,
-    poczucie współzależności i współodpowiedzialności za siebie i innych,
-    poczucie własnej wartości,
-    poczucie pozytywnego obrazu samego siebie,
-    postawę pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,
-    właściwy sposób wyrażania ocen i sądów,
-    twórcze myślenie,
-    chęć dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia.

3. Integruje dziecko z:
-    grupą rówieśniczą,
-    społecznością szkolną,
-    społecznością lokalną (miasta, powiatu, regionu).

 

 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRACY PLACÓWKI

 • nauczanie i wychowanie,
 • dostrzeganie w każdym dziecku jego ukrytych zdolności, rozwijanie ich i umacnianie,        
 • rozwijanie i umacnianie wiary w siebie,
 • kierowanie się sercem a nie przepisami przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i prawa,
 • integrowanie całej społeczności szkolnej,
 • współdecydowanie o ważnych sprawach placówki,
 • inspirowanie do twórczego rozwoju uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych,  
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.


ANALIZA  PRACY  PLACÓWKI

 

 

Robimy dobrze – nasze  mocne strony

 

 

Obszary wymagające doskonalenia

ü  Zmodernizowany budynek ośrodka, przeprowadzone remonty, wysoki  standard funkcjonowania placówki oraz bezpieczeństwo uczniów i wychowanków.

ü  Wyposażenie w pomoce dydaktyczne, w szczególności pomoce multimedialne.

ü  Wysoki poziom wykształcenia nauczycieli i wychowawców, systematyczne podwyższanie kwalifikacji.                                                                         

ü  Realizowane  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz funkcjonujący  oddział przedszkolny.

ü  Wysoki poziom pracy w zespołach – planowanie, programowanie, monitorowanie procesu edukacyjnego.

ü  Współpraca nauczycieli i wychowawców - dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, tworzenie nowych i modyfikacja funkcjonujących dokumentów.

ü  Bardzo wysoki poziom organizowanych  imprez.

ü  Stała opieka psychologiczno pedagogiczna nad uczniami – wychowankami.

 

ü  Zbudowana, długoletnia tradycja ośrodka – uroczystości , święta – zaangażowanie w przygotowania wszystkich nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców.

ü  Prawidłowa organizacja i zarządzanie placówką.

ü  Wsparcie dla nauczycieli będących na ścieżce awansu zawodowego oraz opiekunów stażu.

ü  Promowanie ośrodka poprzez prezentowanie jego działalności, metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla środowiska studentów.

ü  Stan techniczny obiektów i urządzeń gwarantujący uczniom i  pracownikom bezpieczeństwo.

ü  Dobry poziom wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

ü  Wysokiej klasy  boisko szkolne ze specjalną nawierzchnią oraz plac zabaw przystosowany dla potrzeb naszych uczniów.

ü  Wysoki poziom pracy z uczniem,  praca ze specjalistami, dostępność różnorodnych form terapii.

ü  Zaangażowanie organu prowadzącego w rozwój placówki.

ü  Współpraca z instytucjami wspierającymi proces terapeutyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

ü  Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami- organizowanie spotkań, zajęć integracyjnych.

ü  Aktywna działalność drużyny harcerskiej nieprzetartego Szlaku „Wataha”.

ü  Podmiotowe podejście do ucznia, przyjazny i serdeczny stosunek, zbudowane zaufanie i otwartość relacji nauczyciel - uczeń.

ü  Organizowanie spotkań  dla nauczycieli, rodziców z udziałem autorytetów naukowych.

ü  Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację na terenie placówki szkoleń specjalistycznych we współpracy z ośrodkami kształcenia  i doskonalenia  nauczycieli.

ü  Uczestnictwo uczniów w konkursach, festiwalach, przeglądach.

 

 

 

 

 

ü  Zagrożenia uzależnieniami (stosowanie używek, niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego).

ü  Pozyskiwanie większej ilości środków finansowych na wycieczki szkolne.

 

 

ü  Systematyczność  prowadzenia dokumentacji, finalizowanie zadań, terminowość działań.

ü  Efektywniejsze wykorzystanie zbioru pomocy edukacyjnych, posiadanego sprzętu.

Rozdział I

MISJA PLACÓWKI

„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,

musicie dostrzec, że największa jest radość pokonanej trudności,

osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

radość  triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania…”

                                                Janusz Korczak

Nasz ośrodek to miejsce, gdzie młody człowiek ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odkrywa i rozwija swoje pasje  i zainteresowania. To miejsce, w którym jest akceptowany, otoczony życzliwością, wyrozumiałością i zrozumieniem. To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, miejsce poznania smaku sukcesu, miejsce mierzenia się
z porażkami. Przede wszystkim jest to miejsce gdzie pod okiem i z ogromnym wsparciem swoich nauczycieli i wychowawców  przygotowuje się on do dorosłego życia, w miarę możliwości samodzielnego.

                            Priorytety, stanowiące punkty odniesienia w naszej pracy to:


„Przywrócenie dziecku wiary w siebie i ukazanie mu, że jest wartościowe.
Wysoka jakość nauczania, wychowania i opieki.
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów/wychowanków.
Przygotowanie uczniów/wychowanków  do samodzielnego życia.
Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i rewalidacyjna dziecku.
Pomoc rodzinie.
Przestrzeganie zasad partnerstwa i dialogu.
Atmosfera wzajemnego poszanowania.”


Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim jest

tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do pełnego harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego  i fizycznego, a w szczególności wyposażenie ich – stosownie do  możliwości -  w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im na funkcjonowanie w społeczeństwie w miarę niezależnie i godnie.  Naszym priorytetem jest służenie dzieciom. Pragniemy przygotować ich  do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. We współpracy z rodzicami, kształtujemy ich na  ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością.                                                                                                                                                                                                                
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zapewnia swoim wychowankom  zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Prowadzi działania zmierzające do wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych uczniów i wychowanków. Wspiera podopiecznych we wszechstronnym rozwoju, wychowuje i zapewnia im bezpieczeństwo. Umożliwia absolwentom szkoły podstawowej dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, zaś uczniom szkoły przysposabiającej do pracy kształcenie umożliwiające  nabywanie umiejętności niezbędnych do, w miarę możliwości samodzielnego, godnego życia oraz wykonywania pracy.

Zadania  Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim to:

 1. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
 3. Realizacja programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego typu szkół, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 4. Systematyczne dokonywanie  wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącej podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi.
 5. Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,  w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
 6. Podejmowanie działań w celu integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
 7. Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 8. Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy kadry ośrodka, zgodnie z jego potrzebami   i potrzebami uczniów.

W toku swoich działań dydaktyczno-wychowawczych pragniemy dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dążymy do obudzenia w nich poczucia własnej wartości, godności osobistej oraz szacunku dla drugiego człowieka. Pragniemy obudzić w dzieciach radość sprawczą, chęć poznawania świata i podejmowania pozytywnych działań.

Działamy na wszystkich szczeblach edukacji, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez Powiatowe Przedszkole Specjalne, Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą do Pracy kończąc na grupach rewalidacyjno-wychowawczych. W procesie edukacji nawiązujemy współpracę z rodzinami (prawnymi opiekunami) uczniów, włączając je w realizację niektórych elementów programu oraz wspierając  ją w ich pracy z dzieckiem.

 

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim funkcjonują:

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

Celem wczesnego wspomagania  jest pobudzenie psychoruchowego i  społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpraca z rodziną dziecka.

- Powiatowe Przedszkole Specjalne                                                                                                                                             dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznego,  z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną.

 - Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami  o profilu autystycznym
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia
 * zespoły klasowe 6-8 osobowe,
 * zespoły klasowe  2-4 osobowe uczniów z autyzmem.


- Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy z klasami  o profilu autystycznym
dla młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną umiarkowanego  lub znacznego stopnia, ze sprzężeniami, w tym z autyzmem, kształcąca w zakresie:
* kucharz małej gastronomiii.

- Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością
* zespoły rewalidacyjne 4 osobowe.
 
- Grupy Wychowawcze

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia oraz z autyzmem

*grupy 4 osobowe dla uczniów z autyzmemlub ze sprzężeniami,
*grupy 6-8 osobowe dla dziewcząt i chłopców,
* własne zaplecze kuchenne,
* uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.


Praca z uczniami odbywa się w doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne salach i pracowniach. Są to:

 • sala przedszkolna,
 • sale lekcyjne,
 •  klasopracownie,
 • Sala Doświadczania Świata,
 • Sala Integracji Sensorycznej,
 • pracownia komunikacji,
 • pracownie gospodarstwa domowego,
 • pracownia poligraficzna,
 •  sala gimnastyczna,
 • sala do terapii Biofeedback,
 • siłownia,
 • nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni sztucznej,
 • plac zabaw.


Organizacja procesu kształcenia w naszej placówce służy całościowemu, zintegrowanemu, wielozmysłowemu  i praktycznemu poznawaniu otaczającego świata oraz przygotowaniu tej grupy dzieci i młodzieży do samodzielnego (w miarę indywidualnych możliwości) funkcjonowania społecznego.

 


Zajęcia edukacyjne w naszym ośrodku ukierunkowane są na:
•    naukę samodzielności i samoobsługi,
•    naukę  komunikacji i usprawnianie mowy,
•    naukę czytania i pisania,
•    usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych, naukę funkcjonowania w       środowisku społeczno-przyrodniczym,
•    kształtowanie elementarnych pojęć matematycznych,
•    kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
•    rozwijanie zainteresowań indywidualnych.

Zapewniamy naszym uczniom:

-        małe zespoły klasowe,

-        funkcjonalną edukację  w oparciu o podstawę programową  MEN oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,

-        zajęcia grupowe i zindywidualizowane (nauczyciele komunikacji, rewalidatorzy, terapeuci SI, specjaliści terapii taktylnej i rehabilitacji ruchowej) rozwijające umiejętności  poznawcze, społeczne, ruchowe, porozumiewanie się,

-        różnorodność metod i terapii w tym  między innymi: 

 •  Metodę Knilla,                                                                                             
 •  Metodę Weroniki Sherborne,
 •  komunikację  wspomagającą i alternatywną z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz specjalistycznych sprzętów do porozumiewania się,                                                                                                                            
 •  stymulację wielozmysłową  w Sali Doświadczania Świata,
 •  integrację sensoryczną w sali ze specjalistycznym sprzętem do tego rodzaju terapii,
 • terapię taktylną,
 • dogoterapię,
 • terapię Biofeedback,
 • hydroterapię, 
 • hortiterapię,   

  

-        urozmaicone zajęcia pozalekcyjne w:

 • sekcji muzycznej,
 • sekcji plastycznej,
 • sekcji sportowej,

-        nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,

-        pracownie zawodowe,

-        wspaniale zagospodarowany teren wokół szkoły dostosowany do możliwości uczniów i ich potrzeb edukacyjnych: 

 • park,
 • boisko sportowe z nowoczesną nawierzchnią,
 • bezpieczny plac zabaw,
 • działki szkolne,
 • ogród do hortiterapii,

-        poczucie bezpieczeństwa uczniów (całodobowy monitoring, system sygnalizacji pożaru połączony bezpośrednio z Komendą Państwowej Straży Pożarnej).

Model  absolwenta SOSW w Stoku Lackim:

-    ma poczucie własnej godności i wartości,
-    akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
-    swoją wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
-    szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
-    odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
-    jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych,
-    rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
-    jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
-    umie przyjąć postawę asertywną,
-    jest kulturalny,
-    umie rzetelnie pracować,
-    ma szacunek dla pracy,
-    jest zaradny i odpowiedzialny,
-    dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,
-    jest wolny od uzależnień,
-    jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i potrafi przeciwdziałać zagrożeniu środowiska.

 

„….wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a  wznosi,

                   nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”

             Ideał wychowawcy wg  Janusza Korczaka

 

Nauczyciel w naszej placówce:


-    troszczy się o harmonijny rozwój wychowanka,
-    wprowadza go w świat wiedzy,
-    bezwarunkowo akceptuje wychowanka jako osobę,
-    stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,
-    jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,
-    wystrzega się porównywania uczniów,
-    nie ośmiesza i nie wyszydza,
-    nie eksponuje niepowodzeń,
-    dąży do tego, by być autorytetem, doradcą i przewodnikiem,
-    jest kreatywny,  pozytywnie motywuje wychowanków do nauki i pracy nad sobą,
-    stwarza sytuacje, w których wychowanek rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
-    uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
-    uczy przenoszenia zdobytej wiedzy na praktykę,
-    jest krytyczny wobec siebie,
-    koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,
-    jest dobrym organizatorem,
-    uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.


Wypracowaliśmy i możemy się pochwalić w zakresie kształcenia:


-  szkolnym zestawem programów nauczania dostępnym dla nauczycieli, modyfikowanym każdego roku,
-   różnorodnymi programami autorskimi,
-   systematycznie aktualizowanymi narzędziami służącymi diagnozowaniu dziecka,
-   indywidualnymi programami edukacyjno terapeutycznymi dla wszystkich uczniów
-    dokumentacją dotycząca przebiegu rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego,
-    szeroką ofertą zajęć integracyjnych dla dzieci nauczanych indywidualnie,
-    funkcjonującą  szeroką gamą  różnorodnych  kół zainteresowań,
-    dobrze zorganizowanym i funkcjonującym systemem wspomagania uczniów.
 

 W zakresie opieki i wychowania:

-    dobrze funkcjonującym programem wychowawczo-profilaktycznym, który poddawany jest systematycznej ewaluacji,
-   dobrym rozpoznaniem środowiska dzieci nowo przyjętych do placówki oraz sprawiających szczególne problemy wychowawcze,
-    opieką całodobową nad wychowankami spoza Siedlec oraz skierowanymi do placówki w trybie postępowań sądowych,
-    stałą opieką psychologa,                                                                                                                -    stałą opieka pedagoga,
-    funkcjonującym systemem nagród i kar,
-    organizacją form wypoczynku letniego,
-    ścisłą współpracą ze Policją, kuratorami sądów rodzinnych, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
-   różnymi formami  wsparcia dla dzieci i ich rodzin będących  w trudnej sytuacji materialnej.

W  zakresie zarządzania i organizacji:

-   wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swoje umiejętności, podnosząca kwalifikacje,     
-   wzrastającą liczbą nauczycieli osiągających kolejny wyższy stopień awansu zawodowego,
-   prawidłowo prowadzoną dokumentacją związaną z awansem zawodowym,
-   dobrze zorganizowanym i prowadzonym systemem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
-   dobrze opracowanym planem nadzoru pedagogicznego, znanym i akceptowanym przez nauczycieli,
-   całościowym i samodzielnym prowadzeniem w ramach Ośrodka wszelkich działań o charakterze inwestycyjno-remontowym.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dba            o zapewnienie wysokiej jakości działania placówki zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami. W szczególności dba  o zapewnienie skuteczności i efektywności działań w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka. Dba także o zapewnienie ochrony zasobów, skuteczności i efektywności przepływu informacji. Zarządza ryzykiem i dba o przestrzeganie zasad etycznego postępowania.

 

 Rozdział II


WIZJA PLACÓWKI „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”
                                                                                                                                      Janusz Korczak

 

Wizja ośrodka – to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych.

Wizja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim:

1. Nasza placówka jest przyjazna uczniom i ich rodzicom, ma na celu wszechstronny rozwój niepełnosprawnego dziecka (już od najmłodszych lat życia) - ucznia i wychowanka w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników szkoły i organu prowadzącego.                                      

2. Ośrodek jako placówka  udziela porad specjalistycznych nauczycielom szkół ogólnodostępnych, innym osobom i placówkom w zakresie pedagogiki specjalnej.                        

3. Organizuje międzyszkolne konkursy i przeglądy dla uczniów z terenu gminy, powiatu, rejonu.                                                                                                                    4. Ośrodek stosuje skuteczne – nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej, opracowuje indywidualne programy edukacyjno –terapeutyczne dla każdego ucznia.                                                      5. Wyposaża uczniów i wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dalszej edukacji  oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania.
6. Nasz Ośrodek jest cenioną i uznaną placówką w środowisku. Panuje w nim życzliwa i bezpieczna atmosfera.
7. Wszyscy pracownicy przestrzegają dyscypliny pracy, są opanowani, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.
8. Zajęcia w naszym Ośrodku pozwalają wydobyć  i rozwinąć talenty dzieci, nauczyć je samodzielnego  rozwiązywania problemów, wiary we własne siły i  możliwości, uczą asertywności.
9. Nowoczesne wyposażenie placówki zachęca do ciągłego zdobywania wiedzy.
10. Sala gimnastyczna, siłownia i kompleks sportowy zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju  fizycznego naszych wychowanków.
11. Rodzice aktywnie uczestniczą  w życiu szkolnym i rozwiązywaniu bieżących problemów.
12. Placówka zapewnia opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki.

SZKOŁA, DO KTÓREJ ZMIERZAMY TO SZKOŁA:

Autonomiczna
- w doborze kadry, form i metod pracy, procedur określania i osiągania celów.
Samodzielna finansowo - posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie.
Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.
Zdrowa -  ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli przed nerwicą            i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, unikająca przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca uczniom wychowanie moralne, prorodzinne          i seksualne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia.
Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu i przyszłej pracy umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację                  w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia i współdziałania            w grupie.
Otwarta- organizująca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, pracownie, prowadząca działalność pozalekcyjną i rekreacyjną dla wszystkich podopiecznych zgodnie z ich potrzebami.
Demokratyczna - sprawiedliwa, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów, rodziców i pracowników placówki oraz osób i instytucji              z zewnątrz, posiadająca aktywną i twórczą Radę Pedagogiczną podejmującą decyzje                z Dyrektorem, ucząca zasad budowania demokracji.
Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca jak praktycznie można realizować wartości          i ideały.
Twórcza - innowacyjna, kreatywna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów.


W wizji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Stoku  Lackim możemy wyodrębnić takie obszary jak:

1. Wychowanie
2. Dydaktyka
3. Organizacja pracy
4  Promocje
5. Współpraca z rodzicami


1. Wychowanie:

Tworzenie klimatu wychowawczego w ośrodku  to przede wszystkim kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez wszechstronne wspieranie rozwoju wychowanków i wpajanie odpowiednich wartości. W ramach realizacji powyższego możemy wyróżnić następujące cele główne:

- wszechstronny rozwój osobowy i obywatelski wychowanków,                                                    

- budowanie pozytywnego klimatu w szkole,                                                                               

- rozwijanie postawy szacunku dla dobra, prawdy i innych uniwersalnych wartości,                          

- rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy,                                                                              

- budowanie tradycji i obrzędowości szkoły.

 W najbliższych latach Dyrektor Placówki planuje  położyć nacisk na następujące działania:
-    tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów,
-    rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej,
-    wzbogacanie działalności pozalekcyjnej placówki,
-    właściwe zorganizowanie czasu wolnego uczniów,
-    organizowanie zajęć terapeutycznych zapobiegającym sytuacjom trudnym wychowawczo,  kształtujących właściwe postawy i zachowania,
-    podnoszenie kultury osobistej i dyscypliny,
-    organizowanie pomocy materialnej,
-    włączanie młodzieży w tworzenie  tradycji placówki.

2. Dydaktyka:

Podczas planowania działań dydaktycznych należy zwrócić uwagę na:
-  propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod aktywizujących,
-  podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania,
- osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych,
- stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej placówki,
-  uzyskiwanie coraz lepszych efektów przez, w miarę możliwości, jak największy udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,
- zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły,
- otaczanie opieka i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego.

3. Organizacja pracy:

Aby szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Przez dobre zarządzanie rozumiemy  przekazanie przez Dyrektora pracownikom kompetencji i odpowiedzialności na każdym poziomie zarządzania - zarówno nauczyciele, wychowawcy  jak i inni pracownicy placówki winni mieć ściśle określone kompetencje  i  znać zakres odpowiedzialności. Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników.
Podstawowy obowiązek Dyrektora to dbałość o bezpieczeństwo i rozwój placówki, a w tym dążenie  do:
-    ciągłego wzbogacania Placówki w nowe, nowoczesne sprzęty, urządzenia, pomoce,
-    funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynków szkolnych,
-    utrzymania odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej Ośrodka,
-    stałej modernizacji obiektów i infrastruktury Ośrodka,
-    dalszej informatyzacji placówki,
Dyrektor  pragnie, aby placówka była  nowoczesna, aby uczeń miał zapewnione jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności, pragnie też, aby nauczyciel miał jak najlepsze warunki pracy i rozwoju zawodowego, a każdy pracownik administracji i obsługi był traktowany podmiotowo jako ważny partner w procesie wychowawczym.

 4. Promocja
Placówka musi dbać o kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku, musi być rozpoznawalną, stosownie do oczekiwań.  Musi poszerzać swoją ofertę edukacyjną. Aby efektywnie funkcjonować powinna  pozyskiwać nowych sojuszników i przyjaciół.
Promocja to  wizerunek szkoły nie tylko podczas „dni otwartych”, ale w każdym dniu,  w każdej godzinie jej działalności. Dbając o dobry wizerunek placówki w środowisku budujemy zaufanie, szacunek, chęć współpracy, poszerzamy kontakty, wychodzimy poza granice naszej rzeczywistości, rozwijamy się.

Dyrektor podejmuje działania polegające na:
-    prezentowaniu swoich osiągnięć i dokonań w środowisku  lokalnym,
-    pozyskiwaniu  sojuszników i partnerów,
-    prezentacji Ośrodka na stronach internetowych,
-    udziale wychowanków Ośrodka w lokalnych imprezach i uroczystościach,
-    współpracy  z innymi placówkami oświatowymi.

5. Współpraca z rodzicami:

Ośrodek kierowany przez Dyrektora kształtuje osobowość uczniów, a także wspomaga rodziców w ich  funkcji wychowawczej poprzez:
-  stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel,      

- dostępność  nauczycieli, wychowawców, specjalistów w każdej sytuacji tego wymagającej,   

-  służenie pomocą, radą, wsparciem, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań w pojawiających się sytuacjach trudnych,
-   dbanie o drożność kanałów komunikacji społecznej,
-   pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo.


Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej lub niewydolnym wychowawczo Ośrodek realizuje poprzez:
-    pomoc materialną  w formie zniżek w odpłatności,
-    porad wychowawców, psychologa, pedagoga w sytuacjach tego wymagających,
-    ścisły kontakt z instytucjami wspomagającymi: sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, policją , GOPS itp.
Współpraca z Rodzicami to nie tylko wspomaganie wychowawcze. To także propozycja współdziałania w znacznie szerszym zakresie w ramach Rady Rodziców. Dobra, dobrze działająca Rada Rodziców wywiera bardzo korzystny wpływ na różnorodną działalność Ośrodka.

 


 Podsumowanie                                                                                                                      

Pod względem dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym powyższa koncepcja uwzględnia cele i zadania, których realizacja w przewidywanym okresie jest  z punktu widzenia rozwoju ośrodka najważniejsza.

Są to:                                                                                                                                                  1. Przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego  i twórczego życia oraz zaspakajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
2. Organizacja procesu opiekuńczo -wychowawczego oraz  edukacyjno – rewalidacyjnego w  przedszkolu i wszystkich szkołach wchodzących w skład Ośrodka w sposób jak najbardziej nowoczesny, zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowanych do tempa rozwoju dziecka.
3. Stałe udoskonalanie i uaktualnianie systemu diagnozy, planowania i oceniania w Ośrodku.
4. Rozwijanie i doskonalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Pod względem administracyjno-gospodarczym prace będą się koncentrowały na:

1. Dostosowaniu organizacji ośrodka, w tym zatrudnienia do aktualnych potrzeb.
2. Pełnym  wdrożeniu opracowanych dokumentów: decyzji, zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
3. Utrzymaniu bazy materialnej placówki na właściwym poziomie.                                                                                 
4. Sukcesywnym  doposażeniu  funkcjonującej od tego roku szkolnego sali  dla grupy przedszkolnej w odpowiednie sprzęty   i pomoce z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów adekwatnie  do potrzeb wychowanków tej grupy.                           5. Sukcesywnym doposażeniu  sal i klasopracowni ośrodka w nowe meble szkolne dostosowane do obowiązujących norm i przepisów.                                                 6. Rozbudowa sieci bezprzewodowej  na terenie ośrodka.                                                                                             

7. Modernizacji kotłowni głównej SOSW w Stoku Lackim połączona z wymianą kotłów.

8. Remoncie tarasu południowego budynku pałacowego SOSW w Stoku Lackim.        9. Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim, elementy małej architektury-ogrodzenie obwodowe wraz z częścią wewnętrzną odgradzającą staw.

10. Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim, elementy małej architektury-ogrodzenie frontowe i brama wjazdowa do SOSW.

11. Zagospodarowaniu terenu pod kątem rekreacyjnym.                                                                                                            

 Zapisy i założenia koncepcji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim zawarte są w szczególności w następujących dokumentach:

1. STATUCIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.
2. PROCEDURACH, INSTRUKCJACH, REGULAMINACH STANOWIĄCYCH SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.
3. PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.
4. PPROGRAMIE ROZWOJU OSRODKA.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Kubalski
Odpowiada:Jan Kubalski
Wytworzył:Jan Kubalski
Data ostatniej zmiany:2024-03-22 11:35:57

Archiwum

Data Autor
2016-12-20 09:22 Jan Kubalski zobacz
2015-05-19 12:31 Jan Kubalski zobacz
2013-06-19 08:04 Jan Kubalski zobacz
2013-05-23 10:35 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2614