Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
drukuj

Organizacja

Dyrektor
mgr Anna Hołownia


Wicedyrektor

mgr Anna Mościcka

 

Główna księgowa

mgr Danuta Przekaza


 

Status prawny:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim  jest  jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.

 

Organ prowadzący: Powiat Siedlecki

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki  Kurator Oświaty

 

 

 Skład organizacyjny Ośrodka.

 

Zgodnie z projektem organizacyjnym w roku szkolnym 2016 – 2017 w skład  SOSW w Stoku Lackim wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna z czterema oddziałami (klasa IIIA, IIIB, VIA, VIB  również dla uczniów autystycznych.
 2. Gimnazjum Specjalnego z dwoma  oddziałami (klasa IG, IIIG)
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z pięcioma oddziałami (klasa IPdp, IIPdp, IIIaPdp, IIIbPdp, IIIcPdP)
 4. Zajęcia rewalidacji wychowawczej – trzy grupy.
 5. Powiatowe Przedszkole Specjalne z jedną grupą  przedszkolną.
 6. Sześć  grup wychowawczych, w tym jedna grupa dla wychowanków autystycznych.
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM

 

Grudzień 2011

W 01

 

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka.

Rozdział III

Struktura organizacyjna.

Rozdział IV

Kierownictwo Ośrodka.

Rozdział V

Podstawowe zadania pionów Ośrodka i pracowników funkcyjnych.

Rozdział VI

Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami Rady Pedagogicznej i Ogólnego Zebrania Wszystkich Pracowników Ośrodka.

Rozdział VII

Podstawowe zasady planowania pracy w Ośrodku.

Rozdział VIII

Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Rozdział IX

System kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Rozdział X

Zasady podpisywania pism.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zwany dalej "Ośrodkiem" wykonuje swoje zadania w oparciu o Statut Ośrodka.

2. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujących pracowników funkcyjnych: dyrektora, kierownika internatu, główną księgową, sekretarza, starszego mistrza, kucharkę, kierowcę

 

 

 

§ 2.

 

1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka zwany dalej "regulaminem" określa organizacje i zasady działania placówki.

2. W działalności Ośrodka zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

-  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483),

-  Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. Nr 3 z pózn. zmianami),

-  Ustawa z dnia 26.04.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reforma ustrojowa  państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

-  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),

-  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.  U. z 1994 r. Nr 147, poz. 686 z pózn. zm.),

-  Ustawa z dnia 23 maja 1992r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 55 poz. 234 zm. Dz. U. z 1994r. nr 43, poz. 163, z 1996r. nr 24, poz. 110),

-  Statut Ośrodka,

-  Regulamin Organizacyjny Ośrodka,

-  Regulamin Pracy.

 

§ 3.

 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy

    Kierownika Internatu.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za przestrzeganie

    dyscypliny finansowej, dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej oraz przepisów

    bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4.

 

1.Dyrektor Ośrodka może delegować swoje uprawnienia na Kierownika Internatu lub Sekretarza Ośrodka.

2.Upoważnienia i pełnomocnictwa nadawane są w sposób:

1)     jednoznacznie wskazujący zakres i termin obowiązywania uprawnienia,

2)     uwzględniający zakres odpowiedzialności  w zależności od  wagi podejmowanych decyzji.

3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Internatu Ośrodka na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

 

 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

 

§ 5.

 

1. Celem głównym Ośrodka jest rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka niepełnosprawnego, jego socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, aby mógł:

1)     Osiągnąć możliwie wszechstronny rozwój społeczno-moralny.

2)      Porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub poza

      werbalnie.

3)     Zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych

      potrzeb życiowych.

4)     Uczestniczyć w życiu społecznym, adekwatnie do indywidualnego poziomu

      sprawności i umiejętności.

5)     Uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami

      danej zbiorowości znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia

      społecznego.

6)     Podjąć odpowiedzialność za siebie i innych oraz za dokonywane przez siebie wybory

      moralne.

 

§ 6.

 

Ośrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

 

1. Celem edukacyjnym jest wszechstronny i harmonijny rozwój, podjęcie dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, przygotowanie uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

 

2. Celem wychowawczym jest wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonywać wyboru właściwych wartości moralnych, człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym.

 

3.Celem terapeutycznym jest korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków.

 

4. Celem profilaktycznym jest popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie wszelkim działaniom występującym zarówno n terenie Ośrodka jak i w środowisku lokalnym.

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

§ 7.

 

W celu realizacji zadań w Ośrodku wyodrębnia się następujące piony:

1. Pion dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczy, w skład którego wchodzą:

-   nauczyciele,

-   wychowawcy,

-   psycholog.

Realizację zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego nadzoruje Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu.

2. Pion finansowo-księgowy w skład którego wchodzą:

-         główna księgowa,

-         starszy referent,

-         specjalista,

Realizację zadań pionu finansowo-księgowego  nadzoruje Główny Księgowy.

3. Pion administracyjny, w skład którego wchodzą:

-         sekretarz Ośrodka,

-         informatyk,

-         referent,

Realizację zadań pionu administracyjnego  nadzoruje Sekretarz Ośrodka.

4. Pion pracowników obsługi, w którego skład wchodzą:

a)      kucharka oraz podległe jej pomoce kuchenne,

b)      pomoce nauczyciela/wychowawcy,

c)      sprzątaczki, woźne,

d)      praczka,

e)      robotnik wykwalifikowany,

f)        robotnika do prac ciężkich,

g)      konserwator,

h)      starszy mistrz,

i)        kierowca.

5. Realizację zadań pionu obsługowego, stanowiska: a), b), c), d)  nadzoruje Kierownik

    Internatu.

6. Realizację zadań pionu obsługowego, stanowiska: e), f), g),   nadzoruje starszy mistrz.

7. Realizację zadań na stanowisku kierowcy  nadzoruje bezpośrednio Dyrektor.

8. Realizację zadań na stanowisku starszego mistrza  nadzoruje bezpośrednio Dyrektor.

 

§ 8.

 

Dyrektorowi Ośrodka podlegają bezpośrednio:

-         Główny Księgowy,

-         Kierownik Internatu,

-         Sekretarz Ośrodka.

-         Starszy mistrz,

-         Kierowca

§ 9.

 

Ilość etatów w poszczególnych pionach określa Dyrektor na każdy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym Ośrodka

 

IV. KIEROWNICTWO OŚRODKA

 

§ 10.

 

Dyrektor Ośrodka.

Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:

1. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Ośrodka.

2. Realizowanie Uchwał Rady Pedagogicznej. 

3. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i

 opiekuńczych Ośrodka;

4. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy oraz właściwych warunków pracy.

5. Realizowanie zaleceń organu prowadzącego i pełniącego nadzór pedagogiczny na zasadach

    określonych w przepisach oświatowych oraz innych zaleceń wydanych przez organy

    upoważnione do kontroli.

6. Przedkładanie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu planów organizacyjnych

    Ośrodka.

7. Opracowanie i realizowanie planu finansowego Ośrodka oraz przedstawienie go

    pracownikom Ośrodka.

8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkół oraz skreślenia z listy

    uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

9. Zapewnienie w ramach możliwości pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich

    doskonalenie zawodowe.

10. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników

      ośrodka, których ocenę określają odrębne przepisy.  

11. Określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,

      wyznaczanie pracownikom zadań doraźnych nie wynikających z ich zakresu obowiązków,

      których realizacja jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania placówki.

12. Zatwierdzanie obowiązujących w ośrodku wewnętrznych aktów prawnych.

13. Zatwierdzanie funkcjonujących w ośrodku:

1)      Planów pracy.

2)      Planów lekcji.

3)      Planów pracy DWO.

4)      Planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.

5)      Przydziału godzin,

12. Zarządzanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, ZFŚS.

13. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

14. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Ośrodka.

15. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka.

16. Powoływanie i odwoływanie członków kadry kierowniczej po uzyskaniu akceptacji

      organu prowadzącego.

17. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji

      pedagogicznych i projektów zmian.

18. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym

      hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców,

      prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.

19. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym

      pracownikom Ośrodka.

20. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań opracowanych przez innych pracowników Ośrodka.

21. Sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka i przedkładanie ich na Radzie Powiatu.   

21. Planowanie i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących działalności Ośrodka.

22. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bhp i

      p.poż.

23. Określanie kierunków rozwoju placówek i gromadzenie materiałów z tym związanych.

24. Czuwanie nad prawidłowością gospodarki środkami finansowymi oraz przestrzeganie

      dyscypliny finansowej.

25. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

26. Reprezentowanie placówki na zewnątrz.

 

 

 

 

§ 11.

 

Kierownik Internatu Ośrodka.

 

1. Nadzoruje przestrzeganie przez  pracowników pedagogicznych oraz obsługowych Ośrodka

    zasad, norm, regulaminów, zarządzeń i przepisów prawa obowiązujących w Ośrodku.

2. Nadzoruje realizację przez podległych sobie pracowników ich zakresów obowiązków,

    uprawnień i odpowiedzialności.

3. Nadzoruje pracę starszego referenta w sferze związanej z wyżywieniem i zaopatrzeniem –

    wydaje mu w tym zakresie wiążące polecenia.

4. Wspólnie z Dyrektorem Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny w placówce.

5. Podpisuje, w razie nieobecności dyrektora lub na jego zlecenie przelewy i  czeki.

6. Podpisuje wewnętrzne dokumenty typu „magazyn wyda”.

7. Odpowiednio reaguje na wszelkie nieprawidłowości  zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

    wychowanków , pracowników Ośrodka oraz mieniu Ośrodka, jeżeli działanie przez niego

    podjęte nie zapewniają rozwiązania problemu niezwłocznie informuje o sytuacji Dyrektora

    Ośrodka

 

§ 12.

 

Do zadań i kompetencji Kierownik Internatu Ośrodka należy:

 

1. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji

    uczniów.

2. Bezpośrednie nadzorowanie realizacji wszelkich planów pracy szkół wchodzących w skład

    Ośrodka i internatu Ośrodka.

3. Współpraca z Radą Rodziców Ośrodka.

4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym

    hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców,

    prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.

5. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem dokumentacji pedagogicznej Ośrodka.

6. Wykonywanie zestawień godzin ponadwymiarowych oraz godzin  „karcianych”

    pracowników pedagogicznych.

7. Opieka nad realizacją i prawidłową organizacją wszystkich imprez ogólnoośrodkowych,

    wycieczek, zatwierdzanie programu i kontrola dokumentacji tych imprez.

8. Dokonywanie bieżących zmian w organizacji placówki spowodowanych absencją

    pracowników lub imprezami.

9. Organizowanie we współpracy z Dyrektorem Ośrodka procesu

    dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego  w placówce.

10. Organizowanie i nadzorowanie samokształcenia w ramach działających zespołów

      wychowawczych i pedagogicznych Ośrodka;

11. Z upoważnienia  Dyrektora, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

12. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym Ośrodka.

13. Określanie harmonogramu i udział w pracach zespołów RP.

14. Opracowanie planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.

15. Udzielanie rodzicom informacji o działalności dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczej

      Ośrodka.

16. Sprawowanie nadzoru nad mieniem Ośrodka, koordynowanie prac związanych ze

      sposobem gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego placówki

17. Nadzorowanie pracy stołówki.

18. Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

      Ośrodka.

 

 

V. PODSTAWOWE ZADANIA PIONÓW OŚRODKA I PRACOWNIKÓW FUNKCYJNYCH.

 

Pion dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy.

 

§ 13.

 

1.      Działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w ośrodku realizują pracownicy pedagogiczni Ośrodka, tj. Dyrektor Ośrodka, Kierownik Internatu,  nauczyciele, wychowawcy, psycholog Ośrodka.

2.        Zadania, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników pedagogicznych Ośrodka określa Statut Ośrodka.

3.      Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu kieruje pracą pracowników pedagogicznych.

4.      Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu sprawują w Ośrodku  zadania związane z nadzorem pedagogicznym.

 

 

Pion finansowo-księgowy.

 

§ 14.

 

1.      Pion finansowo – księgowy zajmuje się prowadzeniem obsługi finansowo – księgowej Ośrodka pionem tym kieruje Główny Księgowy.

2.      Główny Księgowy – główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Głównemu księgowemu  podlegają bezpośrednio następujący pracownicy: starszy referent, specjalista.

4.      Główny księgowy  odpowiada za prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem, realizowanie powierzonych obowiązków przez siebie i podległych mu pracowników

      a  w szczególności:

1)      Prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

      a w szczególności:

a)      sporządza, przyjmuje, nadaje prawidłowy obieg i kontroluje dokumenty finansowe w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)      na bieżąco i prawidłowo prowadzi księgowości analityczną i syntetyczną wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:

-   terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-   sprawowanie odpowiedzialnym pracownikom  skutecznej ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

-   prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

c)   przekazuje Dyrektorowi Ośrodka do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 10    listopada, 10 grudnia i 20 grudnia analizę stanu finansów placówki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach uwzględniającą:  przyznany budżet, środki wykorzystane, zobowiązania, środki pozostałe do wykorzystania, do analizy dołącza wnioski dotyczące dalszej realizacji budżetu.

2)      Prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

 

a)  wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji jednostki,

b)  zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez jednostkę,

c)  nadzoruje przestrzeganie przez starszego referenta zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)  nadzoruje  terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań realizowane przez specjalistę,

e)  rozlicza środki  przeznaczone na doskonalenie nauczycieli

f)   zarządza, kontroluje i rozlicza spisy z natury (inwentaryzacje), przedmiotów nietrwałych i środków trwałych,

3)      We współpracy z referentem prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną funduszu

      socjalnego.

4)  Analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środków

      pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki.

5)  Dokonuje w ramach kontroli zarządzającej analizy:

a)  legalności dokumentów dot. wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmiany,

b)  operacji gospodarczej jednostki, stanowiącej przedmiot księgowań.

6)  Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora

     jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

     planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

7)  Opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu.

8)  Wspólnie ze starszym mistrzem prowadzi całość spraw związanych z remontami, a w

     szczególności:

a)  przygotowuje dokumenty do przetargów na prace remontowe,

b)  zapewnia prawidłowość działań finansowych prowadzonych w związku z remontami lub inwestycjami.

9) Określa tryb, wg którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej.

10) Przyjmuje, wydaje, ewidencjonowaniem i rozlicza środki trwałe.

11) Nadzoruje realizację przez podległych sobie pracowników ich zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

12) Wykonuje inne obowiązki zlecane przez dyrektora Ośrodka.

 

 

 

Pion administracyjny

 

§ 15.

 

1.      Pion administracyjny zajmuje się prowadzeniem administracji Ośrodka pionem tym kieruje sekretarz.

2.      Sekretarz Ośrodka – podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Sekretarzowi podlega bezpośrednio referent i informatyk.

4.      Do obowiązków Sekretarza Ośrodka należy:

1)      Przestrzeganie ustaleń instrukcji kancelaryjnej.

2)      Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumenty jak: księga uczniów, ewidencja wychowanków internatu.

3)      Czuwanie nad kompletnością dokumentacji oświatowej (arkusze ocen, księgi uczniów i wychowanków, teczki wychowanków itp.), kompletuje i odpowiednio segreguje IPET-y, oceny opisowe, protokóły z posiedzeń zespołów.

4)      Prowadzenie spraw meldunkowych wychowanków.

5)      Prowadzenie spraw kadrowych a w tym:

a)      prowadzi teczki akt osobowych pracowników,

b)      sporządza umowy o pracę,

c)      sporządza zmiany w angażach związane ze zmianą składników wynagrodzenia,

d)      oraz przesunięciami w zatrudnieniu poszczególnych pracowników,

e)      terminowo sporządza i wydaje świadectwa pracy,

f)        na bieżąco gromadzi i odpowiednio segreguje dokumenty niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników Ośrodka,

g)      sporządza i wydaje zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu pracowników ośrodka,

h)      sporządza i prowadzi listy obecności pracowników,

i)        prowadzi rejestr nieobecności pracowników,

j)        prowadzi rejestr urlopów macierzyńskich, wychowawczych,

k)      przygotowuje plan urlopów wypoczynkowych pracowników  na dany rok,

l)        prowadzi księgę wyjść pracowników w godzinach pracy.

6)      Sporządzanie zaświadczeń dla rodziców związanych z pobytem dziecka w placówce.

7)      Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

8)      Prowadzenie rejestr zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników.

9)      Przestrzeganie instrukcji w sprawie zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

10)  Prowadzenie rejestru okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, Wydawanie pracownikom ośrodka odpowiednich skierowań.

11)  Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

12)  Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Ośrodka.

13)  Sporządzanie sprawozdań do GUSu o zatrudnieniu  Z03, Z05, Z06.

14)  Prowadzenie teczek uczniów i wychowanków.

15)  Prowadzenie rejestru pracowników z podziałem na stanowiska i etaty w rozbiciu na rozdziały.

16)  Współpracuje z Fundacją ORANGE „Telefon do Mamy”, a w tym:

a)      rozdziela karty telefoniczne,

b)      prowadzi ewidencję wydanych kart,

c)      wykonuje raporty z wykorzystanych kart.

17)  Prowadzenie  dokumentacji dotyczącej zakupów i ewidencji wyposażenia Ośrodka – konto „013”.

18)  Prowadzenie  szczegółowej ewidencji ilościowo – wartościową majątku ośrodka.

19)  Sporządzanie protokółów przyjęcia, przekazania, umów odpowiedzialności materialnej.

20)  Rozlicza inwentaryzację dotyczącą  wyposażenia.

 

 

Pion obsługowy.

 

§ 16.

 

1.Pion obsługowy zajmuje się obsługą Ośrodka - pionem tym kieruje Kierownik Internatu, któremu podlegają bezpośrednio, pomoce nauczyciela, sprzątaczki, praczka, woźne, kucharka.

2.Do obowiązków kucharki należy:

1)      Wykonywanie prac w sposób zgodny z wymogami Sanepidu i zasadami BHP oraz stosowanie się do otrzymywanych poleceń i wskazówek przełożonych.

2)      Pobieranie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru na dokumencie księgowym MW i w codziennych raportach żywieniowych.

3)      Koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowaniu obiadu.

4)      Dbanie o racjonalność i jakość żywienia uczniów, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.

5)      Odpowiada za stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń, urządzeń i wydawanych posiłków.

6)      Układanie wspólnie ze starszym referentem jadłospisów.

7)      Codziennie opracowuje pisemne zapotrzebowanie na artykuły spożywcze zgodnie z jadłospisem i recepturą oraz przekazuje je starszemu referentowi.

8)      Prowadzenie kart kontroli – rejestrów HACCP wykonywanych czynności.

9)      Przestrzeganie ustalonych przez Kierownika Internatu godzin wydawania posiłków.

10)  Dbanie o prawidłowe wykorzystanie sprzętu kuchennego.

11)  Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji i procedur sporządzonych dla potrzeb kuchni Ośrodka.

12)  Wydawanie posiłków wg obowiązujących norm i  gramatur.

13)  Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą.

14)  Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego.

15)  Obowiązkowe noszenie czystej odzieży ochronnej.

16)  Dbanie o czystość w kuchni, zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i ubytków – pełna odpowiedzialność za kuchnię.

17)  Przestrzeganie tajemnicy służbowej i kodeksu etyki pracowników samorządowych.

18)  Wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączanie elektrycznych po skończonej pracy, zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie drzwi przed opuszczeniem Ośrodka.

19)  Przestrzeganie aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.

20)  Odpowiada materialnie za mienie Ośrodka znajdujące się w pomieszczeniach kuchni.

21)  Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach itp.

22)  W czasie nieobecności w pracy, zastępstwo pełni pomoc kuchenna.

23)  Kucharce podlegają bezpośrednio pomoce kuchenne.

 

§ 17.

 

1.      Starszy mistrz – starszy mistrz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2.      Do obowiązków starszego mistrza należy:

 

1)      Bieżąca obsługa instalacji solarnej.

2)      Kierowanie pracą podległych pracowników.

3)      Monitorowanie stanu technicznego, maszyn urządzeń i obiektów Ośrodka.

4)      Dokonywanie w miarę posiadanych możliwości niezbędnych napraw maszyn i urządzeń.

5)      Zlecanie wyspecjalizowanych firm, za zgodą Dyrekcji Ośrodka, dokonywania niezbędnych     napraw i remontów.

6)      Czuwanie nad terminowym wykonywaniem lub zlecaniem do wykonania niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz.

7)      Przedstawianie dyrekcji ośrodka wniosków oraz propozycji rozwiązywania konkretnych problemów natury technicznej.

8)      Na zlecenie dyrekcji nadzorowanie prowadzenia napraw i bieżących remontów w ośrodku.

9)      Opracowywanie i przedstawianie dyrekcji ośrodka do akceptacji planów napraw, remontów i inwestycji niezbędnych do przygotowywania budżetu na rok  następny.

10)  Opracowywanie na zlecenie dyrekcji  wniosków do instytucji zewnętrznych dotyczących finansowanie inwestycji, zakupów,  remontów -  wykonywanie sprawozdań z realizacji w/w wniosków.

11)  Opracowywanie na zlecenie Dyrekcji,  planów, analiz,  projektów, pism, sprawozdań, itp.

12)  Wykonywanie zadań związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową.

13)  Starszemu mistrzowi podlega bezpośrednio: konserwator, robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac ciężkich

 

§ 18

 

1.      Kierowca – kierowca podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2.      Do obowiązków kierowcy należy:

 

1)      Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przewozu uczniów, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, dostosowanie prędkości do warunków drogowych i stanu zdrowia przewożonych uczniów.

2)      Jeżdżenie samochodem zgodnie z wyznaczonym grafikiem i poleceniami wydanymi przez dyrekcję Ośrodka.

3)      Przed rozpoczęciem jazdy kierowca sprawdza czy pasażerowie są przypięci pasami – jeśli tego wymaga sytuacja z wykorzystaniem fotelików. Osoby na wózkach powinny być przypięte do wózka a wózek trwale unieruchomiony w pojeździe, drzwi zamknięte i zablokowane.

4)      W trakcie wsiadania i wysiadania uczniów, w wypadkach koniecznych,  kierowca służy im pomocą.

5)      W przypadku nagłego zdarzenia drogowego: awarii pojazdu, kolizji, wypadku lub korka na drodze, kierowca podejmuje decyzję o dalszym działaniu, jeżeli tylko jest to możliwe informuje o zaistniałej sytuacji dyrekcję Ośrodka, opiekun zaś sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo.

6)      Wykonywanie swoich  zadań w sposób efektywny dbając o należytą eksploatację pojazdu, oszczędność materiałów eksploatacyjnych, w szczególności paliwa.

7)      Dokonywanie i rozliczanie zakupów paliwa zgodnie z obowiązującymi  w Ośrodku zasadami.

8)      Skrupulatne, zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie dokumentów drogowych.

9)      Dbałość o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej oraz w porozumieniu z dyrekcją Ośrodka zlecanie z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnych napraw, konserwacji remontów i przeglądów.

10)  Utrzymywanie czystości i estetyki pojazdu.

11)  Dopilnowanie by wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdem oraz dokumenty pojazdu były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami, zgłaszanie ewentualnych wniosków w tym względzie z odpowiednim wyprzedzeniem Dyrektorowi Ośrodka.

12)  Dokonywanie, we współpracy ze starszym referentem i zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi,  zaopatrzenia Ośrodka.

13)  Ściśle  współpracuje z opiekunem uczniów, wzajemne powiadamianie się o występujących problemach, niedogodnościach, zagrożeniach.

14)  W trakcie wyjazdów i wycieczek współpracuje z pracownikami  pedagogicznymi ośrodka i pomocami nauczyciela -  we wszystkich sprawach związanych z jazdą (prędkością, trasą, postoje) decyduje kierowca – w sytuacjach wątpliwych swoją decyzję uzgadnia z dyrekcją Ośrodka.

15)  Kierowca nie może przewozić uczniów bez opiekuna.

16)  Zachowuje się taktownie i życzliwie wobec pracowników Ośrodka, uczniów, ich rodziców i opiekunów mając świadomość, że reprezentuje placówkę.

17)  Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka.

 

 

§ 19.

 

Zadania pozostałych pracowników Ośrodka określają ich zakresy obowiązków.

 

 

 

VI ZASADY POSTĘPOWANIA  Z WNIOSKAMI I UCHWAŁAMI RADY PEDAGOGICZNEJ  I OGÓLNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

§ 20.

 

 

Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami Pary Pedagogicznej określa Statut Ośrodka i Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 21

 

1.      Dyrektor może zwołać Ogólne Zebranie Wszystkich Pracowników Ośrodka celem przedstawienia ogółowi szczególnie istotnych dla placówki spraw i problemów.

2.      Obecność pracowników Ośrodka na takim zebraniu jest obowiązkowa, zebranie ma charakter informacyjny i  opiniotwórczy.

3.      Z zebrania sporządza się oddzielny protokół. 

 

 

VII PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY W OŚRODKU

 

§ 22

 

Planowanie pracy Ośrodka polega na opracowaniu:

-   projektu budżetu Ośrodka,

-   projektu organizacyjnego ośrodka,

-   planu zajęć lekcyjnych,

-   grafiku grup wychowawczych,

-   rocznego kalendarza rozwoju ośrodka,

-   planu nadzoru pedagogicznego,

-   planu pracy Rady Pedagogicznej Ośrodka

-   indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,

-   planów pracy klas i grup.

 

§ 23

 

Zasady opracowywania dokumentów wymienionych w § 22 określają odrębne przepisy.

 

 

VIII. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW, PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 24.

 

Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

§ 25

 

Dyrektor Ośrodka i Kierownik Internatu przyjmują interesantów w określonych na początku roku szkolnego stałych porach, godziny przyjęć interesantów wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok gabinetu Dyrektora.

§ 26.

 

1.      Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat, skargi i wnioski powinny mieć charakter pisemny.

2.      Sekretarz Ośrodka po otrzymaniu skargi lub wniosku odnotowuje ten fakt w rejestrze i przedstawia dokument Dyrektorowi Ośrodka.

3.      Dyrektor Ośrodka po analizie skargi lub wniosku przekazuje go w ramach kompetencji odpowiedniemu pracownikowi merytorycznemu celem niezwłocznego wyjaśnienia.

4.      Pracownik merytoryczny po wyjaśnieniu sprawy, w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych przekazuje Dyrektorowi Ośrodka pisemną propozycję odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek.

5.      Dyrektor Ośrodka po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w ustępie 4. podejmuje ostateczną decyzję  co do sposobu załatwienia sprawy.

 

 

 

IX. SYSTEM KONTROLI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

 

§ 27.

 

Celem kontroli jest:

1.  Zapewnienie Dyrektorowi Ośrodka niezbędnych informacji do efektywnego kierowania

     placówką i podejmowania prawidłowych decyzji.

2.  Ocena stopnia wykonywania zadań:

- dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych,

- administracyjno - obsługowych,

- finansowych.

3. Doskonalenie form i metod pracy poszczególnych szkół i internatu wchodzących w skład

    Ośrodka.

 

§ 28.

 

1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzną zwaną kontrolą zarządczą i kontrolę

    zewnętrzną.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli zarządczej wykonuje Dyrektor Ośrodka,

    Kierownik Internatu, oraz  inni pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli.

 

§ 29.

 

Zasady prowadzenia kontroli zarządczej określa Regulamin Kontroli Zarządczej.

 

 

X. ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 30.

 

1. Do podpisu Dyrektora Ośrodka zastrzeżone są:

1)      Pisma w sprawach należących do jego kompetencji.

2)      Odpowiedzi na pisma władz zwierzchnich.

3)      Decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka.

4)      Korespondencja kierowana do:

- Starostwa

- Kuratorium Oświaty

- Ministerstwa Edukacji Narodowej

- Organów kontrolujących

2. W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Kierownik

    Internatu.

 

§ 31

 

1. Pisma inne niż określone w § 30 podpisuje sporządzający je pracownik merytoryczny na

    podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Ośrodka.

2. Jeżeli pracownik merytoryczny sporządza pismo zastrzeżone do kompetencji Dyrektora Ośrodka, w dolnym lewym rogu parafuje dopiskiem: „ sp. podpis”.

 

 

§ 32

 

Jeżeli Kierownik Internatu, w ramach udzielonego przez Dyrektora Ośrodka pełnomocnictwa, podpisuje pisma zastrzeżone do kompetencji dyrektora pieczętuje je swoją pieczątką i podpisuje z dopiskiem „z upoważnienia dyrektora”.

 

§ 33

 

1.      Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora Ośrodka prowadzi Sekretarz Ośrodka.

2.      Wzór pełnomocnictw i upoważnień wydawanych w Ośrodku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

 

§ 34.

 

Szczegółowe zasady załatwiania spraw, sporządzania i obiegu dokumentów określa instrukcja kancelaryjna.

 

§ 35

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

STATUT

 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO

 

W STOKU LACKIM

 

 

Tekst jednolity

marzec 2016

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami).
 2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zmianami).
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104,  z późn. zmianami).
 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
 5. Rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie powyższych ustaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA I NAZWA OŚRODKA

§ 1

 1. Nazwa Ośrodka brzmi:

          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim

 1. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej lub sztandarze pomija się wyraz „specjalny”.
 2. Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Starostwo Powiatowe w Siedlcach.

3a.     Do zadań organu prowadzącego placówkę należy w szczególności:

1)  zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.

 1. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

4a. Kurator oświaty może uchylić statut placówki albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są        sprzeczne z prawem. Od decyzji kuratora przysługuje odwołanie do ministra ds. oświaty i wychowania.

 1. Ośrodek mieści się w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Pałacowej 1, 08-110 Siedlce.

 

§ 2

 1. Ośrodkowi nadaje imię Organ Prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców.
 2. Ośrodek może posiadać własny sztandar.
 3. Ośrodek posiada własny hymn.

 

 

§ 3

1.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim   jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zakwalifikowanych do szkół funkcjonujących w ramach ośrodka:

1)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – klasy I-III Szkoły Podstawowej,

2)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

3)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

4)      z autyzmem,

5)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

1a. Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach wchodzących w skład Ośrodka może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

             1)  18 rok życia - w przypadku szkoły podstawowej,

             2)  21 rok życia - w przypadku gimnazjum,

             3)  24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej,

             4)  uchylony,

             5)  uchylony.                                                                                 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim jest samorządową jednostką budżetową posiadającą samodzielną obsługę finansowo-księgową prowadzoną w siedzibie Ośrodka, jednostka swoje wydatki pokrywa z budżetu Powiatu Siedleckiego, a pobrane dochody odprowadza do budżetu Powiatu Siedleckiego.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Ośrodka.

§ 4

 1. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

1a. Podstawowymi formami działalności ośrodka są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

3) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów,

4) zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i rewalidacyjne mogą odbywać się z udziałem wolontariuszy.

 1. Formy te są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności wychowanków, a w szczególności poprzez:

1)      organizację procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowanych do tempa rozwoju dziecka,

2)      wspieranie rozwoju wychowanków przez zorganizowaną działalność psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o rzetelną, wielokrotną, interdyscyplinarną diagnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka,

3)   opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu edukacyjno –terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka,

4)      rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych,

5)   stosowanie aktywnych metod nauczania,

6)   wypracowanie koncepcji kształcenia zawodowego i przygotowanie do pracy w powiązaniu z rynkiem pracy,

7)   śledzenie przebiegu procesu edukacji, rewalidacji i wychowania dziecka we współpracy z rodzicami,

8)     tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami,

9)   prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do prawidłowej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych.

2a. Zadaniem szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szczególności jest:

1)      realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

2)      respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny,

3)      rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

4)      kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,

5)      poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej  i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej,

6)      wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

7)      dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich,

8)      sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

    3.  Cele i zadania Ośrodka uwzględnia program wychowawczy opierający się na  następujących założeniach:

1)  Celem wynikającym z programu wychowawczego   jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, zapewniający mu przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz rodzinie, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

2)  Do zadań wynikających z programu wychowawczego należą w szczególności:

a)   wdrażanie do samodzielności i zaradności społecznej,

b)  rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów międzyludzkich,

c)   wychowanie poprzez wpajanie wartości ogólnoludzkich, religijnych i moralnych,

d)  kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie  tradycji  narodowych i szkolnych,

e)   kształtowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny,

f)    kształtowanie postawy proekologicznej.

4. Cele i zadania Ośrodka uwzględnia program profilaktyki opierający się na  następujących założeniach:

1) Celem wynikającym z programu profilaktyki  jest przygotowanie uczniów  do zdrowego stylu życia, zminimalizowanie negatywnych wpływów środowiska oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych, na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

 2) Do zadań wynikających z programu profilaktyki należą w szczególności:

a)      wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

b)      wdrażanie do przestrzegania zasad higieny,

c)      propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie umiejętności wykorzystania czasu wolnego,

d)     rozwijanie umiejętności rozpoznawania, dostrzegania, nazywania uczuć własnych i innych osób oraz opanowywania agresji własnej i innych,

e)      uświadomienie uczniom zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z uzależnień,

f)       kształtowanie postaw asertywnych,

g)      zapoznanie z instytucjami i formami pomocy udzielanej osobom, które jej potrzebują.

5.      Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. Programy te mogą być tworzone dla poszczególnych  szkół wchodzących w skład placówki.

5a. Program wychowawczy i profilaktyki stanowią odrębną dokumentację Ośrodka.

 

 

 

§ 4a

 

1.      Działalność Ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

2.      Dyrektor Ośrodka informuje wolontariusza o specyfice działalności Ośrodka i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków Ośrodka.

3.      Dyrektor Ośrodka zawiera z wolontariuszem porozumienie, o którym mowa w odrębnych przepisach.

4.      Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu i we współpracy z nauczycielami i wychowawcami opiekunami danej klasy, grupy, gdzie taka pomoc jest realizowana oraz pod nadzorem Dyrektora Ośrodka lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

ORGANY OŚRODKA

§ 5

1. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna Ośrodka,

3) Rada Rodziców Ośrodka.

§ 6

Dyrektor Ośrodka

Dyrektor Ośrodka pełni funkcję Dyrektora szkół działających w Ośrodku.

1. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Ośrodka, reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności:

1)             tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

1a) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

2)             zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Ośrodka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określanie kierunków ich poprawy,

3)             sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4)             kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

5)             współdziałanie z organem prowadzącym oraz z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie Ośrodka,

6)             opracowywanie i realizowanie planu finansowego Ośrodka, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

7)             organizowanie warunków i odpowiedzialność za prawidłową realizację Konwencji o Prawach Dziecka,

8)             wykonywanie innych zadań według przepisów określających zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole,

9)             podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów i skreślania ich z listy,

10)         wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

11)         przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

12)         realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w ramach jej kompetencji  stanowiących,

13)         dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

14)         przedstawianie dwa razy w roku szkolnym Radzie Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Ośrodka,

15)         opracowywanie arkusza organizacyjnego Ośrodka,

16)         wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji i pracy Ośrodka.

 § 7

 1. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,

2)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

3)        występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

2a W ośrodku utworzone jest stanowisko – wicedyrektor

 1. Podczas nieobecności Dyrektora w pracy zastępuje go  wicedyrektor, który realizuje ustalone przez Dyrektora Ośrodka obowiązki i kompetencje.
 2. Wicedyrektor w szczególności:

1)    nadzoruje przestrzeganie przez pracowników pedagogicznych oraz  pracowników obsługi zasad, norm, regulaminów, zarządzeń i przepisów prawa  obowiązujących w Ośrodku,

2)    kieruje działalnością i jest odpowiedzialny za stan organizacyjny oraz całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej i rewalidacyjnej grup wychowawczych,

3)    wspólnie z Dyrektorem Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny i współorganizuje całokształt pracy w placówce,

4) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, wychowankom i pracownikom  placówki,

5)  kontroluje pracę i wydaje wiążące polecenia pracownikom pedagogicznym i obsługi,

6)   wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

5.      Za zgodą Organu Prowadzącego można tworzyć inne stanowiska kierownicze, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

§ 8

Rada Pedagogiczna

 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Ośrodka należy:

1)  zatwierdzanie planów pracy placówki po ich zaopiniowaniu,

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  placówce po zaopiniowaniu ich projektów,

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

5a) podejmowanie uchwał o sposobie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

5b) podejmowanie uchwał o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia,

5c) podejmowanie uchwał w sprawie ukończenia szkoły przez uczniów,

5d) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. 

 

 1. Rada Pedagogiczna Ośrodka opiniuje w szczególności:

1)        roczną organizację pracy Ośrodka - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych, grafik pracy grup wychowawczych,

2)        projekt planu finansowego Ośrodka,

3)        uchylony

4)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)        propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka lub jego zmiany i przedstawia do uchwalenia.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na swoich zebraniach zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w placówce.
 5. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swej działalności, który określa szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z analizą i zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Organu Prowadzącego Ośrodek albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej.

13a. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi odrębny dokument placówki.

 

 

 

§ 9

Rada Rodziców

 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców Ośrodka wybierana jest corocznie na zebraniu ogólnym rodziców spośród przedstawicieli rad klasowych.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

5a) Regulamin Rady Rodziców stanowi odrębny dokument placówki.

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 10

 1. Ośrodek zapewnia warunki do funkcjonowania następujących struktur organizacyjnych:

1)        Szkoła Podstawowa Specjalna –  6- letnia,

a) oddziały  I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

2)        Gimnazjum Specjalne – 3- letnie,

3)        Szkoła Zawodowa Specjalna – 2 lub 3- letnia,

4)        Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 3- letnia,

5)        Grupy wychowawcze,

6)        Grupa(y) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia,

7)        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 1. W Ośrodku mogą być tworzone inne formy kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za zgodą Organu Prowadzącego.

2a. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez placówkę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty.

§ 11

Szkoła Podstawowa Specjalna

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem  w wieku od 6 do 18 r.ż.

a) w szkole podstawowej organizowana jest edukacja wczesnoszkolna dla uczniów z      niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej  może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej Specjalnej ma za zadanie osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich rewalidację oraz uspołecznienie w optymalnym, dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.
 2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:

1)        w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 uczniów,    

 a) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16,

2)        w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4 uczniów,

3)        w przypadku występowania niepełnosprawności sprzężonych, liczbę uczniów w oddziałach można obniżyć o 2,

4)        w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w punktach 1), 2), 3).

 1. W uzasadnionych okolicznościach, mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas szkoły podstawowej. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. Liczba uczniów w powyższym zespole nie może być mniejsza od minimalnej normy określonej dla danego typu szkoły i większa od górnej granicy tej normy.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zwane dalej IPET tworzone na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny oraz podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

7a.   Szkoła realizuje swoje zadania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) tworzone na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 1. W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,  z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I, II, III, IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, pomoc nauczyciela zatrudnia się również w oddziałach V i VI.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danym oddziałem tworzą zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmujący się w szczególności planowaniem i organizowaniem pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami danego oddziału oraz monitorowaniem i ocenianiem postępów edukacyjnych. Zespół zajmuje się także planowaniem i koordynowaniem udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W skład tego zespołu wchodzą również wychowawcy internatu pracujący z  uczniami danego oddziału, psycholog i pedagog Ośrodka.
 3. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 11a-uchylony

§ 12

Gimnazjum Specjalne

 1. Gimnazjum Specjalne jest przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w wieku do 21 roku życia.
 2. Do Gimnazjum Specjalnego może być przyjęty uczeń po ukończeniu Szkoły Podstawowej Specjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, kwalifikującą do danego typu szkoły specjalnej.
 3. Nauczanie i wychowanie w Gimnazjum Specjalnym ma na celu rozwijanie umiejętności wyniesionych ze szkoły podstawowej, dalszą edukację i rewalidację uczniów za pomocą specjalnych metod, wdrażanie ich do samodzielności, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 4. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:

1)        w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 uczniów,

2)        w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4,

3)        w przypadku występowania niepełnosprawności sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2,

4)        w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w punktach 1), 2), 3).

 1. W uzasadnionych okolicznościach zajęcia mogą być organizowane w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas Gimnazjum Specjalnego. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. Liczba uczniów w powyższym zespole nie może być mniejsza od minimalnej normy określonej dla danego typu szkoły i większa od górnej granicy tej normy.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć   edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy  czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, za zgodą Organu Prowadzącego dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.
 5. Gimnazjum Specjalne realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne zwane dalej IPET tworzone na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny oraz podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danym oddziałem tworzą zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmujący się w szczególności planowaniem i organizowaniem pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami danego oddziału oraz monitorowaniem i ocenianiem postępów edukacyjnych. Zespół zajmuje się także planowaniem i koordynowaniem udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W skład tego zespołu wchodzą również wychowawcy internatu pracujący z uczniami danego oddziału, psycholog i pedagog Ośrodka.
 7. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel, wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

12a. Uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym. Dyrektor ośrodka może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

§ 13

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 

 1. Głównym zadaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do wykonywania funkcji robotników wykwalifikowanych, w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.
 2. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przyjmowani są absolwenci Gimnazjum Specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujących program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
 3. Program Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej obejmuje realizację przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz praktyczną naukę zawodu, która odbywa się w zakładach produkcyjno-usługowych państwowych i prywatnych.
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa realizuje plan i program nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 5. Kierunki kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej są ustalane zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, możliwościami podejmowania przez nich praktyk zawodowych w powiązaniu z rynkiem pracy.
 6. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej mogą być tworzone warsztaty szkolne. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.
 7. Liczba uczniów w oddziale dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim powinna wynosić od 10 do 16 uczniów.
 8. W przypadku występowania niepełnosprawności sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
 9. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ustępach 7 i 8.
 10. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danym oddziałem tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i zakresu kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.
 11. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 12. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

§ 14

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

 1. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapeutycznych lub we własnym gospodarstwie domowym,
 2. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci Gimnazjum Specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujących program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
 3. Program edukacyjno - terapeutyczny szkoły specjalnej przysposabiającej  do pracy jest realizowany w następujących dziedzinach:

-          przysposobienie do pracy,

-          obsługiwanie siebie,

-          porozumiewanie się,

-          zachowania społeczne,

-          umiejętność praktyczna i wiedza o świecie,

-          edukacja seksualna.

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje program nauczania trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem  opracowany przez nauczycieli tej szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest oddział.
 3. Liczba uczniów w oddziale Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi od 6 do 8.
 4. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 6 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

7a.    W oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4,

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego szkołę specjalną, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 6 i 7.
 2. W uzasadnionych przypadkach w oddziałach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dopuszcza się, za zgodą Organu Prowadzącego, zatrudnienie pomocy nauczyciela.
 3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być realizowane także w zespołach międzyoddziałowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być organizowane w ramach praktyk wewnętrznych lub prowadzonych na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych - na podstawie umowy zawartej pomiędzy /szkołą, uczniem/ a daną jednostką.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danym oddziałem tworzą zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmujący się w szczególności planowaniem i organizowaniem pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami danego oddziału oraz monitorowaniem i ocenianiem postępów edukacyjnych. Zespół zajmuje się także planowaniem i koordynowaniem udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W skład tego zespołu wchodzą również wychowawcy internatu pracujący z uczniami danego oddziału, psycholog   i pedagog Ośrodka.
 8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

           nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu

           edukacyjnego.

17.     Formy realizacji zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów,  rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych szkoły specjalnej.

 

§ 15

Grupy wychowawcze

 1. Zadaniem grup wychowawczych jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 3. Do grup wychowawczych mogą być przyjmowani uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka z zastrzeżeniem ustępu 4.
 4. Uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka, którzy wymagają ciągłej, indywidualnej opieki mogą być przyjęci do internatu, jedynie w przypadku, gdy placówka posiada możliwości ekonomiczne i organizacyjne zapewnienia im ciągłej indywidualnej opieki.
 5. Grupy wychowawcze realizują zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
 6. Wychowankom przebywającym w grupach wychowawczych zapewnia się odpowiednie warunki mieszkalno - bytowe, odpowiednie warunki do nauki, terapii, rehabilitacji i wypoczynku oraz całodzienne wyżywienie.
 7. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej określonej w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 8. Grupą wychowawczą kieruje wychowawca.
 9. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem  oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający do klasy I - IV Szkoły Podstawowej Specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Organu Prowadzącego, pomoc wychowawcy może być też zatrudniona w innych grupach.
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca oraz wyznaczony przez dyrekcję pracownik obsługi. Szczegółowe zasady sprawowania opieki w porze nocnej określa regulamin dyżurów nocnych.

§ 16

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 

 1. Ośrodek prowadzi również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zajęcia te mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
 2. Grupa zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może składać się z od 2 do 4 uczestników.
 3. Wymiar grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 20 godzin tygodniowo, zajęcia te prowadzi nauczyciel.
 4. Do każdej grupy zajęć rewalidacji wychowawczej zatrudnia się również pomoc nauczyciela.
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizują swoje zadania w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez prowadzących zajęcia nauczycieli we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5a.    Nauczyciele prowadzący zajęcia z daną grupą oraz psycholog  ośrodka tworzą zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmujący się w szczególności planowaniem i koordynowaniem udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.   Pozostałe zasady funkcjonowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określają odrębne przepisy.

 

 

§ 16a

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

 

 1. W Ośrodku  organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

 

 1. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na symptomy wskazujące na nieprawidłowy rozwój dziecka oraz skierowania wydanego przez organ prowadzący.

 

 1.  Zespół do wczesnego wspomagania rozwoju powołuje zarządzeniem  dyrektor SOSW w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 1. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

-        pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności      dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

-        psycholog,

-        logopeda,

-        inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a)      ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

b)      nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

c)      opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

d)     analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. 
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 4. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 7. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

a)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

     b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy       z dzieckiem;

     c)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz   w pozyskaniu i wykorzystaniu pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i  niezbędnego sprzętu.

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel.

 § 17

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

1a. Semestr pierwszy trwa od 1 września do ferii zimowych według kalendarza roku szkolnego ustalonego przez MEN. Semestr drugi od zakończenia ferii zimowych do daty zakończenia roku szkolnego według kalendarza roku szkolnego ustalonego przez MEN.

 1. Ośrodek nie funkcjonuje w dni wolne od nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek może prowadzić działalność w dni wolne od nauki szkolnej, organizacja Ośrodka opiera się wówczas na zasadzie doraźnych zastępstw.
 2. Za zgodą Organu Prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych i letnich ferii szkolnych.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Ośrodek posiada stołówkę.
 4. Korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka jest odpłatne.
 5. Warunki korzystania ze stołówki Ośrodka, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Ośrodek.
 6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa regulamin naliczania i pobierania odpłatności.
 7. Organ Prowadzący Ośrodek może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ustępie 5:

1)        w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Organ Prowadzący Ośrodek może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 8, Dyrektora Ośrodka.

§ 18

 1. W każdym roku szkolnym szczegółową organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej Ośrodka określa arkusz organizacyjny. Dyrektor opracowuje ten arkusz zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny Ośrodka opracowywany jest do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny ośrodka zatwierdza Organ Prowadzący placówkę.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Ośrodka ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 19

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje program wychowawczy  i program profilaktyczny opracowany według odrębnych przepisów, uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Szczegółowe zasady opieki nad uczniami i wychowankami ośrodka określa regulamin opieki.                                     

                                               § 20

1. Dyrektor Ośrodka może tworzyć zespoły  przedmiotowe  oraz w miarę potrzeb inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu.

2. Zespół przedmiotowy opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, zajmuje się organizowaniem wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli, badaniem osiągnięć uczniów,

 

3.  Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej uczniowi tworzą nauczyciele, wychowawcy grup  wychowawczych oraz specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem.

 

4.     Do zadań zespołu  pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy w szczególności:

1)        ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

2)        określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

3)  określanie działań wspierających rodziców oraz w zależności od potrzeb, zakresu   współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

4) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, określając wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem,

5)   dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia  oraz   opracowanie, realizacja  i modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

6)   dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,

7)  ustalenie, na wniosek rodziców wychowanka, zakresu współpracy Ośrodka z  wychowankiem i jego rodziną, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka,

8)   spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb,

9)   w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

-          rodzice ucznia,

-          na wniosek Dyrektora Ośrodka – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

-          na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 21

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach  i opracowanych w Ośrodku indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uwzględniających tę podstawę.
 1. 2.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia reprezentowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. 3.      Uchylony

3a. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów niepełnosprawnych ma na celu:

1)      monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb,

2)      wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji społecznej,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)      dostarczanie informacji zwrotnych odnoszących się do tego jak uczeń działa i co osiąga, daje wskazówki na wprowadzenie zmian w działaniu,

5)      uzyskanie pozytywnych informacji o rozwoju dziecka i o jego bieżących postępach w poszczególnych obszarach oddziaływania dydaktyczno - -wychowawczego i rewalidacyjnego,

6)      ustalenia kierunków oddziaływań pedagogicznych,

7)      wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,

8)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz potrzebach rozwojowych ucznia,

9)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

10) umożliwienie nauczycielom tworzenie i modyfikację IPET zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

 4.   Zasady wystawiania ocen w szkołach Ośrodka:

1)        nauczyciel wystawia ocenę starając się, aby była ona rzetelną informacją o rzeczywistych osiągnięciach ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,

2)        ocena jest formułowana w sposób życzliwy dla ucznia, nie raniący jego godności              i w sposób pozytywny uwzględniający jego wysiłek,

3)        nauczyciel stosuje w ocenie zasadę pierwszeństwa zalet i zakłada, że każdy uczeń niepełnosprawny, na miarę swoich możliwości intelektualnych i psychofizycznych- robi wszystko, aby uzyskać sukces szkolny.

5.   Zasady formułowania wymagań w szkołach Ośrodka:

 1. wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową, diagnozę oraz o opracowany dla ucznia indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny,
 2.  nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego IPET. Informację taką potwierdza rodzic podpisując IPET,
 3. oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów),
 4. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 22

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2.  

§ 23

 1. Uchylony

1a. Dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z tych czynności, których jak stwierdza opinia lekarska – uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii.

 1. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny kwalifikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 24

 1. 1.             Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,  z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia zgodnie z § 26 ust. 3 i § 27 ust. 3.
 2. 2.             Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest co najmniej tydzień przed zakończeniem nauki w pierwszym semestrze, klasyfikację roczną przeprowadza się co najmniej tydzień przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym.
 3. 3.             Uchylony

3a. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. 4.             Uchylony

4a. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w IPET i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. 5.             Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych) z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 25

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców, uczniów danej klasy.

§ 26

1.       Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

2.       Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.       Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii ustala się według następującej  skali:

1)        stopień celujący – 6,

2)        stopień bardzo dobry – 5,

3)        stopień dobry – 4,

4)        stopień dostateczny – 3,

5)        stopień dopuszczający – 2,

6)        stopień niedostateczny – 1.

§ 27

 

1. Uchylony

1a. Ocenę zachowania ustala się w odniesieniu do możliwości i ograniczeń ucznia na podstawie następujących kryteriów:

              1) Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

a) kultura osobista,

b) aktywność społeczna.

              2) Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

              3) Stosunek do obowiązków szkolnych.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
  1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 28

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania  ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 29

 1. Ustalona przez nauczyciela roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 30.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 30.

§ 30

 1. 1.             Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. 2.             Uchylony

2a.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje zasadność wniesionych zastrzeżeń oraz określa tryb i sposób ustalenia powyższych ocen, biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 1. 3.             Uchylony
 2. 4.             Uchylony

4a. W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor (kierownik internatu) jako przewodniczący, psycholog, wychowawca klasy oraz do trzech nauczycieli pracujących z uczniem. Z przebiegu spotkania komisja sporządza protokół zawierający – datę, skład komisji, przebieg i cel spotkania, uzasadnienie na wniesione zastrzeżenia.

 1. 5.             Uchylony

5a. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia (daty wpływu) wniosku.

 1. 6.             Uchylony

6a. Rodzic (opiekun prawny) otrzymuje odpowiedź na wniesione zastrzeżenia w formie pisemnej, w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia.

 1. 7.             Uchylony
 2. 8.             Uchylony

 

§ 31

 1. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Rada Pedagogiczna promuje do klasy programowo wyższej, uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.

§ 32

 1. Uchylony

1a. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może przedłużyć okres nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                        § 33

 1. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, realizujących program nauczania dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim określają odrębne przepisy.

1a. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

PRACOWNICY OŚRODKA

§ 34

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:

1)        pedagogicznych- nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga,

2)        ekonomicznych i administracyjnych,

3)        pomoce nauczyciela/wychowawcy i pracowników obsługi.

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracownicy pedagogiczni są zobowiązani przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 2. Każdy nauczyciel odpowiada dyscyplinarnie za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela.
 3. W Ośrodku pracuje również pielęgniarka zatrudniona przez publiczną służbę zdrowia na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Zakres zadań pracowników pedagogicznych:

1)        Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, rewalidacyjny i terapeutyczny   i jest odpowiedzialny za przebieg tego procesu, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów, w szczególności do obowiązków nauczyciela należy:

-       edukacja, rewalidacja, terapia i wychowanie powierzonych uczniów w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności, schorzenia oraz stanu zdrowia każdego z nich,

-       uwzględnianie w działalności edukacyjno-terapeutycznej wyników badań i diagnoz medycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych,

-       prowadzenie systematycznych obserwacji wychowanków, bieżących konsultacji ze służbą zdrowia, z psychologami, pedagogami i współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

-       poznawanie i rozwijanie nie zaburzonych funkcji psychofizycznych, uzdolnień  i zainteresowań uczniów,

-       realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z wymogami art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,

-       współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i doradztwo w zakresie terapeutyczno-edukacyjnym i wychowawczym,

-       stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej, doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę lub ośrodki dokształcania nauczycieli, studia podyplomowe,

2)        Wychowawca organizuje zadania wychowawczo-opiekuńcze, rewalidacyjne                       i terapeutyczne i jest odpowiedzialny za poziom ich realizacji i wyniki oraz bezpieczeństwo wychowanków, w szczególności do obowiązków wychowawcy należy:

-     rewalidacja, terapia i wychowanie powierzonych uczniów w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności, schorzenia oraz stanu zdrowia każdego z nich,

-     uwzględnianie w działalności wychowawczo-terapeutycznej wyników badań i diagnoz medycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych,

-     prowadzenie systematycznych obserwacji wychowanków, bieżących konsultacji z nauczycielami, psychologiem, pielęgniarką i współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

-     poznawanie i rozwijanie niezaburzonych funkcji psychofizycznych, uzdolnień  i zainteresowań wychowanków,

-     współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i doradztwo w zakresie terapeutyczno-edukacyjnym i wychowawczym,

-     stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej, doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział

w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę lub ośrodki dokształcania nauczycieli, studia podyplomowe.

 

3)        Psycholog Ośrodka zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji i badań psychologicznych w celu:

a)    ustalenia przyczyn i źródeł występujących u wychowanków zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych,

b)   określenia kierunku i programu oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, kompensacyjnych, wyrównawczych i reedukacyjnych,

c)    wyboru kierunku kształcenia zawodowego lub przygotowania do pracy, form adaptacji społecznej i zawodowej.

Psycholog Ośrodka zobowiązany jest ponadto do:

-      konsultowania i ukierunkowywania prowadzonych w placówce obserwacji pedagogicznych wychowanków, doskonalenia pracowników w zakresie prowadzenia pracy diagnostyczno-poznawczej,

-      współudziału w programowaniu pracy edukacyjno-terapeutycznej, określaniu programów psychoterapii indywidualnej,

-      sprawowania indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku oraz prowadzenia zespołowych lub indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych.

Psycholog Ośrodka realizuje również zadania pedagoga, jeśli ten nie jest zatrudniony.

4)        Pedagog w Ośrodku zobowiązany jest do:

-      znajomości całokształtu problematyki edukacyjno-terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka oraz sposobów rozwiązywania i przezwyciężania trudności z nimi związanych,

-      współudziału w planowaniu oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych i opiekuńczych  w planie pracy Ośrodka,

-      prowadzenia badań pedagogicznych wychowanków oraz zajęć psychoterapeutycznych dla wychowanków ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi,

-      współorganizowania wszechstronnej pomocy socjalno-bytowej uczniom z najuboższych środowisk,

-      prowadzenia poradnictwa edukacyjno-terapeutycznego dla nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów,

-      współpracy z pracownikami pedagogicznymi, służbą zdrowia, w celu optymalizacji procesu edukacyjno-terapeutycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

5)      Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są ponadto do:

-       Przestrzegania Kodeksu Etyki,

-       dbałości o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia, w których pracują,

-       prawidłowego i systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej.

 1. Interdyscyplinarną pracę terapeutyczno-edukacyjną z dziećmi autystycznymi wspomagać mogą wolontariusze - za zgodą Dyrektora Ośrodka.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka  jest odpowiedzialny materialnie i dyscyplinarnie Dyrektor Ośrodka. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. Dyrektor Ośrodka powierza głównemu księgowemu prowadzenie rachunkowości według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Do obowiązków pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi należy wszechstronna, kompetentna obsługa ekonomiczno-administracyjna i gospodarcza związana z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka jako placówki edukacyjno-terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych.
 4. Do obowiązków pomocy nauczyciela/wychowawcy należy wszechstronna pomoc nauczycielowi/wychowawcy w pracy edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej.
 5. Szczegółowe zadania pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi określają ich zakresy obowiązków.

 

§ 35

 1. Czas pracy pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.
 2. Pensum tygodniowe wszystkich nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół w Ośrodku i na zajęciach rewalidacji wychowawczej, z wyłączeniem szkoły zawodowej wynosi 18 godzin, pensum nauczycieli zawodu w szkole zawodowej określają odrębne przepisy.
 3. Pensum wychowawców grup wychowawczych  zatrudnionych w Ośrodku wynosi 24 godziny tygodniowo.
 4. Pensum kadry kierowniczej Ośrodka określają odrębne przepisy.
 5. Czas pracy pracowników administracyjnych i obsługi określają odrębne przepisy.

UCZNIOWIE I WYCHOWANIE

§ 36

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia - wychowanka:

1) uczniom - wychowankom Ośrodka przysługują następujące prawa:

-     prawo do nauki i terapii w dostępnej formie,

-     prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny postępów w nauce i uspołecznianiu,

-     prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających poczucie bezpieczeństwa,

-     prawo do odpowiednich warunków socjalno-bytowych zapewniających możliwość nauki własnej, rozwijania zainteresowań, rekreacji i wypoczynku, a także odpowiednich warunków sanitarnych,

-     prawa do korzystania w razie potrzeby z form pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

-     prawo do akceptacji, ochrony i poszanowania godności osobistej,

-     prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych,

-     prawo do nagród za szczególne postępy w rozwoju osobistym,

-     prawo do korzystania z zajęć w zespołach zainteresowań,

2)   uczniowie- wychowankowie Ośrodka mają następujące obowiązki:

-      przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu i regulaminów obowiązujących w Ośrodku, czynne i aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjno-terapeutycznym, czynne i aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka, na miarę swoich możliwości włączanie się do wykonywania prac samoobsługowych i uspołeczniających,

-      dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku.

 1. Rodzaje nagród oraz kar stosowanych wobec uczniów- wychowanków, z uwzględnieniem zasady, że kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka:

1)        uczniowie - wychowankowie Ośrodka wyróżniający się w nauce i zachowaniu mogą być nagradzani:

a)    pochwałą nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa,

b)   pochwałą dyrekcji Ośrodka,

c)    dyplomem uznania,

d)   listem pochwalnym do rodziców,

e)    nagrodą rzeczową.

2)        Uczniowie - wychowankowie nie przestrzegający zasad niniejszego Statutu, regulaminów Ośrodka, mogą zostać ukarani:

a)    naganą pracownika pedagogicznego,

b)   naganą dyrekcji Ośrodka,

c)    zawieszeniem praw do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz,

d)   przeniesieniem do innej szkoły,

e)    skreśleniem z listy uczniów.

 1. Ośrodek informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia- wychowanka o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary i sposobie odwołania się.
 2. Pełnoletni uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, mogą odwołać się od nałożonej kary w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o karze do Dyrektora Ośrodka.

§ 37

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Ośrodka uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

                                                                         § 38

 1. W uzasadnionych przypadkach, realizując uchwałę Rady Pedagogicznej, Dyrektor Ośrodka skreśla z listy uczniów pełnoletniego ucznia Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, jeżeli:

a)        wykazał się on nieusprawiedliwioną nieobecnością trwającą ponad 6 tygodni (licząc od dnia powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o fakcie nieobecności),

b)        uczeń poważnie naruszył dyscyplinę szkolną.

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, realizując uchwałę Rady Pedagogicznej, Dyrektor Ośrodka skreśla ucznia z listy.

§ 39

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1)        śmierci ucznia,

2)        na wniosek Dyrektora w przypadku przeniesienia przez Kuratora Oświaty do innej szkoły,

3)        na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku przeniesienia do innej placówki, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia ucznia do nowej szkoły,

4)        wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i podjęcia edukacji w formie dostosowanej do określonej niepełnosprawności intelektualnej dziecka, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia ucznia do nowej szkoły.

 1. Po ukończeniu 18-go roku życia uczeń może być skreślony z listy uczniów również w następujących przypadkach:

1)        na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub samego ucznia,

2)        długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji,

3)        utraty ważności skierowania Organu Prowadzącego, na podstawie, którego uczeń został przyjęty do danej szkoły,

4)        zachowań ucznia stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

 1. W wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie § 39 ust.1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4) na miesiąc przed planowaną decyzją o skreśleniu szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o zamiarze skreślenia podając uzasadnienie oraz sposób, w jaki powinni postąpić, by uczeń trafił do właściwej placówki.
  1. Skreślenie ucznia z listy uczniów jest decyzją administracyjną podejmowaną przez Dyrektora szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ W OŚRODKU

§ 40

 1. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną kwalifikującą do danego typu szkoły specjalnej.
 2. Do Gimnazjum Specjalnego może być przyjęty uczeń po ukończeniu Szkoły Podstawowej Specjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, kwalifikującą do danego typu szkoły specjalnej.
 3. Na zajęcia rewalidacji wychowawczej może być przyjęta osoba posiadająca orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, kwalifikującą do danego typu zajęć.
 4. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przyjmowani są absolwenci Gimnazjum Specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujący program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 5. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci Gimnazjum Specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujący program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 

                                                                        § 41

 1. Uczniów do poszczególnych typów szkół, na zajęcia rewalidacji wychowawczej  i do internatu przyjmuje się na podstawie skierowania wydanego przez Organ Prowadzący. Pierwszeństwo w przyjęciu do Ośrodka mają uczniowie zamieszkali na terenie:

-       Powiatu Siedleckiego,

-       Miasta Siedlce.

DOKUMENTACJA

§ 42

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu edukacji, opieki i  wychowania uczniów.
 2. Wykaz dokumentacji prowadzonej w Ośrodku określają odrębne przepisy.
 3. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Pieczęcie urzędowe poszczególnych szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zawierają nazwę Ośrodka.

4a. Dopuszcza się zmiany w niniejszym statucie w trybie jego uchwalania.

4b. We wszystkich sprawach Ośrodka nie ujętych w niniejszym statucie oraz innych przepisach, decydują organy szkoły w ramach swoich kompetencji.

§ 43

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 23 marca 2016 r.

 

                               Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

                     w Stoku Lackim

                 mgr Anna Hołownia

 Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Kubalski
Odpowiada:Jan Kubalski
Wytworzył:Jan Kubalski
Data ostatniej zmiany:2016-12-20 10:54:35

Archiwum

Data Autor
2016-12-20 09:13 Jan Kubalski zobacz
2016-12-20 09:03 Jan Kubalski zobacz
2016-12-19 13:53 Jan Kubalski zobacz
2016-12-19 13:49 Jan Kubalski zobacz
2015-05-20 08:20 Jan Kubalski zobacz
2015-05-18 13:57 Jan Kubalski zobacz
2013-06-19 09:03 Jan Kubalski zobacz
2013-06-19 08:00 Jan Kubalski zobacz
2013-05-28 09:13 Jan Kubalski zobacz
2013-05-23 10:35 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3276