tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

 

KONCEPCJA PRACY

 

 

 

SPECJALNEGO OŚRODKA

 

 

 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 

 

 

W STOKU LACKIM NA LATA  2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

 

 

 

 

„Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to , co drzemie w duszy dziecka.”

 

                                                          Erich Fromm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentalne zadanie szkoły to nauczanie i wychowanie. Centralne miejsce zajmuje w nim uczeń .

 

Wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  to uczeń ze specyficznymi potrzebami i możliwościami, dlatego też działania podejmowane w takim Ośrodku muszą przede wszystkim uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, polegające na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza technicznego, przygotowania kadry pedagogicznej, klimatu wychowawczego dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.      W pałacowych warunkach (pałac neorenesansowy z końca XIX w.), bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą  się  dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Budynek szkoły jest bez barier architektonicznych, w pełni przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy, barierki)

 

Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym  i innymi poważnymi schorzeniami. Jest to miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych, tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

 

W swojej pracy opieramy się na uczciwości i odpowiedzialności. Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie naszych uczniów do satysfakcjonującego wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie. Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni szczęśliwi, bezpieczni i otoczeni miłością tak jak w domu rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim:

 

 

 

 

 

1. Szanuje prawa dziecka do :

 

-         wszechstronnego rozwoju we własnym tempie,

 

-         do „ intymności” bycia sobą,

 

-         do różnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności,

 

-         do możliwości wyboru w działaniu,

 

-         do zabawy, pracy i nauki w grupie rówieśniczej,

 

-         do szacunku, akceptacji i kontrolowanego wyrażania własnych emocji

 

 

 

 

 

2. Rozwija u dziecka;

 

-         zaangażowanie i chęć działania,

 

-         poczucie obowiązku i sumiennej pracy,

 

-         samodzielność i zaradność,

 

-         poczucie współzależności i współodpowiedzialności za siebie i innych,

 

-         poczucie własnej wartości,

 

-         poczucie pozytywnego obrazu samego siebie,

 

-         postawę pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,

 

-         właściwy sposób wyrażania ocen i sądów,

 

-         twórcze myślenie,

 

-         chęć dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia

 

 

 

 

 

2. Integruje dziecko z:

 

-         grupą rówieśniczą,

 

-         społecznością szkolną,

 

-         społecznością lokalną (miasta, powiatu, regionu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

 

 

MISJA PLACÓWKI

 

 

 

„Przywrócenie dziecku wiary w siebie i ukazanie mu, że jest wartościowe

 

Wysoka jakość nauczania, wychowania i opieki

 

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów/wychowanków

 

Przygotowanie uczniów/wychowanków  do samodzielnego życia

 

Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i rewalidacyjna dziecku

 

Pomoc rodzinie

 

Przestrzeganie zasad partnerstwa i dialogu

 

Atmosfera wzajemnego poszanowania”

 

 

 

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim jest tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do pełnego harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a w szczególności wyposażenie ich – stosownie do  możliwości - w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im na funkcjonowanie w społeczeństwie w miarę niezależnie i godnie.  Naszym priorytetem jest służenie dzieciom. Pragniemy przygotować ich  do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. We współpracy z rodzicami, kształtujemy ich na  ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zapewnia swoim wychowankom   zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Prowadzi działania zmierzające do wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych uczniów i wychowanków. Wspiera podopiecznych we wszechstronnym rozwoju, wychowuje i zapewnia im bezpieczeństwo. Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, zaś uczniom szkoły przysposabiającej do pracy  kształcenie umożliwiające  nabywanie umiejętności niezbędnych do, w miarę samodzielnego, godnego życia oraz wykonywania pracy.

 

 

 

Zadania  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim to:

 

 1. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
 3. Realizacja programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego typu szkół, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 4. Stworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej na danym etapie edukacyjnym, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącej podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi      i możliwościami psychofizycznymi.
 5. Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
 6. Podejmowanie działań w celu integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
 7. Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 8. Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy kadry ośrodka, zgodnie z jego potrzebami            i potrzebami uczniów.

 

 

 

W toku swoich działań dydaktyczno – wychowawczych pragniemy dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dążymy do obudzenia w nich poczucia własnej wartości, godności osobistej oraz szacunku dla drugiego człowieka. Pragniemy obudzić w dzieciach radość sprawczą, chęć poznawania świata i podejmowania pozytywnych działań.

 

 

 

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim funkcjonują:

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami również o profilu autystycznym

 

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna umiarkowanego lub znacznego stopnia

 

 

 

 * zespoły klasowe 6-8 osobowe

 

 * zespoły klasowe  2-4 osobowe uczniów z autyzmem

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum z klasami również o profilu autystycznym

 

dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna umiarkowanego lub znacznego stopnia

 

 

 

  * zespoły klasowe 6-8 osobowe

 

  * zespoły klasowe  2-4 osobowe uczniów z autyzmem

 

 

 

- Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

dla młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną umiarkowanego  lub znacznego stopnia, ze sprzężeniami w tym z autyzmem,  kształcąca w zakresie:

 

 

 

* gospodarstwa domowego

 

* małej gastronomii

 

* ogrodnictwa

 

* małej poligrafii

 

 

 

- Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze

 

dla dzieci i młodzieży z głęboka niepełnosprawnością

 

* zespoły rewalidacyjne 2-4 osobowe

 

 

 

- Internat

 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  i intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia oraz z autyzmem

 

*grupy 6-8 osobowe dla dziewcząt i chłopców

 

* własne zaplecze kuchenne
* uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej

 

 

 

 

 

Praca z uczniami odbywa się w doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne salach i pracowniach:

 

 • sale lekcyjne,
 • klasopracownie,
 • Sala Doświadczania Świata,
 • Sala Integracji Sensorycznej,
 • Sala Montessori,
 • pracownia komunikacji,
 • pracownie gospodarstwa domowego,
 • pracownia plastyczno –techniczna,
 • pracownia poligraficzna,
 • sala gimnastyczna,
 • siłownia,
 • nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni sztucznej,
 • plac zabaw.

 

 

 

 

 

Organizacja procesu kształcenia w naszej placówce służy całościowemu, zintegrowanemu, wielozmysłowemu i praktycznemu poznawaniu otaczającego świata oraz przygotowaniu tej grupy dzieci i młodzieży do samodzielnego (w miarę indywidualnych możliwości)  funkcjonowania społecznego.

 

 

 


Zajęcia edukacyjne ukierunkowane są na:

 

 • naukę samodzielności i samoobsługi,
 • naukę  komunikacji i usprawnianie mowy,
 • naukę czytania i pisania,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych,
 • kształtowanie elementarnych pojęć matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozwijanie zainteresowań indywidualnych,

 

 

 

Zapewniamy naszym uczniom:

 

-         małe zespoły klasowe,

 

-         funkcjonalna edukację  w oparciu o podstawę programowa  MEN oraz Indywidualne    Programy Edukacyjno – Terapeutyczne,

 

-         zajęcia grupowe i zindywidualizowane ( logopeda, rewalidatorzy, terapeuci SI, specjaliści zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym) rozwijające umiejętności poznawcze, społeczne, ruchowe, porozumiewanie się, samoobsługę,

 

-         różnorodność metod pracy

 

 • komunikację wspomagającą i alternatywną  z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz specjalistycznych sprzętów do porozumiewania się,
 • stymulację wielozmysłową  w Sali Doświadczania Świata,
 • integrację sensoryczna w Sali ze specjalistycznym sprzętem do tego rodzaju zajęć,
 • Metodę Knilla,
 • Metodę Weroniki Sherborn,
 • Metodę Marii Montessori,
 • terapię taktylną,
 • dogoterapię,
 • terapię pedagogiczną,
 • hortiterapię,

 

 

 

- urozmaicone zajęcia pozalekcyjne w:

 

 • sekcji muzycznej,
 • sekcji plastycznej,
 • sekcji sportowej,
 • sekcji sportowo- rekreacyjnej ( wyjazdy na pływalnię),
 • sekcji teatralnej,
 • sekcji technicznej,
 • kole ceramicznym,

 

- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,

 

- pracownie zawodowe,

 

- wspaniale zagospodarowany teren wokół szkoły dostosowany do możliwości uczniów i ich potrzeb edukacyjnych:

 

 • park,
 • boisko sportowe z nowoczesna nawierzchnią,
 • bezpieczny plac zabaw,
 • działki szkolne,
 • ogród do hortiterapii

 

- poczucie bezpieczeństwa uczniów (całodobowy monitoring , system sygnalizacji pożaru połączony bezpośrednio z Komendą Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

 

 

Model  absolwenta SOSW w Stoku Lackim:

 

 

 

-          ma poczucie własnej godności i wartości,

 

-          akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

 

-          wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,

 

-           szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,

 

-           odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,

 

-           jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych,

 

-           rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

 

-          jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,

 

-           umie przyjąć postawę asertywną,

 

-          jest kulturalny,

 

-          umie rzetelnie pracować,

 

-           ma szacunek dla pracy,

 

-          jest zaradny i odpowiedzialny,

 

-          dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 

-          jest wolny od uzależnień,

 

-          jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i potrafi przeciwdziałać zagrożeniu środowiska.

 

 

 

Nauczyciel w naszej placówce:

 

-          troszczy się o harmonijny rozwój wychowanka,

 

-          wprowadza go w świat wiedzy,

 

-          bezwarunkowo akceptuje wychowanka jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie,

 

-          stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

 

-          jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,

 

-          wystrzega się porównywania uczniów,

 

-          nie ośmiesza i nie wyszydza,

 

-          nie eksponuje niepowodzeń,

 

-          dąży do tego, by być autorytetem, doradcą i przewodnikiem,

 

-          jest kreatywny pozytywnie motywuje wychowanków do nauki i pracy nad sobą,

 

-          stwarza sytuacje, w których wychowanek rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,

 

-          uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

 

-          uczy przenoszenia zdobytej wiedzy na praktykę,

 

-          jest krytyczny wobec siebie,

 

-          koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,

 

-          jest dobrym organizatorem,

 

-          uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego -posługiwania się technologią informacyjną.

 

 

 

Wypracowaliśmy i możemy się pochwalić

 

W zakresie kształcenia:

 

o       szkolnym zestawem programów nauczania dostępnym dla nauczycieli, modyfikowanym każdego roku,

 

o       różnorodnymi programami autorskimi,

 

o       stale aktualizowanymi narzędziami służącymi diagnozowaniu dziecka,

 

o       planami indywidualnej terapii dla każdego dziecka z głęboką niepełnosprawnością,

 

o       dokumentacją dotycząca przebiegu rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego,

 

o        szeroką ofertą zajęć integracyjnych dla dzieci nauczanych indywidualnie,

 

o       wzrastająca liczba kół zainteresowań,

 

o       dobrze zorganizowany i funkcjonujący system wspomagania uczniów,

 

 

 

W zakresie opieki i wychowania:

 

 • dobrze funkcjonującym programem wychowawczym i profilaktycznym, który poddawany jest systematycznej ewaluacji,
 • dobrym rozpoznaniem środowiska dzieci nowo przyjętych do placówki oraz sprawiających szczególne problemy wychowawcze,
 • opieką całodobową nad wychowankami spoza Siedlec oraz skierowanymi do placówki w trybie postępowań sądowych,
 • stałą opieką psychologa,
 • wielopłaszczyznowym arkuszem diagnostycznym służącym poznaniu podopiecznych,
 • funkcjonującym systemem nagród i kar,
 • organizacją formami  wypoczynku letniego,
 • ścisłą współpracą ze Policją, kuratorami Sądów Rodzinnych, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • różnymi formami  wsparcia dla dzieci najbiedniejszych,

 

 

 

W  zakresie zarządzania i organizacji:

 

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, ciągle doskonalącą swoje umiejętności,
 • wzrastającą liczbą nauczycieli osiągających kolejny wyższy stopień awansu zawodowego,
 • prawidłowo prowadzoną dokumentacją związaną z awansem zawodowym,
 • dobrze zorganizowanym i prowadzonym systemem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 • dobrze opracowanym planem nadzoru pedagogicznego, znanym i akceptowanym przez nauczycieli,
 • całościowym i samodzielnym prowadzeniem w ramach Ośrodka wszelkich działań o charakterze inwestycyjno – remontowym.

 

 

 

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dba o zapewnienie wysokiej jakości działania placówki zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami. W szczególności dba o zapewnienie skuteczności i efektywności działań w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka. Dba o zapewnienie ochrony zasobów, skuteczności i efektywności przepływu informacji. Zarządza ryzykiem i dba o przestrzeganie zasad etycznego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

 

 

 

WIZJA PLACÓWKI

 

 

 

„Szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku
 uwzględniająca jego potrzeby
i umożliwiająca jego harmonijny rozwój.”

 

 

 

 

 

 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

 

 Janusz Korczak

 

 

 

 

 

 

 

Wizja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim:

 

 

 

1. Nasz Ośrodek jest cenioną i uznana placówka w środowisku. Panuje w nim życzliwa i bezpieczna atmosfera.

 

2. Wszyscy pracownicy przestrzegają dyscypliny pracy, są opanowani, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

 

3. Zajęcia w naszym Ośrodku pozwolą wydobyć  i rozwinąć talenty dzieci, nauczyć je samodzielnego  rozwiązywania problemów, wiary we własne siły i asertywności

 

4. Nowoczesne wyposażenie placówki zachęca do ciągłego zdobywania wiedzy.
5. Sala gimnastyczna, siłownia i kompleks sportowy zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju  fizycznego dzieci.

 

6 Rodzice aktywnie uczestniczą  w życiu szkolnym i rozwiązywaniu bieżących problemów.

 

7. Placówka zapewnia opiekę : psychologa, logopedy, pielęgniarki

 

 

 

 

 

SZKOŁA, DO KTÓREJ ZMIERZAMY TO SZKOŁA:

 

 

 

Autonomiczna - w doborze kadry, form i metod pracy, procedur określania i

 

 osiągania celów.

 

 

 

Samodzielna finansowo - posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie.

 

 

 

Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.

 

 

 

Zdrowa -  ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, unikająca przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca uczniom wychowanie moralne, prorodzinne i seksualne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia.

 

 

 

Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu i przyszłej pracy umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

 

 

 

Otwarta - organizująca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, pracownie, prowadząca działalność pozalekcyjną i rekreacyjną dla wszystkich podopiecznych zgodnie z ich potrzebami.

 

 

 

Demokratyczna - sprawiedliwa, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów, rodziców i pracowników placówki oraz osób i instytucji z zewnątrz, posiadająca aktywną i twórczą Radę Pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem, ucząca zasad budowania demokracji.

 

 

 

Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca jak praktycznie można realizować wartości i ideały.

 

 

 

Twórcza - innowacyjna, kreatywna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów.

 

 

 

 

 

W wizji SOSW w Stoku  Lackim możemy  wyodrębnić takie obszary jak:

 

 

 

1.Wychowanie

 

2. Dydaktyka

 

3. Organizacja pracy

 

4  Promocje

 

5. Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

1.     Wychowanie:

 

 

 

Tworzenie klimatu wychowawczego w szkole to przede wszystkim kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez wszechstronne wspieranie rozwoju wychowanków i wpajanie wartości. W ramach realizacji powyższego w najbliższych latach Dyrektor Placówki planuje  położyć nacisk na następujące działania:

 

-         tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów,

 

-         rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej,

 

-         wzbogacanie działalności pozalekcyjnej placówki,

 

-         właściwe zorganizowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania sytuacjom trudnym – koła zainteresowań, zabawy, dyskoteki,

 

-         organizowanie zajęć terapeutycznych zapobiegającym sytuacjom trudnym wychowawczo,  kształtujących właściwe postawy i zachowania,

 

-         organizowanie pomocy materialnej,

 

-         podnoszenie kultury osobistej i dyscypliny,

 

-         organizowanie pomocy materialnej,

 

-          włączanie młodzieży w tworzenie ceremoniału i tradycji placówki.

 

 

 

2. Dydaktyka

 

 

 

Podczas planowania działań dydaktycznych należy zwrócić uwagę na:

 

-         propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod aktywizujących,

 

-         podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania,

 

-         osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych,

 

-         stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej placówki,

 

-         uzyskiwanie coraz lepszych efektów przez, w miarę możliwości, jak największy udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,

 

-         zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły,

 

-         otaczanie opieka i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

 

 

3. Organizacja pracy.

 

 

 

Aby szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Przez dobre zarządzanie rozumiemy  przekazanie przez Dyrektora pracownikom kompetencji i odpowiedzialności na każdym poziomie zarządzania - zarówno nauczyciele jak i inni pracownicy placówki winni mieć ściśle określone kompetencje i zakres odpowiedzialności. Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników.

 

Podstawowy obowiązek Dyrektora to dbałość o bezpieczeństwo i rozwój placówki a w tym

 

dążenie  do :

 

-         ciągłego wzbogacania Placówki w nowe, nowoczesne sprzęty, urządzenia, pomoce,

 

-         funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynków szkolnych,

 

-         utrzymania odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej Ośrodka,

 

-         stałej modernizacji obiektów i infrastruktury Ośrodka,

 

-         dalszej informatyzacji placówki,

 

Dyrektor SOSW w Stoku Lackim pragnie, aby placówka była  nowoczesna  pod względem materialnym, aby uczeń miał zapewnione jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności, pragnie On też, aby nauczyciel miał jak najlepsze warunki pracy i rozwoju zawodowego, a każdy pracownik administracji i obsługi był traktowany podmiotowo jako ważny partner w procesie wychowawczym.

 

 

 

 

 

4. Promocje

 

 

 

Placówka musi dbać o kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku, musi być rozpoznawalną, stosownie do oczekiwań poszerzać swoją ofertę edukacyjną. Aby efektywnie funkcjonować musi pozyskiwać nowych sojuszników i przyjaciół.

 

Promocja to  wizerunek szkoły nie tylko podczas „dni otwartych”, ale w każdym dniu, w każdej godzinie jej działalności. Dbając o dobry wizerunek Placówki w środowisku  Dyrektor podejmuje działania polegające na:

 

-         prezentowaniu swoich osiągnięć i dokonań w środowisku  lokalnym,

 

-         pozyskiwaniu  sojuszników i partnerów,

 

-         prezentacji Ośrodka na stronach internetowych,

 

-         udziale wychowanków Ośrodka w lokalnych imprezach i uroczystościach,

 

-         współpracy  z innymi placówkami oświatowymi.

 

 

 

 

 

5. Współpraca z rodzicami 

 

 

 

Ośrodek kierowany przez Dyrektora kształtuje osobowość uczniów, a także wspomaga rodziców w ich  funkcji wychowawczej poprzez:

 

 

 

-         stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel,

 

-         dbanie o drożność kanałów komunikacji społecznej,

 

-         konsultowanie z rodzicami szkolnego programu wychowawczego,

 

-         pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo,

 

Pomoc rodzinom biednym lub niewydolnym wychowawczo Ośrodek realizuje poprzez:

 

 

 

-         pomoc materialną  w formie zniżek w odpłatności,

 

-         porad wychowawców i psychologa,

 

-         ścisły kontakt z instytucjami wspomagającymi: sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, policją , GOPS -ami itp.,

 

 

 

Współpraca z Rodzicami to nie tylko wspomaganie wychowawcze. To także propozycja współdziałania w znacznie szerszym zakresie w ramach Rady Rodziców. Dobra, dobrze działająca Rada Rodziców wywiera bardzo korzystny wpływ na różnorodną działalność Ośrodka.

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

 

 

Pod względem dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczym powyższa koncepcja uwzględnia cele i zadania statutowe, których realizacja w przewidywanym okresie jest, z punktu widzenia rozwoju ośrodka najważniejsza, a mianowicie:

 

 

 

 1. Przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego , aktywnego i twórczego życia oraz zaspakajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
 2. Organizację procesu edukacyjno – rewalidacyjnego w szkołach Ośrodka w sposób jak najbardziej nowoczesny, zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowanych do tempa rozwoju dziecka.
 3. Stałe udoskonalanie i uaktualnianie systemu diagnozy, planowania i oceniania w Ośrodku.
 4. Rozwijanie i doskonalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5.  Dostosowywanie organizacji, form i metod pracy Ośrodka do aktualnych potrzeb, tak aby zapewnić stały dopływ podopiecznych do placówki – placówka pracuje najefektywniej jeśli swoim działaniem obejmuje od 80 do 90 podopiecznych, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

Pod względem administracyjno – gospodarczym prace w latach 2014 – 2015 będą się koncentrowały na :

 

 

 

1. Dostosowaniu organizacji ośrodka, w tym zatrudnienia do aktualnych potrzeb

 

 

 

2. Pełnym  wdrożeniem opracowanych dokumentów: decyzji, zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

 

 

3. Utrzymaniu bazy materialnej placówki na właściwym poziomie.

 

 

 

Zapisy i założenia koncepcji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim zawarte są w szczególności w następujących dokumentach:

 

 

 

1.       STATUCIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.

 

2.       PROCEDURACH, INSTRUKCJACH, REGULAMINACH STANOWIĄCYCH SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.

 

3.       PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.

 

4.       PROGRAMIE PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STOKU LACKIM.

 

5.       PPROGRAMIE ROZWOJU OSRODKA NA LATA 2014 - 2015

 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej  dnia 28.08.2014 roku


Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Kubalski
Odpowiada:Jan Kubalski
Wytworzył:Jan Kubalski
Data ostatniej zmiany:2015-05-19 12:31:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1111