tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

Referent ds. płac

 

 

 

 1. Wymiar czasu pracy  ½ etatu.
 2. Rodzaj umowy: od dnia 1. 06. 2013r. na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  3. biegła znajomość komputera,
  4. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej,
  2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
  3. dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. znajomość programów Vulcan.
 5. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:
  1. sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie Vulcan,
  2. obliczanie zasiłków pielęgnacyjnych i chorobowych, dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS,
  3. przygotowywanie  oraz sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
  4. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
  5. prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
  6. sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych za pomocą programu Płatnik,
  7. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
  8. sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
  9. rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  10. przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników,
  11. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
  12. prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników,
  13. wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.

 

 

       6.   Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata),
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata),
  5. oświadczenie o niekaralności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. wypełniony kwestionariusz osobowy.

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)"

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, pocztą elektroniczną na adres: sp1siemce@gmail.com w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła im. Mikołaja Kopernika
w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 47, z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko referent ds. płac i księgowości”

 

w terminie do dnia 17.05.2013r.

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32 220 14 84.

 

            Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr1
im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich oraz na stronie www placówki.

 

 

 

 

 

 

 

Alina Toczek

 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr1

 

w Siemianowicach Śl.

 

Siemianowice Śląskie 30.04.2013r.


 

 

KWESTIONARIUSZ    OSOBOWY   DLA CELÓW   REKRUTACJI

 

 

 

STANOWISKO

 

 

 

 

I. INFORMACJE  OSOBOWE

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon kontaktowy

 

Stan rodzinny

 

 

 

 

 

II. WYKSZTAŁCENIE

 

 

 

Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł naukowy/zawodowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KURSY  I  SZKOLENIA  ZAWODOWE

 

 

 

Nazwa kursu (miejsce, data ukończenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWE

 

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej umiejętności: 0 – nie znam, 1 – minimalna, 2 – podstawowa, 3 – średnia, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

 

Znajomość obsługi komputera

 

Obsługa urządzeń biurowych

 

Znajomość języków obcych ( jakie?, w jakim stopniu opanowane?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  PRZEBIEG  PRACY  ZAWODOWEJ

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Okres zatrudnienia

Forma rozwiązania stosunku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PREFERENCJE  I   OCZEKIWANIA

 

 

 

Proszę wymienić swoje mocne strony:

 

 

 

 

Proszę wymienić swoje słabe strony:

 

 

 

 

Proszę opisać, czym zajmował/a się Pan/Pani w ostatniej pracy:

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata.

 

 

 

      Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

..............................................................

 

/miejscowość, data i podpis/

 

 


 1. Wymagane dokumenty:

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Szczembara
Odpowiada:Dariusz Szczembara
Wytworzył:Dariusz Szczembara
Data ostatniej zmiany:2013-04-30 20:30:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 873